Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Śmierć oso­by bli­skiej wią­że się z wie­lo­ma for­mal­no­ścia­mi, a w tym z koniecz­no­ścią podzia­łu mająt­ku, jaki zmar­ły po sobie zosta­wił. Wszel­kie roz­li­cze­nia będą musia­ły zostać doko­na­ne w spo­sób zgod­ny z pra­wem, lecz aby do tego doszło, naj­pierw musi nastą­pić stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, tj. okre­śle­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do spad­ku po zmar­łym. Spad­ko­bier­cy mogą sko­rzy­stać z pomo­cy nota­riu­sza, któ­ry spo­rzą­dzi nota­rial­ne poświad­cze­nie dzie­dzi­cze­nia bądź zło­żyć w sądzie wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Poni­żej wyja­śni­my jakie ele­men­ty musi zawie­rać wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, aby był on skuteczny.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zło­żyć każ­da oso­ba mają­ca w tym inte­res. Nie musi to być inte­res praw­ny, lecz może nim być tak­że inte­res fak­tycz­ny, spo­łecz­ny, moral­ny, mająt­ko­wy. Ozna­cza to, że upraw­nio­ny­mi nie będą wyłącz­nie spad­ko­bier­cy, lecz tak­że inne oso­by (np. krew­ni spad­ko­bier­cy, wie­rzy­cie­le itp.). W postę­po­wa­niu sądo­wym oso­by takie powin­ny swój inte­res udo­wod­nić (np. poprzez przed­ło­że­nie sto­sow­nych dokumentów).

Termin złożenia wniosku 

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zostać zło­żo­ny w dowol­nym cza­sie (np. 10 lat, czy 50 lat od śmier­ci spad­ko­daw­cy). Jedy­ne o czym nale­ży pamię­tać to to, iż stwier­dze­nie naby­cia spad­ku nie może nastą­pić wcze­śniej niż po upły­wie 6 mie­się­cy od dnia otwar­cia spad­ku, tj. śmier­ci spad­ko­daw­cy. Ogra­ni­cze­nie takie nie będzie jed­nak obo­wią­zy­wa­ło, jeże­li wszy­scy zna­ni spad­ko­bier­cy zmar­łe­go zło­ży­li już oświad­cze­nia o przy­ję­ciu spad­ku (bądź jego odrzu­ce­niu) – wów­czas stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zostać wyda­ne wcześniej.

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku każ­da oso­ba mają­ca w tym inte­res może zło­żyć do sądu rejo­no­we­go wła­ści­we­go dla:

 1. miej­sca ostat­nie­go zwy­kłe­go poby­tu zmar­łe­go, a gdy takie­go miej­sca nie da się ustalić
 2. miej­sca poło­że­nia mająt­ku spad­ko­we­go bądź jego czę­ści, a gdy nie moż­na okre­ślić wła­ści­wo­ści wg ww. kryteriów
 3. do sądu rejo­no­we­go dla m. st. Warszawy.

Elementy wniosku

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku powi­nien wska­zy­wać dane stron (dane oso­bo­we, adre­sy zamiesz­ka­nia) oraz zmar­łe­go. Co wię­cej, we wnio­sku nie trze­ba wymie­niać wszyst­kich spad­ko­bier­ców, lecz jedy­nie tych, któ­rzy są nam zna­ni. Jeże­li spo­rzą­dzo­no testa­ment, nale­ży rów­nież wska­zać zna­nych nam zapi­so­bior­ców oraz opi­sać przed­miot zapisów.

Załączniki do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Do wnio­sku o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku nale­ży załą­czyć m.in. poniż­sze dokumenty:

 1. odpis aktu zgo­nu spadkodawcy;
 2. odpi­sy aktów uro­dze­nia spadkobierców;
 3. odpi­sy aktów uro­dze­nia innych człon­ków rodzi­ny na przy­kład ojca, mat­ki, jeże­li spad­ko­bier­cą jest wnuk zmarłego;
 4. odpis aktu małżeństwa;
 5. testa­ment;
 6. inne doku­men­ty mają­ce na celu udo­wod­nie­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia po zmarłym.

Postępowanie sądowe

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku i jego zło­że­nie w sądzie powo­du­je, iż roz­po­czy­na się spra­wa sądo­wa. Jej koniecz­nym ele­men­tem jest prze­pro­wa­dze­nie roz­pra­wy przez sąd roz­po­zna­ją­cy spra­wę, któ­ry bada z urzę­du krąg osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia po zmar­łym oraz czy zmar­ły pozo­sta­wił testa­ment. Na roz­pra­wę wzy­wa­ni są: wnio­sko­daw­ca oraz wszy­scy zna­ni sądo­wi spad­ko­bier­cy usta­wo­wi, jak rów­nież testamentowi. 

War­to wska­zać, iż dowo­dem w spra­wie sądo­wej, któ­rej przed­mio­tem jest stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, może być rów­nież oświad­cze­nie spad­ko­bier­cy, że nie ma innych spad­ko­bier­ców (tzw. zapew­nie­nie). W zapew­nie­niu nale­ży wska­zać wszel­kie informacje:

 1. o ist­nie­niu (nie­ist­nie­niu) osób upraw­nio­nych do dziedziczenia;
 2. o testa­men­tach zmarłego.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postę­po­wa­nie sądo­we o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku koń­czy się wyda­niem posta­no­wie­nia przez sąd. W posta­no­wie­niu sąd umieszcza:

 1. dane spad­ko­daw­cy;
 2. dane spad­ko­bier­ców;
 3. wyso­kość udzia­łów każ­de­go spadkobiercy;
 4. dane zapi­so­bior­cy win­dy­ka­cyj­ne­go oraz przed­miot takie­go zapisu.

Pra­wo­moc­ne posta­no­wie­nie o stwier­dze­niu naby­cia spad­ku jest wpi­sy­wa­ne do Reje­stru Spadkowego.

Podsumowanie 

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia jest pismem pro­ce­so­wym, któ­re ini­cju­je postę­po­wa­nie o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. War­to zatem, sko­rzy­stać z pomo­cy adwo­ka­ta bądź rad­cy praw­ne­go, któ­ry spo­rzą­dzi dla swo­je­go klien­ta w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, a następ­nie będzie repre­zen­to­wał klien­ta przed sądem. Nota­be­ne zło­że­nie w sądzie pra­wi­dło­wo sfor­mu­ło­wa­ne­go wnio­sku o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, zawie­ra­ją­ce­go wszyst­kie ele­men­ty prze­wi­dzia­ne pra­wem, pozwo­li na skró­ce­nie całe­go postę­po­wa­nia o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół osób, posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie we wszel­kich spra­wach spad­ko­wych, w tym w spra­wach o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Zachę­ca­my zatem do kon­tak­tu z nami.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spadki

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.1 / 5. Licz­ba gło­sów: 19