Adwokat prawo karne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest to zespół adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych wyspe­cja­li­zo­wa­nych z zakre­su pra­wa kar­ne­go oraz pra­wa wykro­czeń. Nasza Kan­ce­la­ria poma­ga na tere­nie War­sza­wy (adwo­kat pra­wo kar­ne War­sza­wa) oraz na tere­nie Łodzi (adwo­kat Łódź spra­wy kar­ne). Świad­czy­my pomoc zarów­no oskar­żo­nym, jak rów­nież poszko­do­wa­nym oraz ich rodzi­nom. Poma­ga­my rów­nież w spra­wach oskar­żeń o recy­dy­wę.

W ramach usług świad­czo­nych przez naszych adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych ofe­ru­je­my:

 1. obro­nę w postę­po­wa­niu kar­nym, zarów­no w postę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym (docho­dze­nie, śledz­two), jak rów­nież sądo­wym;
 2. zastęp­stwo pro­ce­so­we dla osób poszko­do­wa­nych (oskar­ży­cie­li posił­ko­wych);
 3. spo­rzą­dze­nie sub­sy­diar­ne­go aktu oskar­że­nia;
 4. spo­rzą­dze­nie pry­wat­ne­go aktu oskar­że­nia;
 5. spo­rzą­dze­nie sprze­ci­wu od wyro­ku naka­zo­we­go;
 6. spo­rzą­dze­nie ape­la­cji oraz innych pism w toku spra­wy kar­nej;
 7. spo­rzą­dze­nie wnio­sku o uła­ska­wie­nie.
Adwokat prawo karne Warszawa

Słowo wstępu o prawie karnym

Czy­na­mi zabro­nio­ny­mi, za któ­re może­my ponieść odpo­wie­dzial­ność są wykro­cze­nia, występ­ki oraz zbrod­nie. Wykro­cze­nia to mniej­szej wagi naru­sze­nia porząd­ku publicz­ne­go. Pol­skie prze­pi­sy podzie­li­ły postę­po­wa­nia z czy­na­mi zabro­nio­ny­mi na postę­po­wa­nie w spra­wach o wykro­cze­nia oraz postę­po­wa­nie kar­ne, w któ­rym sądzo­ne są prze­stęp­stwa.

Występ­ki są prze­stęp­stwa­mi, za któ­re spraw­ca czy­nu może otrzy­mać karę co naj­mniej grzyw­ny powy­żej 30 sta­wek dzien­nych lub powy­żej 5.000,00 zł, karę ogra­ni­cze­nia wol­no­ści (np. nakaz prac spo­łecz­nych) bądź pozba­wie­nia wol­no­ści, tj. kara wię­zie­nia. Więk­szość prze­stępstw, jakie prze­wi­du­ją pol­skie prze­pi­sy trak­to­wa­na jest jako wystę­pek. Dru­gim z typów prze­stępstw jest zbrod­nia, za któ­rą spraw­ca może otrzy­mać co naj­mniej 3 lata pozba­wie­nia wol­no­ści, czy­li tra­fić do wię­zie­nia. Wśród przy­kła­dów zbrod­ni wska­zać może­my m. in. zabój­stwa, wywo­ła­nie cięż­kie­go uszczerb­ku na zdro­wiu czy gwałt zbio­ro­wy.

Jed­ną z naczel­nych zasad pra­wa kar­ne­go jest zasa­da domnie­ma­nia nie­win­no­ści pole­ga­ją­ca na tym, iż do dnia upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku ska­zu­ją­ce­go, oskar­żo­ne­go uzna­je się za nie­win­ne­go.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi wszel­kie spra­wy obej­mu­ją­ce zarów­no prze­stęp­stwa występ­ku, zbrod­ni, jak rów­nież spra­wy o wykro­cze­nia na tere­nie War­sza­wy (adwo­kat pra­wo kar­ne War­sza­wa), jak i Łodzi (adwo­kat Łódź spra­wy kar­ne).

