Adwokat prawo karne Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest to zespół adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych z War­sza­wy świad­czą­cych pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa kar­ne­go oraz pra­wa wykro­czeń. Nasza Kan­ce­la­ria świad­czy pomoc praw­ną klien­tom z War­sza­wy, i to zarów­no oskar­żo­nym, jak rów­nież pokrzyw­dzo­nym oraz ich rodzi­nom. Repre­zen­tu­je­my zarów­no oso­by popeł­nia­ją­ce prze­stęp­stwo po raz pierw­szy w życiu, jak rów­nież oso­by popeł­nia­ją­ce je w warun­kach recy­dy­wy. Adwo­ka­ci z naszej kan­ce­la­rii praw­nej pod­cho­dzą indy­wi­du­al­nie do każ­dej spra­wy karnej.

W ramach usług świad­czo­nych przez naszych adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych w zakre­sie pra­wa karnego:

 1. zapew­nia­my obro­nę w postę­po­wa­niu kar­nym, zarów­no w postę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym (docho­dze­nie, śledz­two), jak rów­nież sądo­wym, w tym spo­rzą­dza­my sprze­ci­wy od wyro­ków naka­zo­wych, ape­la­cje, jak rów­nież proś­by o uła­ska­wie­nie; poma­ga­my klien­tom w uzy­ska­niu listu żelaznego;
 2. repre­zen­tu­je­my w pro­ce­sie oso­by pokrzyw­dzo­ne (oskar­ży­cie­li posił­ko­wych), w tym spo­rzą­dza­my w ich imie­niu sub­sy­diar­ne oraz pry­wat­ne akty oskarżenia.

Oprócz wystę­po­wa­nia przed sąda­mi nasz adwo­kat od pra­wa kar­ne­go ofe­ru­je rów­nież usłu­gi praw­ne pole­ga­ją­ce na:

 • spo­rzą­dza­niu opi­nii z zakre­su pra­wa karnego;
 • wno­sze­niu ape­la­cji i innych pism pro­ce­so­wych do sądów wyż­szej instancji;
 • spo­rzą­dza­niu kasa­cji do Sądu Najwyższego.
Adwokat prawo karne Warszawa

Czym jest prawo karne i jak jest stosowane w praktyce?

Wśród czy­nów zabro­nio­nych wyróż­nia się wykro­cze­nia oraz prze­stęp­stwa (występ­ki oraz zbrod­nie). Wykro­cze­nia to czy­ny spo­łecz­nie szko­dli­we, zabro­nio­ne pod groź­bą naga­ny, grzyw­ny do 5000 zło­tych, kary ogra­ni­cze­nia wol­no­ści bądź aresztu.

Z kolei występ­ka­mi są prze­stęp­stwa zagro­żo­ne karą grzyw­ny powy­żej 30 sta­wek dzien­nych albo powy­żej 5.000,00 zł, karą ogra­ni­cze­nia (np. nakaz prac spo­łecz­nych) bądź pozba­wie­nia wol­no­ści prze­kra­cza­ją­cą mie­siąc. Więk­szość prze­stępstw, jakie prze­wi­du­ją pol­skie prze­pi­sy trak­to­wa­na jest jako wystę­pek. Dru­gim z typów prze­stępstw jest zbrod­nia zagro­żo­na karą co naj­mniej 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Wśród przy­kła­dów zbrod­ni wska­zać może­my m. in. zabój­stwa, wywo­ła­nie cięż­kie­go uszczerb­ku na zdro­wiu czy gwałt zbiorowy.

Jed­ną z naczel­nych zasad pra­wa kar­ne­go jest zasa­da domnie­ma­nia nie­win­no­ści pole­ga­ją­ca na tym, iż do dnia upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku ska­zu­ją­ce­go, oskar­żo­ne­go uzna­je się za niewinnego.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je klien­tów we wszel­kich spra­wach kar­nych na tere­nie Warszawy.

Czę­ste zmia­ny prze­pi­sów pra­wa kar­ne­go mate­rial­ne­go i pro­ce­so­we­go powo­du­ją, że spra­wy z tego zakre­su nale­żą do jed­nych z bar­dziej zło­żo­nych i skom­pli­ko­wa­nych. Bez pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne­go adwo­ka­ta czy rad­cy praw­ne­go samo­dziel­na obro­na w postę­po­wa­niu może być utrudniona.

Kiedy mamy do czynienia z odpowiedzialnością karną? 

