Partnerstwo innowacyjne

Podob­nym do dia­lo­gu kon­ku­ren­cyj­ne­go oraz try­bu z nego­cja­cja­mi try­bem postę­po­wa­nia o zamó­wie­nie publicz­ne jest part­ner­stwo inno­wa­cyj­ne. Jest to tryb postę­po­wa­nia wpro­wa­dzo­ny do Pra­wa zamó­wień publicz­nych w 2016 r., któ­ry obec­nie jest bar­dziej uela­stycz­nio­ny niż w pier­wot­nej wer­sji. Poni­żej przed­sta­wi­my cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne oraz warun­ki, któ­re muszą zaist­nieć, aby part­ner­stwo inno­wa­cyj­ne mogło być prowadzone.

Słowo wstępu

Roz­po­czy­na­jąc roz­wa­ża­nia na temat part­ner­stwa inno­wa­cyj­ne­go war­to zacząć od tego, czym w ogó­le jest inno­wa­cja. Zgod­nie z defi­ni­cją zawar­tą w usta­wie Pra­wo zamó­wień publicz­nych za inno­wa­cję uzna­wa­ne jest wdra­ża­nie nowe­go pro­duk­tu (usłu­gi, pro­ce­su) bądź pro­duk­tu wcze­śniej ist­nie­ją­ce­go, lecz w dużym stop­niu zmie­nia­ne­go (np. poprzez wdro­że­nie nowej meto­dy kon­struk­cyj­nej lub orga­ni­za­cyj­nej w dzia­łal­no­ści gospodarczej).

Sytuacje, kiedy może być stosowany

Part­ner­stwo inno­wa­cyj­ne może być sto­so­wa­ne, kie­dy zama­wia­ją­ce­mu potrzeb­ny jest inno­wa­cyj­ny pro­dukt (usłu­ga bądź robo­ty budow­la­ne). Co wię­cej, pro­dukt ten nie może być dostęp­ny na ryn­ku. Zgod­nie z moty­wa­mi Komi­sji Euro­pej­skiej part­ner­stwo inno­wa­cyj­ne, jako tryb szcze­gól­ny ma się cha­rak­te­ry­zo­wać tym, że inno­wa­cyj­ność poja­wia się na eta­pie reali­zo­wa­nia kon­kret­ne­go zamówienia.

Charakterystyka

Part­ner­stwo inno­wa­cyj­ne to kolej­ny tryb postę­po­wa­nia tzw. unij­ne­go (o czym wię­cej w arty­ku­le pt. „Prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny”). Pro­wa­dzo­ny może być tak­że w postę­po­wa­niach, któ­re pro­gu unij­ne­go nie prze­kra­cza­ją, tzw. w postę­po­wa­niach kra­jo­wych, wte­dy to ogło­sze­nie zama­wia­ją­ce­go publi­ko­wa­ne jest w Biu­le­ty­nie Zamó­wień Publicznych. 

Tryb ten, podob­nie jak dia­log kon­ku­ren­cyj­ny skła­da się z kil­ku eta­pów, gdzie naj­pierw wnio­ski o dopusz­cze­nie mogą skła­dać wszy­scy wyko­naw­cy. Następ­nie zama­wia­ją­cy zapra­sza część z nich do skła­da­nia ofert wstęp­nych. Po otrzy­ma­niu ofert wstęp­nych moż­li­we jest pro­wa­dze­nie nego­cja­cji pomię­dzy wyko­naw­ca­mi a zama­wia­ją­cym. W kolej­nym eta­pie zama­wia­ją­cy zapra­sza wyko­naw­ców do skła­da­nia ofert oraz doko­nu­je wybo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej oferty. 

Zniesienie zasady solidarności

Part­ner­stwo inno­wa­cyj­ne cha­rak­te­ry­zu­je się rów­nież tym, iż w przy­pad­ku wyko­naw­ców będą­cy­mi kon­sor­cja­mi zło­żo­ny­mi z kil­ku pod­mio­tów zno­si ich odpo­wie­dzial­ność soli­dar­ną, któ­ra jest zasa­dą na grun­cie innych try­bów zamó­wień publicznych.

Uprzednia kontrola

Zda­niem komen­ta­to­rów moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia uprzed­niej kon­tro­li postę­po­wa­nia ma być środ­kiem atrak­cyj­nym dla zama­wia­ją­cych, któ­rzy mie­li­by wybrać part­ner­stwo inno­wa­cyj­ne jako tryb pro­wa­dzo­ne­go przez sie­bie postę­po­wa­nia. Zgod­nie z nią Pre­zes Urzę­du Zamó­wień Publicz­nych może na wnio­sek zama­wia­ją­ce­go prze­pro­wa­dzić kon­tro­lę czę­ści bądź cało­ści doku­men­tów zgro­ma­dzo­nych dotych­czas w postę­po­wa­niu. Nie prze­pro­wa­dza się jed­nak kon­tro­li w zakre­sie doku­men­ta­cji technicznej.

