Negocjacje z ogłoszeniem

Pra­wo zamó­wień publicz­nych wyróż­nia nastę­pu­ją­ce try­by udzie­la­nia zamó­wień:

  • prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny — wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni wyko­naw­cy mogą skła­dać odpo­wie­dzi na publicz­ne ogło­sze­nie o zamó­wie­niu oferty;

  • prze­targ ogra­ni­czo­ny — wyko­naw­cy wnio­sku­ją o dopusz­cze­nie do udzia­łu w prze­tar­gu w odpo­wie­dzi na publicz­ne ogło­sze­nie o zamó­wie­niu, ofer­ty zaś mogą skła­dać jedy­nie wyko­naw­cy zapro­sze­ni do skła­da­nia ofert;

  • nego­cja­cje z ogło­sze­niem- zama­wia­ją­cy publi­ku­je ogło­sze­nie o zamó­wie­niu, a następ­nie zapra­sza do skła­da­nia ofert wstęp­nych wyko­naw­ców dopusz­czo­nych do udzia­łu w postę­po­wa­niu; nale­ży pod­kre­ślić, iż ofer­ty wstęp­ne nie zawie­ra­ją ceny, zama­wia­ją­cy zaś pro­wa­dzi z wyko­naw­ca­mi nego­cja­cje i dopie­ro póź­niej zapra­sza wyko­naw­ców do skła­da­nia ofert;

  • dia­log kon­ku­ren­cyj­ny- po opu­bli­ko­wa­niu ogło­sze­nia o zamó­wie­niu zama­wia­ją­cy pro­wa­dzi dia­log z wybra­ny­mi przez sie­bie wyko­naw­ca­mi, po czym zapra­sza wyko­naw­ców do skła­da­nia ofert;

  • nego­cja­cje bez ogło­sze­nia — zama­wia­ją­cy nego­cju­je z wybra­ny­mi przez sie­bie wyko­naw­ca­mi warun­ki umo­wy w spra­wie zamó­wie­nia publicz­ne­go, a następ­nie zapra­sza wyko­naw­ców do skła­da­nia ofert;

  • zamó­wie­nia z wol­nej ręki- zamó­wie­nia udzie­la zama­wia­ją­cy po nego­cja­cjach tyl­ko z jed­nym wykonawcą;

  • zapy­ta­nie o cenę — zama­wia­ją­cy zwra­ca się do wybra­nych przez sie­bie wyko­naw­ców z pyta­niem o cenę, a następ­nie zapra­sza wyko­naw­ców do skła­da­nia ofert;

  • part­ner­stwo inno­wa­cyj­ne — zama­wia­ją­cy w odpo­wie­dzi na publicz­ne ogło­sze­nie o zamó­wie­niu zapra­sza wyko­naw­ców do skła­da­nia ofert wstęp­nych, pro­wa­dzi z nimi nego­cja­cje, po czym zapra­sza do skła­da­nia ofert na opra­co­wa­nie oraz sprze­daż inno­wa­cyj­ne­go pro­duk­tu, usług lub robót budow­la­nych nie­do­stęp­nych na rynku;

  • licy­ta­cja elek­tro­nicz­na – wyko­naw­cy skła­da­ją kolej­ne korzyst­niej­sze ofer­ty, któ­re pod­le­ga­ją auto­ma­tycz­nej kla­sy­fi­ka­cji; ofer­ty skła­da­ne są poprzez for­mu­larz umiesz­czo­ny na stro­nie internetowej.

Wska­zać nale­ży, iż Pra­wo zamó­wień publicz­nych okre­śla szcze­gó­ło­wo oko­licz­no­ści, od któ­rych wystą­pie­nia zale­ży zasto­so­wa­nie kon­kret­ne­go try­bu zamó­wień publicz­nych. Tytu­łem przy­kła­du dia­log kon­ku­ren­cyj­ny sto­su­je się, jeśli cena nie sta­no­wi jedy­ne­go kry­te­rium wybo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty i jed­no­cze­śnie nie jest moż­li­we prze­pro­wa­dze­nie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go lub prze­tar­gu ogra­ni­czo­ne­go (z uwa­gi na szcze­gól­nie zło­żo­ny cha­rak­ter zamó­wie­nia nie moż­na okre­ślić przed­mio­tu zamó­wie­nia lub nie moż­na obiek­tyw­nie opi­sać uwa­run­ko­wań finan­so­wych lub praw­nych wyko­na­nia zamówienia). 

