Adwokat prawo karne Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest to zespół adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych z War­sza­wy świad­czą­cych pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa kar­ne­go oraz pra­wa wykro­czeń. Nasza Kan­ce­la­ria świad­czy pomoc praw­ną klien­tom z War­sza­wy, i to zarów­no oskar­żo­nym, jak rów­nież pokrzyw­dzo­nym oraz ich rodzi­nom. Repre­zen­tu­je­my zarów­no oso­by popeł­nia­ją­ce prze­stęp­stwo po raz pierw­szy w życiu, jak rów­nież oso­by popeł­nia­ją­ce je w warun­kach recy­dy­wy. Adwo­ka­ci z naszej kan­ce­la­rii praw­nej pod­cho­dzą indy­wi­du­al­nie do każ­dej spra­wy karnej.

W ramach usług świad­czo­nych przez naszych adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych w zakre­sie pra­wa karnego:

 1. zapew­nia­my obro­nę w postę­po­wa­niu kar­nym, zarów­no w postę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym (docho­dze­nie, śledz­two), jak rów­nież sądo­wym, w tym spo­rzą­dza­my sprze­ci­wy od wyro­ków naka­zo­wych, ape­la­cje, jak rów­nież proś­by o uła­ska­wie­nie; poma­ga­my klien­tom w uzy­ska­niu listu żelaznego;
 2. repre­zen­tu­je­my w pro­ce­sie oso­by pokrzyw­dzo­ne (oskar­ży­cie­li posił­ko­wych), w tym spo­rzą­dza­my w ich imie­niu sub­sy­diar­ne oraz pry­wat­ne akty oskarżenia.

Oprócz wystę­po­wa­nia przed sąda­mi nasz adwo­kat od pra­wa kar­ne­go ofe­ru­je rów­nież usłu­gi praw­ne pole­ga­ją­ce na:

 • spo­rzą­dza­niu opi­nii z zakre­su pra­wa karnego;
 • wno­sze­niu ape­la­cji i innych pism pro­ce­so­wych do sądów wyż­szej instancji;
 • spo­rzą­dza­niu kasa­cji do Sądu Najwyższego.
Adwokat prawo karne Warszawa

Czym jest prawo karne i jak jest stosowane w praktyce?

Wśród czy­nów zabro­nio­nych wyróż­nia się wykro­cze­nia oraz prze­stęp­stwa (występ­ki oraz zbrod­nie). Wykro­cze­nia to czy­ny spo­łecz­nie szko­dli­we, zabro­nio­ne pod groź­bą naga­ny, grzyw­ny do 5000 zło­tych, kary ogra­ni­cze­nia wol­no­ści bądź aresztu.

Z kolei występ­ka­mi są prze­stęp­stwa zagro­żo­ne karą grzyw­ny powy­żej 30 sta­wek dzien­nych albo powy­żej 5.000,00 zł, karą ogra­ni­cze­nia (np. nakaz prac spo­łecz­nych) bądź pozba­wie­nia wol­no­ści prze­kra­cza­ją­cą mie­siąc. Więk­szość prze­stępstw, jakie prze­wi­du­ją pol­skie prze­pi­sy trak­to­wa­na jest jako wystę­pek. Dru­gim z typów prze­stępstw jest zbrod­nia zagro­żo­na karą co naj­mniej 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Wśród przy­kła­dów zbrod­ni wska­zać może­my m. in. zabój­stwa, wywo­ła­nie cięż­kie­go uszczerb­ku na zdro­wiu czy gwałt zbiorowy.

Jed­ną z naczel­nych zasad pra­wa kar­ne­go jest zasa­da domnie­ma­nia nie­win­no­ści pole­ga­ją­ca na tym, iż do dnia upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku ska­zu­ją­ce­go, oskar­żo­ne­go uzna­je się za niewinnego.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je klien­tów we wszel­kich spra­wach kar­nych na tere­nie Warszawy.

Czę­ste zmia­ny prze­pi­sów pra­wa kar­ne­go mate­rial­ne­go i pro­ce­so­we­go powo­du­ją, że spra­wy z tego zakre­su nale­żą do jed­nych z bar­dziej zło­żo­nych i skom­pli­ko­wa­nych. Bez pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne­go adwo­ka­ta czy rad­cy praw­ne­go samo­dziel­na obro­na w postę­po­wa­niu może być utrudniona.

Kiedy mamy do czynienia z odpowiedzialnością karną? 

