Przetarg nieograniczony

Jed­nym z try­bów prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia o zamó­wie­nie publicz­ne jest prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny. Jest on naj­czę­ściej wybie­ra­nym try­bem postę­po­wa­nia, gdyż nie trze­ba dla nie­go wyka­zy­wać żad­nej prze­słan­ki usta­wo­wej do jego prze­pro­wa­dze­nia, tak jak w przy­pad­ku innych try­bów. Prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny jest naj­bar­dziej otwar­tym i sze­ro­kim try­bem w ramach zamó­wień publicz­nych, naj­mniej skom­pli­ko­wa­nym i jed­no­eta­po­wym, jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej kon­ku­ren­cyj­nym. Poni­żej opi­sze­my spe­cy­fi­kę tego try­bu oraz wska­że­my naj­waż­niej­sze jego elementy.

Charakterystyka

Prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny pro­wa­dzo­ny jest dla postę­po­wań doty­czą­cych zamó­wień, któ­rych war­tość jest rów­na lub wyż­sza niż okre­ślo­na w prze­pi­sach unij­nych (pro­gi unij­ne) oraz cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że może w nim brać udział nie­ogra­ni­czo­na licz­ba ofe­ren­tów. Pro­gi unij­ne nie są war­to­ścia­mi sta­ły­mi i mogą być zmie­nia­ne przez insty­tu­cje Unii Euro­pej­skiej. Aktu­al­ne pro­gi unij­ne zna­leźć może­my w obwiesz­cze­niach Pre­ze­sa Urzę­du Zamó­wień Publicz­nych. Jest to tryb pod­sta­wo­wy zarów­no dla zamó­wień kla­sycz­nych, jak i sektorowych.

Pozwolenie na budowę

Procedura przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny powi­nien prze­bie­gać w nastę­pu­ją­cy sposób:

  1. publi­ka­cja ogło­sze­nia przez zama­wia­ją­ce­go, w któ­rym m.in. wska­że ter­min skła­da­nia ofert; 
  2. wyja­śnia­nie tre­ści SWZ (jeże­li zaj­dzie taka potrzeba);
  3. poin­for­mo­wa­nie, jaką kwo­tę zama­wia­ją­cy ma zamiar prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamówienia;
  4. otwar­cie ofert;
  5. wery­fi­ka­cja wyko­naw­ców i bada­nie ofert;
  6. wybór ofer­ty;
  7. zawar­cie umo­wy z wybra­nym wykonawcą.

Sposób ogłoszenia o zamówieniu

Wraz z ogło­sze­niem o zamó­wie­niu doko­ny­wa­nym w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym Unii Euro­pej­skiej, zama­wia­ją­cy udo­stęp­nia na stro­nie inter­ne­to­wej spe­cy­fi­ka­cję warun­ków zamó­wie­nia (SWZ). Udo­stęp­nie­nie takie nastę­pu­je w spo­sób bez­płat­ny, od dnia ogło­sze­nia do dnia udzie­le­nia zamó­wie­nia. Jeśli jed­nak na przy­kład z uwa­gi na ochro­nę infor­ma­cji pouf­nych nie­moż­li­we jest umiesz­cze­nie opi­su na stro­nie inter­ne­to­wej, zama­wia­ją­cy jest zobo­wią­za­ny do udo­stęp­nie­nia doku­men­tów ofe­ren­tom w inny, wska­za­ny w ogło­sze­niu spo­sób. War­to rów­nież zwró­cić uwa­gę, iż zama­wia­ją­cy może wybrać jeden z wie­lu wzo­rów ogło­sze­nia, któ­re zosta­ły okre­ślo­ne w prze­pi­sach unij­nych. Wnio­sek o umiesz­cze­nie ogło­sze­nia kie­ro­wa­ny jest przez zama­wia­ją­ce­go w for­mie elektronicznej.

Termin składania ofert

Usta­wo­daw­ca okre­ślił ter­mi­ny mini­mal­ne dla skła­da­nia ofert przez wyko­naw­ców, któ­re co do zasa­dy wyno­szą 35 dni od dnia prze­ka­za­nia ogło­sze­nia do publi­ka­cji. Okres ten skró­co­no do 15 dni w przy­pad­kach takich jak:

  1. uprzed­nie opu­bli­ko­wa­nie wstęp­ne­go ogło­sze­nia informacyjnego;
  2. ist­nie­je pil­na potrze­ba udzie­le­nia zamó­wie­nia, zaś skró­ce­nie ter­mi­nu skła­da­nia ofert jest zasadne.

W przy­pad­ku, gdy spe­cy­fi­ka­cja warun­ków zamó­wie­nia nie jest udo­stęp­nia­na na stro­nie inter­ne­to­wej zama­wia­ją­ce­go, ter­min skła­da­nia ofert prze­dłu­ża­ny jest o 5 dni.

W oko­licz­no­ściach, kie­dy skła­da­nie ofert w cało­ści odby­wa się za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, zama­wia­ją­cy może skró­cić ter­min skła­da­nia ofert o 5 dni.

Wska­za­ne wyżej ter­mi­ny, ze wzglę­du na zło­żo­ność zamó­wie­nia mogą być przez zama­wia­ją­ce­go wydłu­żo­ne w momen­cie publi­ka­cji ogłoszenia.

Środki porozumiewania się pomiędzy zamawiającym i wykonawcami

Prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny pro­wa­dzo­ny jest w cało­ści za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej. Ozna­cza to, że zarów­no publi­ka­cja ogło­sze­nia, jak i skła­da­nie ofert odby­wa się w spo­sób elek­tro­nicz­ny. Skła­da­jąc ofer­tę powin­ni­śmy więc pamię­tać, aby nasze oświad­cze­nie woli skła­da­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej było opa­trzo­ne kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elektronicznym.