Za jakie działania można odpowiadać karnie?

Nale­ży wska­zać, iż nie tyl­ko dzia­ła­nie spraw­cy prze­stęp­stwa pod­le­ga pod odpo­wie­dzial­ność kar­ną. Kar­nie moż­na bowiem odpo­wia­dać zarów­no za swe dzia­ła­nia (np. zabój­stwo), jak rów­nież za zanie­cha­nia (np. nie­udzie­le­nie pomo­cy). Co wię­cej, nie musi­my być świa­do­mi popeł­nia­nia prze­stęp­stwa, aby zostać za nie uka­ra­nym, gdyż zarów­no umyśl­ne, jak i nie­umyśl­ne popeł­nie­nie prze­stęp­stwa pod­le­ga karze zgod­nie z pol­ski­mi prze­pi­sa­mi pra­wa. Tak­że samo usi­ło­wa­nie (tak jak spraw­stwo) oraz przy­go­to­wa­nie do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa (gdy usta­wa tak sta­no­wi) jest kara­ne.

Co wię­cej, nie tyl­ko bez­po­śred­ni spraw­ca odpo­wia­da za popeł­nie­nie prze­stęp­stwa. Odpo­wia­dać mogą tak­że oso­by, któ­re:

 1. kie­ru­ją wyko­na­niem czy­nu zabro­nio­ne­go – oso­ba taka odpo­wia­da jak za spraw­stwo;
 2. pole­ca­ją wyko­na­nie czy­nu zabro­nio­ne­go innej oso­bie — oso­ba taka odpo­wia­da jak za spraw­stwo;
 3. nama­wia­ją inną oso­bę do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa, tzw. pod­że­ga­nie;
 4. poma­ga­ją w popeł­nie­niu prze­stępstw, tzw. pomoc­nic­two.

Co wię­cej, rów­nież pro­wo­ka­cja jest for­mą popeł­nie­nia czy­nu zabro­nio­ne­go.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, dzia­ła­jąc w War­sza­wie oraz Łodzi, poma­ga we wszel­kich spra­wach kar­nych, zarów­no w tych popeł­nio­nych umyśl­nie, jak i nie­umyśl­nie (adwo­kat pra­wo kar­ne War­sza­wa, adwo­kat Łódź spra­wy kar­ne).

Kiedy sprawca nie poniesie kary?

Nie zawsze popeł­nie­nie czy­nu zabro­nio­ne­go będzie jed­no­znacz­ne z popeł­nie­niem prze­stęp­stwa. Z taki­mi sytu­acja­mi, kie­dy prze­stęp­stwo nie jest popeł­nio­ne mamy do czy­nie­nia w oko­licz­no­ściach:

 1. obro­ny koniecz­nej;
 2. sta­nu wyż­szej koniecz­no­ści;
 3. eks­pe­ry­men­tu;
 4. błę­dów, np. co do zna­mie­nia czy­nu zabro­nio­ne­go czy bez­praw­no­ści czy­nu;
 5. nie­po­czy­tal­no­ści spraw­cy.

Nad­to, w przy­pad­ku przedaw­nie­nia czy­nu spraw­ca tak­że nie będzie pod­le­gał karze. Kodeks kar­ny prze­wi­du­je odmien­ne ter­mi­ny przedaw­nie­nia prze­stępstw w zależ­no­ści od typu prze­stęp­stwa, np. 30 lat dla zbrod­ni zabój­stwa czy 20 lat dla innych zbrod­ni. Co wię­cej, pol­skie prze­pi­sy wska­zu­ją tak­że prze­stęp­stwa, któ­re nie pod­le­ga­ją przedaw­nie­niu (np. zbrod­nie prze­ciw­ko poko­jo­wi czy umyśl­ne prze­stęp­stwo zabój­stwa popeł­nio­ne­go przez funk­cjo­na­riu­sza publicz­ne­go).