Poni­żej omó­wi­my szcze­gó­ło­wo tryb udzie­la­nia zamó­wień — nego­cja­cje z ogłoszeniem.

Negocjacje z ogłoszeniem — trybem otwartym

Nego­cja­cje z ogło­sze­niem to tryb udzie­le­nia zamó­wie­nia, w któ­rym, po publicz­nym ogło­sze­niu o zamó­wie­niu, zama­wia­ją­cy zapra­sza wyko­naw­ców dopusz­czo­nych do udzia­łu w postę­po­wa­niu do skła­da­nia ofert wstęp­nych nie­za­wie­ra­ją­cych ceny, pro­wa­dzi z nimi nego­cja­cje, a następ­nie zapra­sza ich do skła­da­nia ofert (art. 54 usta­wy z dnia 29.01.2004 r. pra­wo zamó­wień publicz­nych – dalej: „p.z.p.”). Jest to otwar­ty, kon­ku­ren­cyj­ny i nego­cja­cyj­ny tryb udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych. Prze­słan­ki do zasto­so­wa­nia tego try­bu zosta­ły enu­me­ra­tyw­nie wymie­nio­ne w art. 55 ust. 1 p.z.p.

Negocjacje z ogłoszeniem — 4 etapy

Nego­cja­cje z ogło­sze­niem są podzie­lo­ne na czte­ry eta­py. Pierw­szym eta­pem jest tzw. pre­kwa­li­fi­ka­cja, któ­ra ma na celu doko­na­nie oce­ny wyko­naw­ców, czy speł­nia­ją oni warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu oraz wybo­ru wyko­naw­ców do zło­że­nia wstęp­nych ofert. Powyż­sza oce­na jest doko­ny­wa­na po zło­że­niu przez wyko­naw­ców wnio­sków o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go na pod­sta­wie ogło­sze­nia. Dru­gim eta­pem jest oce­na ofert wstęp­nych, któ­re zosta­ły zło­żo­ne na zapro­sze­nie zama­wia­ją­ce­go po doko­na­niu pre­kwa­li­fi­ka­cji. Jeże­li na tym eta­pie ofer­ta nie odpo­wia­da spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia zama­wia­ją­cy może odrzu­cić ofer­ty, któ­re nie odpo­wia­da­ją tym warun­kom. Trze­cim eta­pem jest pod­ję­cie nego­cja­cji z wyko­naw­ca­mi co do przed­mio­tu zamó­wie­nia i warun­ków umo­wy. Zama­wia­ją­cy może na tym eta­pie jesz­cze dopre­cy­zo­wać i uzu­peł­nić opis przed­mio­tu zamó­wie­nia i warun­ki umo­wy. Ostat­nim eta­pem udzie­le­nia zamó­wie­nia publicz­ne­go w tym try­bie jest doko­na­nie oce­ny osta­tecz­nych ofert oraz wybo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej oferty.

War­to zauwa­żyć, że w tym try­bie udzie­le­nia zamó­wie­nia publicz­ne­go nie skła­da się od razu ofert w odpo­wie­dzi na ogło­sze­nie, tyl­ko wnio­sek o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu. Wnio­sek ten nie jest ofer­tą w rozu­mie­niu usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych, nie sto­su­je się zatem odpo­wied­nio prze­pi­sów do nie­go prze­pi­sów o ofer­cie. Zama­wia­ją­cy nie będzie mógł odrzu­cić wnio­sku o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu. Nie speł­nie­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu spo­wo­du­je jego wyklu­cze­nie na pod­sta­wie art. 24 ust. 1–4 p.z.p.