Opis potrzeb i wymagań

Na pierw­szym eta­pie zama­wia­ją­cy jest zobo­wią­za­ny do prze­ka­za­nia opi­su potrzeb i wyma­gań dla pro­wa­dzo­ne­go przez sie­bie zamó­wie­nia, któ­ry słu­ży wstęp­ne­mu zobra­zo­wa­niu jego potrzeb. W opi­sie potrzeb i wyma­gań powin­ny zna­leźć się m. in. infor­ma­cje o:

 1. zapo­trze­bo­wa­niu na inno­wa­cyj­ny pro­dukt (usłu­gę lub robo­ty budow­la­ne) wraz z jego opisem;
 2. wska­za­nie mini­mal­nych wyma­gań, jaki­mi powi­nien się cha­rak­te­ry­zo­wać przed­miot zamó­wie­nia (pro­dukt, usługa);
 3. ofer­tach warian­to­wych, jeże­li są przewidziane;
 4. zasa­dy wybo­ru partnera;
 5. kry­te­ria wybo­ru oferty;
 6. wypła­cie wyna­gro­dze­nia w czę­ściach, jeże­li jest to prze­wi­dzia­ne przez zamawiającego.

Termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W try­bie part­ner­stwa inno­wa­cyj­ne­go usta­wo­daw­ca prze­wi­dział 30 dnio­wy ter­min na zło­że­nie przez wyko­naw­ców wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu. W przy­pad­ku jed­nak postę­po­wań kra­jo­wych ter­min ten został skró­co­ny do 7 dni.

Termin na złożenie ofert wstępnych

Jak wska­za­no na wstę­pie zama­wia­ją­cy może wybrać wyko­naw­ców, któ­rzy będą upraw­nie­ni do skła­da­nia ofert wstęp­nych. Wyko­naw­cy tacy mają ter­min co naj­mniej 30 dni na zło­że­nie ofer­ty wstęp­nej i liczo­ny jest od momen­tu prze­ka­za­nia wyko­naw­com zapro­sze­nia, zaś w postę­po­wa­niach poni­żej pro­gu unij­ne­go nie może on być krót­szy od 7 dni (w przy­pad­ku zamó­wie­nia o robo­ty budow­la­ne nato­miast nie mniej niż 14 dni).

Drugi opis potrzeb i wymagań

Zama­wia­ją­cy po prze­pro­wa­dze­niu nego­cja­cji z wyko­naw­ca­mi spo­rzą­dza dru­gi opis potrzeb i wyma­gań, któ­ry jest już bar­dziej kon­kret­ny od pierw­sze­go oraz w któ­rym powin­ny zna­leźć się takie ele­men­ty jak:

 1. opis kry­te­riów z poda­niem wag;
 2. infor­ma­cje o pod­mio­to­wych środ­kach dowodowych;
 3. infor­ma­cje o eta­pach part­ner­stwa oraz jego celach;
 4. zasa­dy, na jakich nastą­pi zakup, jeże­li ma on nastą­pić od wie­lu partnerów;
 5. unor­mo­wa­nia doty­czą­ce praw wła­sno­ści intelektualnej.

Ustanowienie partnerstwa

Usta­no­wie­nie part­ner­stwa nastę­pu­je poprzez zawar­cie umo­wy z jed­nym bądź wie­lo­ma partnerami.

Zasady partnerstwa

Part­ner­stwo skła­da się z eta­pów, któ­re odpo­wia­da­ją kolej­no­ści dzia­łań w pro­ce­sie badaw­czo – roz­wo­jo­wym. Eta­py te mogą obej­mo­wać m. in. wyko­na­nie pro­to­ty­pów czy świad­cze­nie usług. Na zama­wia­ją­cym spo­czy­wa obo­wią­zek zapew­nie­nia, aby struk­tu­ra part­ner­stwa odzwier­cie­dla­ła sto­pień inno­wa­cyj­no­ści przed­mio­tu zamó­wie­nia. Na zama­wia­ją­cym spo­czy­wa tak­że obo­wią­zek usta­le­nia celów do osią­gnię­cia na poszcze­gól­nych eta­pach oraz czę­ścio­wych wynagrodzeń.

War­to też pod­kre­śli, iż Zama­wia­ją­cy jest upraw­nio­ny do zakoń­cze­nia part­ner­stwa na każ­dym etapie.

Podsumowanie

Part­ner­stwo inno­wa­cyj­ne jest to szcze­gól­ny tryb postę­po­wa­nia. Cha­rak­te­ry­zu­je się on tym, że jest wie­lo­eta­po­wy, zaś na począt­ku przed­miot zamó­wie­nia nie jest szcze­gó­ło­wo opi­sa­ny. W jego trak­cie powsta­je inno­wa­cyj­ny pro­dukt, któ­ry ma cha­rak­ter nowo­ści (powsta­je nowy pro­dukt bądź doko­ny­wa­na zmia­na w ist­nie­ją­cym pro­duk­cie powo­du­je, że tak zmie­nio­ny pro­dukt tak­że ma przy­miot inno­wa­cyj­no­ści). Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga we wszel­kich postę­po­wa­niach o zamó­wie­nia publicz­ne, w tym tak­że w part­ner­stwie inno­wa­cyj­nym, któ­ry peł­ny wyma­gań for­mal­nych oraz wie­lo­eta­po­wy stwa­rza wie­le wąt­pli­wo­ści praktycznych.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Zamó­wie­nia publiczne

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 2