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, pro­wa­dzi postę­po­wa­nia kar­ne, w któ­rych celem jest wyka­za­nie, że oskar­żo­ny nie powi­nien pod­le­gać karze, np. z powo­du jego nie­po­czy­tal­no­ści (adwo­kat pra­wo kar­ne War­sza­wa, adwo­kat Łódź spra­wy kar­ne).

Jak wygląda proces wymierzenia kary?

Aby mogło dojść do wyda­nia wyro­ku, wpierw musi zostać prze­pro­wa­dzo­nych sze­reg czyn­no­ści pro­ce­du­ral­nych. Postę­po­wa­nie kar­ne jest bowiem dwu­eta­po­we: pierw­szym eta­pem jest postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze (pro­wa­dzo­ne przez pro­ku­ra­tu­rę lub poli­cję), dru­gim nato­miast jest postę­po­wa­nie sądo­we.

To czy postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze będzie pro­wa­dzo­ne przez pro­ku­ra­tu­rę, czy przez poli­cję zale­ży od cha­rak­te­ru popeł­nio­ne­go prze­stęp­stwa. Poli­cja co do zasa­dy pro­wa­dzi docho­dze­nia, w spra­wach roz­po­zna­wa­nych przez sądy rejo­no­we zagro­żo­ną karą nie­prze­kra­cza­ją­cą 5 lat wię­zie­nia oraz enu­me­ra­tyw­nie wska­za­nych w prze­pi­sach pra­wa (np. w spra­wie kra­dzie­ży z wła­ma­niem). W pozo­sta­łych spra­wach pro­wa­dzo­ne jest śledz­two nad­zo­ro­wa­ne przez pro­ku­ra­tu­rę. 

Postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze koń­czy się skie­ro­wa­niem aktu oskar­że­nia do sądu lub jego umo­rze­niem albo odmo­wą wsz­czę­cia śledztwa/dochodzenia. W przy­pad­ku skie­ro­wa­nia aktu oskar­że­nia do sądu, otwie­ra się dru­gi etap postę­po­wa­nia – postę­po­wa­nie sądo­we, w któ­rym sąd prze­pro­wa­dza wszel­kie dowo­dy, a w tym może prze­słu­chać świad­ków, doko­nać oglę­dzin czy wysłu­chać oskar­żo­ne­go. Postę­po­wa­nie sądo­we koń­czy się wyda­niem wyro­ku.

Zatar­cie ska­za­nia nastę­pu­je w ter­mi­nie od roku do 10 lat, w zależ­no­ści od popeł­nio­ne­go prze­stęp­stwa. Ter­min ten zaczy­na biec od dnia wyko­na­nia kary, daro­wa­nia kary lub przedaw­nie­nia wyko­na­nia kary.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je swych klien­tów zarów­no na eta­pie postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go, jak rów­nież przed sądem (adwo­kat spra­wy kar­ne War­sza­wa, adwo­kat Łódź spra­wy kar­ne).

Czym jest subsydiarny akt oskarżenia oraz prywatny akt oskarżenia?

Co zro­bić, gdy pro­ku­ra­tu­ra uma­rza postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze lub odma­wia jego wsz­czę­cia? W takich oko­licz­no­ściach pokrzyw­dzo­ny ma pra­wo zło­że­nia zaża­le­nia na posta­no­wie­nie pro­ku­ra­tu­ry do sądu. Gdy­by w jego sku­tek doszło do powtór­ne­go posta­no­wie­nia o umo­rze­niu lub odmo­wie wsz­czę­cia śledz­twa, stro­na może zło­żyć samo­dziel­ny akt oskar­że­nia do sądu, zwa­ny sub­sy­diar­nym aktem oskar­że­nia w ter­mi­nie mie­sią­ca od dorę­cze­nia posta­no­wie­nia pro­ku­ra­to­ra.