Negocjacje z ogłoszeniem — terminy

Do prze­tar­gu w try­bie nego­cja­cji z ogło­sze­niem sto­su­je się ter­mi­ny obo­wią­zu­ją­ce dla prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go. Ozna­cza to, że jeże­li war­tość zamó­wie­nia jest mniej­sza niż kwo­ty okre­ślo­ne w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 11 ust. 8 p.z.p. (Roz­po­rzą­dze­nie Pre­ze­sa Rady Mini­strów w spra­wie kwot war­to­ści zamó­wień oraz kon­kur­sów, od któ­rych jest uza­leż­nio­ny obo­wią­zek prze­ka­zy­wa­nia ogło­szeń Urzę­do­wi Publi­ka­cji Unii Euro­pej­skiej z dnia 23.12.2013 r.), zama­wia­ją­cy w ogło­sze­niu wyzna­cza ter­min skła­da­nia wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu, z tym, że ter­min nie może być krót­szy niż 7 dni od dnia zamiesz­cze­nia ogło­sze­nia w Biu­le­ty­nie Zamó­wień Publicz­nych. Wyzna­cze­nie takie­go ter­mi­nu powin­no uwzględ­niać czas nie­zbęd­ny do przy­go­to­wa­nia i zło­że­nia wyma­ga­nych dokumentów.

Nato­miast jeże­li war­tość zamó­wie­nia jest rów­na lub prze­kra­cza kwo­ty okre­ślo­ne w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 11 ust. 8 p.z.p., ter­min skła­da­nia wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w prze­tar­gu ogra­ni­czo­nym nie może być krót­szy niż 30 dni od dnia prze­ka­za­nia ogło­sze­nia o zamó­wie­niu Urzę­do­wi Publi­ka­cji Unii Euro­pej­skiej, dro­gą elek­tro­nicz­ną zgod­nie z for­mą i pro­ce­du­ra­mi wska­za­ny­mi na stro­nie inter­ne­to­wej okre­ślo­nej w dyrek­ty­wie lub 37 dni od dnia prze­ka­za­nia ogło­sze­nia o zamó­wie­niu Urzę­do­wi Publi­ka­cji Unii Euro­pej­skiej, w inny spo­sób niż okre­ślo­ny powyżej.

War­to rów­nież zwró­cić uwa­gę na regu­la­cję art. 27 ust. 5 p.z.p., na pod­sta­wie któ­rej moż­li­we jest tele­fo­nicz­ne prze­ka­za­nie infor­ma­cji o zło­że­niu wnio­sku o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu przed upły­wem ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu. Wów­czas wnio­sek zosta­nie uzna­ny za zło­żo­ny w ter­mi­nie, jeże­li przed upły­wem ter­mi­nu do skła­da­nia wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu, został on wysła­ny w for­mie pisem­nej i zama­wia­ją­cy otrzy­mał go nie póź­niej niż w cią­gu 7 dni od dnia upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia wniosków.

Jeże­li zacho­dzi pil­na potrze­ba udzie­le­nia zamó­wie­nia, a war­tość zamó­wie­nia jest rów­na lub prze­kra­cza kwo­ty okre­ślo­ne w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 11 ust. 8 p.z.p., zama­wia­ją­cy może, wyzna­czyć krót­szy ter­min skła­da­nia wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w prze­tar­gu ogra­ni­czo­nym, jed­nak nie krót­szy niż 10 dni od dnia prze­ka­za­nia ogło­sze­nia o zamó­wie­niu Urzę­do­wi Publi­ka­cji Unii Euro­pej­skiej, dro­gą elek­tro­nicz­ną zgod­nie z for­mą i pro­ce­du­ra­mi wska­za­ny­mi na stro­nie inter­ne­to­wej okre­ślo­nej w dyrek­ty­wie lub 15 dni od dnia prze­ka­za­nia ogło­sze­nia o zamó­wie­niu Urzę­do­wi Publi­ka­cji Unii Euro­pej­skiej faksem.