Nale­ży wska­zać, iż odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej pod­le­ga zarów­no dzia­ła­nie (np. zabój­stwo), jak i zanie­cha­nia (np. nie­udzie­le­nie pomo­cy). Prze­stęp­stwo moż­na popeł­nić zarów­no w spo­sób umyśl­ny, jak i nie­umyśl­ny. Tak­że samo usi­ło­wa­nie popeł­nie­nia prze­stęp­stwa pod­le­ga karze. Przy­go­to­wa­nie do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa pod­le­ga zaś karze tyl­ko wów­czas, gdy prze­wi­du­ją to wyraź­nie prze­pi­sy prawa.

Co wię­cej, nie tyl­ko bez­po­śred­ni spraw­ca odpo­wia­da za popeł­nie­nie prze­stęp­stwa. Odpo­wia­dać mogą tak­że oso­by, które:

 1. kie­ru­ją wyko­na­niem czy­nu zabro­nio­ne­go (spraw­stwo kierownicze);
 2. pole­ca­ją wyko­na­nie czy­nu zabro­nio­ne­go innej oso­bie, wyko­rzy­stu­jąc jej uzależnienie;
 3. nakła­nia­ją inną oso­bę do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa (pod­że­ga­nie);
 4. uła­twia­ją popeł­nie­nie prze­stęp­stwa (pomoc­nic­two);
 5. nakła­nia­ją do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa oso­bę w celu skie­ro­wa­nia prze­ciw­ko niej postę­po­wa­nia kar­ne­go (pro­wo­ka­cja).

Kiedy sprawca nie poniesie kary? Zasady odpowiedzialności karnej

Nie zawsze popeł­nie­nie czy­nu zabro­nio­ne­go będzie jed­no­znacz­ne z popeł­nie­niem prze­stęp­stwa. Z taki­mi sytu­acja­mi, kie­dy mimo popeł­nie­nia czy­nu zabro­nio­ne­go nie docho­dzi do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa mamy do czy­nie­nia w przypadku:

 1. obro­ny koniecznej;
 2. sta­nu wyż­szej konieczności;
 3. eks­pe­ry­men­tu;
 4. błę­du co do oko­licz­no­ści wyłą­cza­ją­cej bez­praw­ność albo winę;
 5. uspra­wie­dli­wio­nej nie­świa­do­mo­ści bez­praw­no­ści czy­nu zabronionego;
 6. nie­po­czy­tal­no­ści sprawcy.

Nad­to, w przy­pad­ku przedaw­nie­nia czy­nu spraw­ca tak­że nie będzie pod­le­gał karze. Kodeks kar­ny prze­wi­du­je odmien­ne ter­mi­ny przedaw­nie­nia prze­stępstw w zależ­no­ści od typu prze­stęp­stwa, np. 30 lat dla zbrod­ni zabój­stwa czy 20 lat dla pozo­sta­łych zbrod­ni. Co wię­cej, pol­skie prze­pi­sy wska­zu­ją tak­że prze­stęp­stwa, któ­re nie pod­le­ga­ją przedaw­nie­niu (np. zbrod­nie prze­ciw­ko pokojowi).

Jak wygląda proces wymierzenia kary?

Aby mogło dojść do wyda­nia wyro­ku, naj­pierw musi zostać prze­pro­wa­dzo­nych sze­reg czyn­no­ści pro­ce­du­ral­nych. Postę­po­wa­nie kar­ne jest bowiem dwu­eta­po­we: pierw­szym eta­pem jest postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze (pro­wa­dzo­ne przez pro­ku­ra­tu­rę lub poli­cję), zaś dru­gim  postę­po­wa­nie sądowe.

To czy postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze będzie pro­wa­dzo­ne przez pro­ku­ra­tu­rę, czy przez poli­cję zale­ży od cha­rak­te­ru popeł­nio­ne­go prze­stęp­stwa. Poli­cja co do zasa­dy pro­wa­dzi docho­dze­nia, w spra­wach prze­stępstw roz­po­zna­wa­nych przez sądy rejo­no­we zagro­żo­nych karą nie­prze­kra­cza­ją­cą 5 lat wię­zie­nia oraz wyraź­nie wska­za­nych w prze­pi­sach pra­wa (np. w spra­wie kra­dzie­ży z wła­ma­niem). W pozo­sta­łych spra­wach pro­wa­dzo­ne jest śledz­two, któ­re jest nad­zo­ro­wa­ne przez prokuraturę. 

Postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze koń­czy się skie­ro­wa­niem aktu oskar­że­nia do sądu lub jego umo­rze­niem albo odmo­wą wsz­czę­cia śledztwa/dochodzenia. W przy­pad­ku skie­ro­wa­nia aktu oskar­że­nia do sądu, zaczy­na się dru­gi etap postę­po­wa­nia – postę­po­wa­nie sądo­we, w któ­rym sąd prze­pro­wa­dza wszel­kie dowo­dy, w tym może prze­słu­chać świad­ków, doko­nać oglę­dzin czy wysłu­chać oskar­żo­ne­go. Postę­po­wa­nie sądo­we koń­czy się wyda­niem wyroku.

Zatar­cie ska­za­nia nastę­pu­je w ter­mi­nie od roku do 10 lat, w zależ­no­ści od popeł­nio­ne­go prze­stęp­stwa. Ter­min ten zaczy­na biec od dnia wyko­na­nia kary, daro­wa­nia kary lub przedaw­nie­nia wyko­na­nia kary.

Subsydiarny akt oskarżenia a prywatny akt oskarżenia

Co zro­bić, gdy pro­ku­ra­tu­ra uma­rza postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze lub odma­wia jego wsz­czę­cia? W takich oko­licz­no­ściach pokrzyw­dzo­ny ma pra­wo zło­że­nia zaża­le­nia na posta­no­wie­nie pro­ku­ra­tu­ry do sądu. Gdy­by zaś ponow­nie doszło do wyda­nia posta­no­wie­nia o umo­rze­niu lub odmo­wie wsz­czę­cia śledz­twa, pokrzyw­dzo­ny może zło­żyć samo­dziel­nie w sądzie akt oskar­że­nia w ter­mi­nie mie­sią­ca od dorę­cze­nia posta­no­wie­nia pro­ku­ra­to­ra (sub­sy­diar­ny akt oskar­że­nia).

W odnie­sie­niu do nie­któ­rych prze­stępstw (np. o znie­sła­wie­nie) prze­pi­sy pra­wa nie prze­wi­du­ją w ogó­le moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go. Wów­czas jedy­nym eta­pem jest postę­po­wa­nie sądo­we ini­cjo­wa­ne pry­wat­nym aktem oskarżenia. 

List gończy oraz list żelazny

Wie­le osób zada­je sobie pyta­nie czym róż­ni się list goń­czy od listu żela­zne­go. List goń­czy wyda­je się wte­dy, kie­dy nie­zna­ne jest miej­sce poby­tu oskar­żo­ne­go lub oso­by podej­rza­nej. List żela­zny nato­miast jest wyda­wa­ny na wnio­sek oskar­żo­ne­go prze­by­wa­ją­ce­go za gra­ni­cą, któ­ry chce odpo­wia­dać z wol­nej sto­py. Sąd może wydać list żela­zny jedy­nie wów­czas, gdy oskar­żo­ny zobo­wią­że się ona do sta­wien­nic­twa w sądzie lub pro­ku­ra­to­rze w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Wyda­nie listu żela­zne­go czę­sto sądy uza­leż­nia­ją od zło­że­nia porę­cze­nia majątkowego.

Adwokat sprawy karne — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół adwoka­tów i rad­ców praw­nych poma­ga­ją­cych we wszel­kich spra­wach kar­nych oso­bom zamiesz­ka­łym w War­sza­wie. Adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu w spo­rzą­dze­niu sub­sy­diar­ne­go aktu oskar­że­nia, pry­wat­ne­go aktu oskar­że­nia, ape­la­cji od wyro­ku ska­zu­ją­ce­go oraz sprze­ci­wu od wyro­ku naka­zo­we­go. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni może Pań­stwa repre­zen­to­wać zarów­no w toku postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go, jak i postę­po­wa­nia sądo­we­go, peł­niąc funk­cję obroń­cy lub peł­no­moc­ni­ka oskar­ży­cie­la posił­ko­we­go. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii znaj­du­je się przy ul. Zło­tej 59, 00–120 War­sza­wa, tel. 22 489 52 65.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuły: Adwokat Prawo karne

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania

Przepadek korzyści majątkowej

Przepadek korzyści majątkowej

Przestępczość zorganizowana

Przestępczość zorganizowana

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.7 / 5. Licz­ba gło­sów: 23