Nale­ży wska­zać, iż odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej pod­le­ga zarów­no dzia­ła­nie (np. zabój­stwo), jak i zanie­cha­nia (np. nie­udzie­le­nie pomo­cy). Prze­stęp­stwo moż­na popeł­nić zarów­no w spo­sób umyśl­ny, jak i nie­umyśl­ny. Tak­że samo usi­ło­wa­nie popeł­nie­nia prze­stęp­stwa pod­le­ga karze. Przy­go­to­wa­nie do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa pod­le­ga zaś karze tyl­ko wów­czas, gdy prze­wi­du­ją to wyraź­nie prze­pi­sy prawa.

Co wię­cej, nie tyl­ko bez­po­śred­ni spraw­ca odpo­wia­da za popeł­nie­nie prze­stęp­stwa. Odpo­wia­dać mogą tak­że oso­by, które:

 1. kie­ru­ją wyko­na­niem czy­nu zabro­nio­ne­go (spraw­stwo kierownicze);
 2. pole­ca­ją wyko­na­nie czy­nu zabro­nio­ne­go innej oso­bie, wyko­rzy­stu­jąc jej uzależnienie;
 3. nakła­nia­ją inną oso­bę do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa (pod­że­ga­nie);
 4. uła­twia­ją popeł­nie­nie prze­stęp­stwa (pomoc­nic­two);
 5. nakła­nia­ją do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa oso­bę w celu skie­ro­wa­nia prze­ciw­ko niej postę­po­wa­nia kar­ne­go (pro­wo­ka­cja).

Kiedy sprawca nie poniesie kary? Zasady odpowiedzialności karnej

Nie zawsze popeł­nie­nie czy­nu zabro­nio­ne­go będzie jed­no­znacz­ne z popeł­nie­niem prze­stęp­stwa. Z taki­mi sytu­acja­mi, kie­dy mimo popeł­nie­nia czy­nu zabro­nio­ne­go nie docho­dzi do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa mamy do czy­nie­nia w przypadku:

 1. obro­ny koniecznej;
 2. sta­nu wyż­szej konieczności;
 3. eks­pe­ry­men­tu;
 4. błę­du co do oko­licz­no­ści wyłą­cza­ją­cej bez­praw­ność albo winę;
 5. uspra­wie­dli­wio­nej nie­świa­do­mo­ści bez­praw­no­ści czy­nu zabronionego;
 6. nie­po­czy­tal­no­ści sprawcy.

Nad­to, w przy­pad­ku przedaw­nie­nia czy­nu spraw­ca tak­że nie będzie pod­le­gał karze. Kodeks kar­ny prze­wi­du­je odmien­ne ter­mi­ny przedaw­nie­nia prze­stępstw w zależ­no­ści od typu prze­stęp­stwa, np. 30 lat dla zbrod­ni zabój­stwa czy 20 lat dla pozo­sta­łych zbrod­ni. Co wię­cej, pol­skie prze­pi­sy wska­zu­ją tak­że prze­stęp­stwa, któ­re nie pod­le­ga­ją przedaw­nie­niu (np. zbrod­nie prze­ciw­ko pokojowi).

Jak wygląda proces wymierzenia kary?

Aby mogło dojść do wyda­nia wyro­ku, naj­pierw musi zostać prze­pro­wa­dzo­nych sze­reg czyn­no­ści pro­ce­du­ral­nych. Postę­po­wa­nie kar­ne jest bowiem dwu­eta­po­we: pierw­szym eta­pem jest postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze (pro­wa­dzo­ne przez pro­ku­ra­tu­rę lub poli­cję), zaś dru­gim  postę­po­wa­nie sądowe.

To czy postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze będzie pro­wa­dzo­ne przez pro­ku­ra­tu­rę, czy przez poli­cję zale­ży od cha­rak­te­ru popeł­nio­ne­go prze­stęp­stwa. Poli­cja co do zasa­dy pro­wa­dzi docho­dze­nia, w spra­wach prze­stępstw roz­po­zna­wa­nych przez sądy rejo­no­we zagro­żo­nych karą nie­prze­kra­cza­ją­cą 5 lat wię­zie­nia oraz wyraź­nie wska­za­nych w prze­pi­sach pra­wa (np. w spra­wie kra­dzie­ży z wła­ma­niem). W pozo­sta­łych spra­wach pro­wa­dzo­ne jest śledz­two, któ­re jest nad­zo­ro­wa­ne przez prokuraturę. 

Postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze koń­czy się skie­ro­wa­niem aktu oskar­że­nia do sądu lub jego umo­rze­niem albo odmo­wą wsz­czę­cia śledztwa/dochodzenia. W przy­pad­ku skie­ro­wa­nia aktu oskar­że­nia do sądu, zaczy­na się dru­gi etap postę­po­wa­nia – postę­po­wa­nie sądo­we, w któ­rym sąd prze­pro­wa­dza wszel­kie dowo­dy, w tym może prze­słu­chać świad­ków, doko­nać oglę­dzin czy wysłu­chać oskar­żo­ne­go. Postę­po­wa­nie sądo­we koń­czy się wyda­niem wyroku.

Zatar­cie ska­za­nia nastę­pu­je w ter­mi­nie od roku do 10 lat, w zależ­no­ści od popeł­nio­ne­go prze­stęp­stwa. Ter­min ten zaczy­na biec od dnia wyko­na­nia kary, daro­wa­nia kary lub przedaw­nie­nia wyko­na­nia kary.

Potrze­bu­jesz pomo­cy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489–52-65 lub pozo­staw swój numer tele­fo­nu, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szyb­ko jak to możliwe.


Subsydiarny akt oskarżenia a prywatny akt oskarżenia

Co zro­bić, gdy pro­ku­ra­tu­ra uma­rza postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze lub odma­wia jego wsz­czę­cia? W takich oko­licz­no­ściach pokrzyw­dzo­ny ma pra­wo zło­że­nia zaża­le­nia na posta­no­wie­nie pro­ku­ra­tu­ry do sądu. Gdy­by zaś ponow­nie doszło do wyda­nia posta­no­wie­nia o umo­rze­niu lub odmo­wie wsz­czę­cia śledz­twa, pokrzyw­dzo­ny może zło­żyć samo­dziel­nie w sądzie akt oskar­że­nia w ter­mi­nie mie­sią­ca od dorę­cze­nia posta­no­wie­nia pro­ku­ra­to­ra (sub­sy­diar­ny akt oskar­że­nia).

W odnie­sie­niu do nie­któ­rych prze­stępstw (np. o znie­sła­wie­nie) prze­pi­sy pra­wa nie prze­wi­du­ją w ogó­le moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go. Wów­czas jedy­nym eta­pem jest postę­po­wa­nie sądo­we ini­cjo­wa­ne pry­wat­nym aktem oskarżenia. 

List gończy oraz list żelazny

Wie­le osób zada­je sobie pyta­nie czym róż­ni się list goń­czy od listu żela­zne­go. List goń­czy wyda­je się wte­dy, kie­dy nie­zna­ne jest miej­sce poby­tu oskar­żo­ne­go lub oso­by podej­rza­nej. List żela­zny nato­miast jest wyda­wa­ny na wnio­sek oskar­żo­ne­go prze­by­wa­ją­ce­go za gra­ni­cą, któ­ry chce odpo­wia­dać z wol­nej sto­py. Sąd może wydać list żela­zny jedy­nie wów­czas, gdy oskar­żo­ny zobo­wią­że się ona do sta­wien­nic­twa w sądzie lub pro­ku­ra­to­rze w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Wyda­nie listu żela­zne­go czę­sto sądy uza­leż­nia­ją od zło­że­nia porę­cze­nia majątkowego.

Adwokat sprawy karne — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół adwoka­tów i rad­ców praw­nych poma­ga­ją­cych we wszel­kich spra­wach kar­nych oso­bom zamiesz­ka­łym w War­sza­wie. Adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu w spo­rzą­dze­niu sub­sy­diar­ne­go aktu oskar­że­nia, pry­wat­ne­go aktu oskar­że­nia, ape­la­cji od wyro­ku ska­zu­ją­ce­go oraz sprze­ci­wu od wyro­ku naka­zo­we­go. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni może Pań­stwa repre­zen­to­wać zarów­no w toku postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go, jak i postę­po­wa­nia sądo­we­go, peł­niąc funk­cję obroń­cy lub peł­no­moc­ni­ka oskar­ży­cie­la posił­ko­we­go. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii znaj­du­je się przy ul. Zło­tej 59, 00–120 War­sza­wa, tel. 22 489 52 65.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuły: Adwokat Prawo karne

Przestępczość zorganizowana

Przestępczość zorganizowana

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 16