Otwarcie ofert

Kolej­nym eta­pem przy prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­nym jest otwar­cie ofert (poprze­dzo­ne poin­for­mo­wa­niem, ile środ­ków pie­nięż­nych zama­wia­ją­cy zamie­rza prze­zna­czyć na dane zamó­wie­nie). Nie może ono być doko­na­ne przez zama­wia­ją­ce­go w innym okre­sie ani­że­li w cza­sie okre­ślo­nym w ogło­sze­niu o prze­tar­gu. Otwar­cie ofert nastę­pu­je następ­ne­go dnia po upły­wie ter­mi­nu ich składania.

Na zama­wia­ją­cym spo­czy­wa obo­wią­zek udo­stęp­nie­nia na stro­nie inter­ne­to­wej infor­ma­cji, jakich wyko­naw­ców ofer­ty zosta­ły otwar­te (z poda­niem danych wyko­naw­ców) oraz o cenach (kosz­tach), któ­re są w nich zawarte.

Badanie ofert

Po otwar­ciu ofert zama­wia­ją­cy doko­nu­je bada­nia ofert. Jeże­li poja­wią się w nich nie­ści­sło­ści, zama­wia­ją­cy jest upraw­nio­ny do wezwa­nia wyko­naw­cy do zło­że­nia wyja­śnień tre­ści ofer­ty, celem zwe­ry­fi­ko­wa­nia, czy ofer­ta nie pod­le­ga odrzu­ce­niu ze wzglę­du na nie­speł­nia­nie przez nią warun­ków zawar­tych w ogło­sze­niu i SWZ – spe­cy­fi­ka­cji warun­ków zamó­wie­nia. Zama­wia­ją­cy po wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty jest zobo­wią­za­ny do doko­na­nia wery­fi­ka­cji, czy co do wyko­naw­ców nie nastę­pu­ją jakie­kol­wiek oko­licz­no­ści unie­moż­li­wia­ją­ce zawar­cie z nimi umo­wy. Do takich oko­licz­no­ści mogą nale­żeć te, któ­re powo­du­ją wyklu­cze­nie dane­go wyko­naw­cy obli­ga­to­ryj­nie (np. ska­za­nie wyko­naw­cy za prze­stęp­stwo udzia­łu w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej) lub fakul­ta­tyw­nie, gdy zama­wia­ją­cy prze­wi­dział to w ogło­sze­niu (np. naru­sze­nie obo­wiąz­ków praw­no­po­dat­ko­wych). Prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny cha­rak­te­ry­zu­je się rów­nież tym, że zama­wia­ją­cy ma jed­no­cze­śnie obo­wią­zek spraw­dze­nia czy wyko­naw­cy speł­nia­ją dodat­ko­we warun­ki, któ­re zosta­ły zawar­te przez zama­wia­ją­ce­go w SWZ (np. doty­czą­cych upraw­nień czy sytu­acji finan­so­wej wyko­naw­cy). Jeże­li oka­że się, że co do wyko­naw­cy, któ­ry przed­sta­wił naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zacho­dzą oko­licz­no­ści wyłą­cza­ją­ce go z postę­po­wa­nia, zama­wia­ją­cy ponow­nie doko­nu­je bada­nia ofert celem zna­le­zie­nia nowej naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty. Dzia­ła­nia te są powie­la­ne do momen­tu osta­tecz­ne­go wybo­ru wykonawcy.

Zakończenie postępowania

Co do zasa­dy prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny koń­czy się zawar­ciem umo­wy z wybra­nym przez zama­wia­ją­ce­go wyko­naw­cą. Cza­sa­mi jed­nak może zda­rzyć się, że do zawar­cia umo­wy nie doj­dzie, gdy zama­wia­ją­cy będzie zmu­szo­ny do stwier­dze­nia nie­waż­no­ści postę­po­wa­nia (np. gdy wszyst­kie ofer­ty pod­le­ga­ły odrzu­ce­niu) albo unie­waż­nie­nia przetargu.

Podsumowanie

Prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny to naj­czę­ściej wybie­ra­ny tryb prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia o zamó­wie­nie publicz­ne. Cha­rak­te­ry­zu­je się on licz­ny­mi wymo­ga­mi for­mal­ny­mi, któ­re są typo­we dla tego typu postę­po­wań. Ma on jed­nak tą prze­wa­gę na tle innych try­bów, że jest otwar­ty na kon­ku­ren­cję i każ­dy może wziąć w nim udział. Prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny prze­pro­wa­dza­ny jest, jeże­li war­tość zamó­wie­nia prze­kra­cza tzw. pro­gi unij­ne, co powin­no zostać usta­lo­ne w momen­cie przy­go­to­wy­wa­nia ogło­sze­nia oraz sza­co­wa­nia war­to­ści zamó­wie­nia. Bio­rąc pod uwa­gę, że zarów­no zor­ga­ni­zo­wa­nie prze­tar­gu zgod­nie z pra­wem zamó­wień publicz­nych, w tym spo­rzą­dze­nie spe­cy­fi­ka­cji warun­ków zamó­wie­nia, jak rów­nież przy­go­to­wa­nie ofer­ty w odpo­wie­dzi na ogło­sze­nie o prze­tar­gu  może rodzić wąt­pli­wo­ści natu­ry praw­nej,  zachę­ca­my do kon­tak­tu i nawią­za­nia współ­pra­cy z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zarów­no zama­wia­ją­cych, jak i wykonawców.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Zamó­wie­nia publiczne

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 1