W odnie­sie­niu do nie­któ­rych prze­stępstw prze­pi­sy pra­wa nie prze­wi­du­ją w ogó­le moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go. Jedy­nym eta­pem jest postę­po­wa­nie sądo­we ini­cjo­wa­ne pry­wat­nym aktem oskar­że­nia (np. o znie­sła­wie­nie).

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spo­rzą­dza sub­sy­diar­ne akty oskar­że­nia oraz pry­wat­ne akty oskar­że­nia w imie­niu swych klien­tów (adwo­kat spra­wy kar­ne War­sza­wa, adwo­kat Łódź spra­wy kar­ne).

List gończy a list żelazny

Czę­stym pyta­niem, jaki się poja­wia jest czym róż­ni się list goń­czy od listu żela­zne­go? List goń­czy wyda­je się wte­dy, kie­dy nie zna­ne jest miej­sce poby­tu oskar­żo­ne­go lub oso­by podej­rza­nej. List żela­zny nato­miast jest wyda­wa­ny na wnio­sek oso­by podej­rza­nej lub oskar­żo­ne­go, kie­dy zobo­wią­że się ona do sądu lub pro­ku­ra­to­ra w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Wyda­nie listu żela­zne­go czę­sto połą­czo­ne jest z porę­cze­niem mająt­ko­wym skła­da­nym w toku postę­po­wa­nia.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga w uzy­ska­niu listu żela­zne­go przez oso­by podej­rza­ne oraz oskar­żo­nych (adwo­kat spra­wy kar­ne War­sza­wa, adwo­kat Łódź spra­wy kar­ne).

Adwokat sprawy karne — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół doświad­czonych adwoka­tów i rad­ców praw­nych poma­ga­ją­cych we wszel­kich spra­wach kar­nych oso­bom zamiesz­ka­łym w War­sza­wie. Adwo­kat pra­wa kar­ne­go z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu w spo­rzą­dze­niu sub­sy­diar­ne­go aktu oskar­że­nia, pry­wat­ne­go aktu oskar­że­nia, ape­la­cji od wyro­ku ska­zu­ją­ce­go, sprze­ci­wu od wyro­ku naka­zo­we­go. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni może Pań­stwa repre­zen­to­wać zarów­no w toku postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go, jak i postę­po­wa­nia sądo­we­go, peł­niąc funk­cję obroń­cy lub peł­no­moc­ni­ka oskar­ży­cie­la posił­ko­we­go. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii znaj­du­je się przy Al. Jero­zo­lim­skie 65/79, War­sza­wa, tel. 22 292 82 35 albo 801 50 10 50.

Adwokat Łódź — sprawy karne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni skła­da się z adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych, posia­da­ją­cych sze­ro­ką wie­dzę i doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa kar­ne­go. Świad­czy­my pomoc na tere­nie Łodzi. W ramach ofer­ty repre­zen­tu­je­my oskar­żo­nych oraz oso­by podej­rza­ne w postę­po­wa­niach przy­go­to­waw­czych oraz pro­ce­sach sądo­wych. Bie­rze­my aktyw­ny udział w prze­pro­wa­dza­niu postę­po­wa­nia dowo­do­we­go przez orga­ny ści­ga­nia oraz przez sąd. Poma­ga­my w spo­rzą­dza­niu pry­wat­ne­go aktu oskar­że­nia oraz sub­sy­diar­ne­go aktu oskar­że­nia. Repre­zen­tu­je­my pokrzyw­dzo­nych w toku pro­ce­su kar­ne­go oraz skła­da­my wnio­ski dowo­do­we mają­ce na celu wykry­cie spraw­cy prze­stęp­stwa oraz jego póź­niej­szym uka­ra­niu. Wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne zachę­ca­my do spo­tka­nia w sie­dzi­bie nasze­go oddzia­łu w Łodzi­przy ul. Wól­czań­skiej 125 oraz kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go pod nume­rem  801 50 10 50.

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50