Wyko­naw­cy wraz z wnio­skiem o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu są obo­wią­za­ni zło­żyć oświad­cze­nie o speł­nia­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu, oraz inne doku­men­ty, jeże­li zama­wia­ją­cy żąda przed­ło­że­nia doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nia­nie warun­ków. Po doko­na­niu oce­ny wnio­sków zama­wia­ją­cy ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nie poin­for­mo­wać wyko­naw­ców, czy speł­ni­li warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu oraz o otrzy­ma­nych oce­nach speł­nia­nia tych warunków.

Po roz­pa­trze­niu wnio­sków zama­wia­ją­cy ma obo­wią­zek zapro­sze­nia do skła­da­nia ofert taką licz­bę, jaką wska­zał w ogło­sze­niu. Zatem zama­wia­ją­cy może zapro­sić do skła­da­nia ofert mniej­szą licz­bę wyko­naw­ców, niż licz­ba zło­żo­nych wnio­sków. Decy­du­ją­cym kry­te­rium jest bowiem licz­ba zło­żo­nych wnio­sków oraz licz­ba wyko­naw­ców, któ­rzy speł­nia­ją warun­ki do udzia­łu w postę­po­wa­niu. Nato­miast zama­wia­ją­cy powi­nien w ogło­sze­niu wska­zać kon­kret­ną licz­bę wyko­naw­ców, któ­rzy będą zapro­sze­ni do zło­że­nia ofer­ty. Licz­ba ta może wyno­sić nie mniej niż trzech – do war­to­ści nie­prze­kra­cza­ją­ce­go pro­gu unij­ne­go (okre­ślo­ne­go aktem wyda­nym na pod­sta­wie art. 11 ust. 8 p.z.p.) oraz nie mniej niż pię­ciu w postę­po­wa­niach rów­nych lub prze­kra­cza­ją­cych ww. próg.

Negocjacje z ogłoszeniem — liczba wykonawców

Jeże­li licz­ba wyko­naw­ców, któ­rzy speł­nia­ją warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu jest więk­sza niż okre­ślo­na w ogło­sze­niu, zama­wia­ją­cy zapra­sza do skła­da­nia ofert wstęp­nych wyko­naw­ców wyło­nio­nych w spo­sób obiek­tyw­ny i nie­dy­skry­mi­na­cyj­ny. Zama­wia­ją­cy nie może nato­miast zapro­sić więk­szej ilo­ści wyko­naw­ców niż wska­zał w ogło­sze­niu. Zapro­sze­ni zosta­ją Ci wyko­naw­cy, któ­rzy otrzy­ma­li naj­wyż­sze oce­ny. Opis spo­so­bu wybo­ru wyko­naw­cy powi­nien być zawar­ty w ogło­sze­niu. Wyko­naw­ca nie­za­pro­szo­ny do zło­że­nia ofer­ty będzie uzna­wa­ny za wyklu­czo­ne­go. W takiej sytu­acji znaj­dą się wyko­naw­cy, któ­rzy będą speł­nia­li warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu, jed­nak po doko­na­niu oce­ny przez zama­wia­ją­ce­go oraz spo­rzą­dze­niu ran­kin­gu nie zaję­li miej­sca, któ­re zapew­nia­ło­by moż­li­wość otrzy­ma­nia zaproszenia.

Jeże­li licz­ba wyko­naw­ców, któ­rzy speł­nia­ją warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu, jest mniej­sza niż licz­ba wyko­naw­ców poda­nych w ogło­sze­niu, zama­wia­ją­cy jest zobo­wią­za­ny zapro­sić do skła­da­nia wstęp­nych ofert wszyst­kich wyko­naw­ców, któ­rzy speł­nia­ją warun­ki udzia­łu. Nato­miast każ­dy z zapro­szo­nych wyko­naw­ców musi speł­niać warun­ki doty­czą­ce posia­da­nia upraw­nień do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, jeże­li prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją obo­wią­zek ich posia­da­nia; posia­dać wie­dzę i doświad­cze­nie w zakre­sie zamó­wie­nia; dys­po­no­wać odpo­wied­nim poten­cja­łem tech­nicz­nym oraz oso­ba­mi zdol­ny­mi do wyko­na­nia zamó­wie­nia, a ponad­to speł­niać warun­ki doty­czą­ce sytu­acji eko­no­micz­nej i finan­so­wej (art. 22 ust. 1 p.z.p.). Nie mogą też pod­le­gać wyklu­cze­niu z postę­po­wa­nia na pod­sta­wie art. 24 ust. 1 p.z.p.

Negocjacje z ogłoszeniem — specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zama­wia­ją­cy wraz z zapro­sze­niem do skła­da­nia ofert wstęp­nych prze­ka­zu­je spe­cy­fi­ka­cje istot­nych warun­ków zamó­wie­nia (art. 57 ust. 5 p.z.p.). Spe­cy­fi­ka­cja zło­żo­na w powyż­szym try­bie nego­cja­cji z ogło­sze­niem nie może zawie­rać warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu oraz infor­ma­cji o doku­men­tach jakie mają dostar­czyć wyko­naw­cy w celu potwier­dze­nia speł­nia­nia warun­ków. Te dane powin­ny zna­leźć się w ogło­sze­niu, a kwa­li­fi­ka­cja wyko­naw­ców jest doko­ny­wa­na, gdy są oce­nia­ne wnio­ski. W zapro­sze­niu do skła­da­nia ofert zama­wia­ją­cy okre­śla ter­min zwią­za­nia ofer­tą, miej­sce i ter­min skła­da­nia ofert. Nale­ży zauwa­żyć, że wyko­naw­ca bio­rą­cy udział w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go w try­bie nego­cja­cji z ogło­sze­niem ma inte­res praw­ny w żąda­niu odrzu­ce­nia ofer­ty wstęp­nej kon­ku­ren­cyj­ne­go wyko­naw­cy (post. KIO z 10.9.2009 r., KIO UZP 1105/09).

Negocjacje z ogłoszeniem — oferta wstępna

Wyko­naw­ca po uzy­ska­niu zapro­sze­nia może zło­żyć tyl­ko jed­ną ofer­tę wstęp­ną, pod rygo­rem nie­waż­no­ści w for­mie pisem­nej, albo za zgo­dą zama­wia­ją­ce­go w posta­ci elek­tro­nicz­nej, opa­trzo­ną bez­piecz­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym wery­fi­ko­wa­nym przy pomo­cy waż­ne­go kwa­li­fi­ko­wa­ne­go cer­ty­fi­ka­tu. W ofer­tach wstęp­nych nie poda­je się ceny, dla­te­go pod­le­ga­ją one tyl­ko oce­nie for­mal­nej, a nie oce­nie na pod­sta­wie kry­te­riów oce­ny ofert.

Zło­żo­na ofer­ta musi odpo­wia­dać wymo­gom spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia. Nato­miast zama­wia­ją­cy może dopu­ścić zło­że­nie ofert wstęp­nych warian­to­wych lub czę­ścio­wych. Wyko­naw­ca może wyco­fać lub zmie­nić ofer­tę wstęp­ną przed upły­wem ter­mi­nu do skła­da­nia ofert. Ofer­ta wstęp­na zło­żo­na po ter­mi­nie zosta­nie zwró­co­na przez zama­wia­ją­ce­go. War­to wska­zać, że wyko­naw­ca nie jest zwią­za­ny ofer­tą na pod­sta­wie art. 85 p.z.p. Zwią­za­nie ofer­tą nato­miast ozna­cza, że jest wyko­naw­ca jest zobo­wią­za­ny w okre­sie zwią­za­nia zawrzeć umo­wę na warun­kach przed­sta­wio­nych w ofercie.

Ofer­ta wstęp­na pod­le­ga odrzu­ce­niu, jeże­li jest nie­zgod­na z usta­wą, nie odpo­wia­da ona tre­ści spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia, zło­że­nie tej ofer­ty jest czy­nem nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji, zosta­ła zło­żo­na przez wyko­naw­cę, któ­ry pod­le­ga wyklu­cze­niu z postę­po­wa­nia albo jest nie­waż­na na pod­sta­wie odręb­nych prze­pi­sów (art. 57 ust. 2 p.z.p. w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 8).

Negocjacje z ogłoszeniem — unieważnienie postępowania

Nato­miast postę­po­wa­nie może zostać unie­waż­nio­ne, w przy­pad­ku gdy nie zło­żo­no żad­nej ofer­ty nie­pod­le­ga­ją­cej odrzu­ce­niu, tj. wszyst­kie zło­żo­ne ofer­ty pod­le­ga­ły odrzu­ce­niu. Ponad­to, jeże­li nastą­pi­ła istot­na zmia­na oko­licz­no­ści, któ­ra spo­wo­do­wa­ła, że pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia nie leży już w inte­re­sie publicz­nym, cze­go nie moż­na było wcze­śniej prze­wi­dzieć, postę­po­wa­nie rów­nież powin­no zostać unie­waż­nio­ne. Cho­dzi o sytu­ację, w któ­rej wyko­na­nie zada­nia obję­te­go zamó­wie­niem publicz­nym będzie sprzecz­ne z inte­re­sem publicznym.

Ponad­to postę­po­wa­nie może zostać unie­waż­nio­ne, jeże­li jest obar­czo­ne nie­moż­li­wą do usu­nię­cia wadą, któ­ra unie­moż­li­wia zawar­cie nie­pod­le­ga­ją­cej unie­waż­nie­niu umo­wy (art. 57 ust. 2 p.z.p. w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 p.z.p.). Wada musi być istot­na i nie­moż­li­wa do usu­nię­cia. Są sytu­acje wska­za­ne w art. 146 ust. 1 p.z.p., a tak­że wszel­kie wady, któ­re mają lub mogą mieć wpływ na wynik postę­po­wa­nia, jeże­li są nie­usu­wal­ne. Wystą­pie­nie któ­rej­kol­wiek z powyż­szych prze­sła­nek powo­du­je obli­ga­to­ryj­ne unie­waż­nie­nie postępowania.

Negocjacje z ogłoszeniem — zaproszenie do negocjacji

Następ­nie zama­wia­ją­cy zapra­sza do nego­cja­cji wszyst­kich wyko­naw­ców, któ­rzy zło­ży­li ofer­ty wstęp­ne nie­pod­le­ga­ją­ce odrzu­ce­niu, wska­zu­je jed­no­cze­śnie ter­min i miej­sce opu­bli­ko­wa­nia ogło­sze­nia o zamó­wie­niu (art. 58 ust. 1 p.z.p.). Nale­ży pod­kre­ślić, iż prze­pi­sy nie nakła­da­ją na zama­wia­ją­ce­go obo­wiąz­ku w zakre­sie poin­for­mo­wa­nia wyko­naw­ców, któ­rych ofer­ty wstęp­ne zosta­ły odrzu­co­ne. Zma­wia­ją­cy pro­wa­dzi nego­cja­cje z zapro­szo­ny­mi wyko­naw­ca­mi, jed­nak mają one na celu dopre­cy­zo­wa­nie lub uzu­peł­nie­nie opi­su przed­mio­tu zamó­wie­nia lub warun­ków umo­wy w spra­wie zamó­wie­nia publicz­ne­go. Zatem w ramach nego­cja­cji nie może dojść do istot­nych zmian w zakre­sie zamówienia.

Pro­wa­dzo­ne nego­cja­cje mają cha­rak­ter pouf­ny, a ponad­to żad­na ze stron nie może bez zgo­dy dru­giej stro­ny ujaw­nić infor­ma­cji tech­nicz­nych i han­dlo­wych zwią­za­nych z nego­cja­cja­mi. W szcze­gól­no­ści zama­wia­ją­cy nie może ujaw­niać infor­ma­cji uzy­ska­nych w trak­cie nego­cja­cji z jed­nym wyko­naw­cą, inne­mu wyko­naw­cy. Ten zakaz ma na celu wyklu­cze­nie ewen­tu­al­nej licy­ta­cji warun­ków przed­sta­wio­nych przez wyko­naw­cę celem udzie­le­nia mu zamówienia.

Nego­cja­cje z ogło­sze­niem — zmia­na spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamówienia

Po prze­pro­wa­dze­niu nego­cja­cji z wyko­naw­ca­mi zama­wia­ją­cy może jesz­cze dopre­cy­zo­wać lub uzu­peł­nić spe­cy­fi­ka­cję istot­nych warun­ków zamó­wie­nia, jed­nak­że wyłącz­nie w zakre­sie, w jakim była ona przed­mio­tem nego­cja­cji. Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny nie mogą pro­wa­dzić do istot­nej zmia­ny przed­mio­tu zamó­wie­nia lub pier­wot­nych warun­ków zamó­wie­nia. Sko­ro zmia­ny spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia mogą zostać wpro­wa­dzo­ne wyłącz­nie w zakre­sie jakim pro­wa­dzo­no nego­cja­cje, zatem zmia­ny mogą mieć na celu jedy­nie dopre­cy­zo­wa­nie lub uzu­peł­nie­nie opi­su przed­mio­tu zamó­wie­nia lub warun­ków przy­szłej umo­wy w spra­wie zamó­wie­nia publicznego.

Wska­zać nale­ży, że istot­ną zmia­ną nato­miast mogła­by być taka mody­fi­ka­cja przed­mio­tu zamó­wie­nia, któ­ra posze­rza­ła­by krąg poten­cjal­nych wyko­naw­ców, któ­rzy mogli­by ubie­gać się o zamó­wie­nie, jeże­li zosta­ło to wcze­śniej wska­za­ne. Istot­ną zmia­ną będzie rów­nież taka, któ­ra pro­wa­dzi do unie­moż­li­wie­nia nie­któ­rym wyko­naw­com zło­że­nia ofer­ty po prze­pro­wa­dze­niu nego­cja­cji. Na pod­sta­wie art. 38 ust. 4b p.z.p. zaka­za­ne są rów­nież takie zmia­ny spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia, któ­re skut­ku­ją zmia­ną tre­ści ogło­sze­nia o zamówieniu.

Wska­zać rów­nież nale­ży, że wydłu­że­nie ter­mi­nu wyko­na­nia zamó­wie­nia na eta­pie nego­cja­cji o oko­ło 15% sta­no­wi zmia­nę pro­wa­dzą­cą do istot­nej zmia­ny pier­wot­nych warun­ków zamó­wie­nia. Za taką zmia­nę nato­miast nie może być uzna­na pro­po­zy­cja skró­ce­nia ter­mi­nu wyko­na­nia zamó­wie­nia, któ­ra mie­ści się w poję­ciu zmia­ny warun­ków zamó­wie­nia, ale bez istot­nej zmia­ny pier­wot­nych warun­ków zamó­wie­nia wska­za­nych w ogło­sze­niu o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia w try­bie nego­cja­cji z ogło­sze­niem (wyr. KIO z 2.5.2011 r., KIO 802/11).

Istot­ną zmia­ną przed­mio­tu zamó­wie­nia była­by zmia­na doty­czą­ca np. wiel­ko­ści lub zakre­su zamó­wie­nia, cech tech­nicz­nych i jako­ścio­wych, wyma­gań funk­cjo­nal­nych. Zmia­ną pier­wot­nych warun­ków zamó­wie­nia była­by mody­fi­ka­cja doty­czą­ca np. zmia­na doty­czą­ca usta­no­wio­nych kar umow­nych, spo­so­bu wyko­na­nia zamó­wie­nia, warun­ków wypła­ty wyna­gro­dze­nia, okre­su gwa­ran­cji, ter­mi­nu wyko­na­nia zamó­wie­nia lub ter­mi­nów wyko­na­nia poszcze­gól­nych jego eta­pów. Jeże­li zama­wia­ją­cy doko­na zmia­ny spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia, po zakoń­cze­niu nego­cja­cji, ale przed zapro­sze­niem do skła­da­nia ofert, jest zobo­wią­za­ny poin­for­mo­wać wyko­naw­ców przez udo­stęp­nie­nie zmie­nio­nej tre­ści spe­cy­fi­ka­cji. W tym zakre­sie nie wystar­czy prze­sła­nie jedy­nie doko­na­nych zmian.

Negocjacje z ogłoszeniem — zaproszenie do składania ofert

Zama­wia­ją­cy po prze­pro­wa­dze­niu nego­cja­cji ma obo­wią­zek zapro­sić do skła­da­nia ofert wszyst­kich wyko­naw­ców, któ­rzy bra­li w nich udział (art. 60 p.z.p.). Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofert jest prze­ka­zy­wa­ne, zgod­nie z wybo­rem zama­wia­ją­ce­go: pisem­nie, fak­sem lub dro­gą elek­tro­nicz­ną (art. 27 ust. 1 p.z.p.). Oko­licz­ność prze­pro­wa­dze­nia nego­cja­cji powin­na być zatem odpo­wied­nio udo­ku­men­to­wa­na. Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofert for­mal­nie koń­czy etap pro­wa­dze­nia nego­cja­cji. W zapro­sze­niu do skła­da­nia ofert zama­wia­ją­cy wska­zu­je miej­sce i ter­min do skła­da­nia ofert, któ­ry uwzględ­nia nie­zbęd­ny czas do przy­go­to­wa­nia i zło­że­nia ofer­ty, jed­nak­że nie może być krót­szy niż 10 dni od dnia prze­ka­za­nie zapro­sze­nia do skład­nia ofert.

Ponad­to zama­wia­ją­cy wska­zu­je posta­no­wie­nia odno­szą­ce się do obo­wiąz­ku wnie­sie­nia wadium, któ­re już wcze­śniej powin­ny się zna­leźć w ogło­sze­niu o zamó­wie­niu (art. 48 ust. 2 pkt 9 p.z.p.). Jeśli zama­wia­ją­cy po prze­pro­wa­dze­niu nego­cja­cji doko­nał zmian w spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia, wraz z zapro­sze­niem prze­ka­zu­je się zmie­nio­ną spe­cy­fi­ka­cję lub zamiesz­cza się ją na stro­nie inter­ne­to­wej, jeże­li spe­cy­fi­ka­cja jest udo­stęp­nia­na na tej stro­nie. W związ­ku z powyż­szym, będzie moż­li­we uzy­ska­nie przez wyko­naw­cę żąda­nie wyja­śnień co do tre­ści istot­nych warun­ków zamó­wie­nia w try­bie art. 38 p.z.p.

Kancelaria zamówień publicznych 

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je pomoc praw­ną w zakre­sie postę­po­wań prze­tar­go­wych (obsłu­ga praw­na firm). Spo­rzą­dza­my opi­nie praw­ne doty­czą­ce sto­so­wa­nia prze­pi­sów o zamó­wie­niach publicz­nych. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach przed Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą. Poma­ga­my w nego­cja­cjach warun­ków umów w spra­wie zamó­wie­nia publicz­ne­go. Dora­dza­my w kwe­stiach spor­nych doty­czą­cych wyko­na­nia zamó­wie­nia. Przy­go­to­wu­je­my dla klien­tów nie­zo­bo­wią­za­nych do sto­so­wa­nia usta­wy o zamó­wie­niach publicz­nych regu­la­mi­ny okre­śla­ją­ce pro­ce­du­ry zama­wia­nia towa­rów lub usług.

Powrót do usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50