Dialog konkurencyjny

Jed­nym z prze­wi­dzia­nych przez usta­wo­daw­cę try­bów udzie­le­nia zamó­wie­nia publicz­ne­go jest dia­log kon­ku­ren­cyj­ny. Tryb ten jest mniej popu­lar­ny od try­bów prze­tar­go­wych, ale na nie­go rów­nież war­to zwró­cić uwa­gę. Poni­żej wyja­śni­my, kie­dy dia­log kon­ku­ren­cyj­ny może być sto­so­wa­ny oraz w jaki spo­sób powi­nien on przebiegać. 

Charakterystyka

Dia­log kon­ku­ren­cyj­ny jest jed­nym z try­bów postę­po­wań o zamó­wie­nie publicz­ne, kie­dy war­tość zamó­wie­nia prze­kra­cza tzw. pro­gi unij­ne (wię­cej o pro­gach unij­nych dowie­dzą się Pań­stwo z arty­ku­łu pt. „Prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny”). Z zało­że­nia usta­wo­daw­ców unij­nych tryb ten miał być bar­dziej ela­stycz­ny od prze­tar­gu ogra­ni­czo­ne­go, celem umoż­li­wie­nia prze­dys­ku­to­wa­nia wie­lu aspek­tów pomię­dzy zama­wia­ją­cym a wyko­naw­ca­mi. Ma on mieć zasto­so­wa­nie głów­nie w oko­licz­no­ściach, kie­dy zama­wia­ją­cy nie jest w sta­nie oce­nić swo­ich potrzeb oraz tego, co wyko­naw­cy mogą mu zaofe­ro­wać (np. w zakre­sie pro­jek­tów mają­cych cha­rak­ter innowacyjności).

Dia­log kon­ku­ren­cyj­ny jest trzy­eta­po­wy. W pierw­szym eta­pie wnio­ski o dopusz­cze­nie do skła­da­nia ofert mogą skła­dać wszy­scy wyko­naw­cy. W dru­gim nato­miast eta­pie zama­wia­ją­cy może pro­wa­dzić roz­mo­wy z wybra­ny­mi przez sie­bie wyko­naw­ca­mi. W trze­cim eta­pie dopie­ro nastę­pu­je skła­da­nie ofert przez wyko­naw­ców wybra­nych uprzed­nio przez zamawiającego. 

W dzie­dzi­nie obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa tryb dia­lo­gu kon­ku­ren­cyj­ne­go może być zasto­so­wa­ny jedy­nie wyjąt­ko­wo, kie­dy ze wzglę­du na zło­żo­ny cha­rak­ter zamó­wie­nia udzie­le­nie zamó­wie­nia w try­bie prze­tar­go­wym nie jest moż­li­we. W takim postę­po­wa­niu jedy­nym kry­te­rium wybo­ru ofer­ty jest cena.

Sytuacje, kiedy może być stosowany

Dia­log kon­ku­ren­cyj­ny nie jest otwar­ty dla wszyst­kich postę­po­wań. Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził bowiem warun­ki, zgod­nie z któ­ry­mi zaist­nie­nie choć­by jed­ne­go z nich upraw­nia zama­wia­ją­ce­go do sko­rzy­sta­nia z try­bu dia­lo­gu kon­ku­ren­cyj­ne­go. Warun­ki te są ana­lo­gicz­ne jak dla zasto­so­wa­nia try­bu nego­cja­cji z ogło­sze­niem, zaś nale­żą do nich takie oko­licz­no­ści jak:

 1. dostęp­ność roz­wią­zań ryn­ko­wych nie zaspo­ka­ja potrzeb zamawiającego;
 2. usłu­gi, dosta­wy oraz robo­ty budow­la­ne obej­mu­ją­ce roz­wią­za­nia inno­wa­cyj­ne bądź projektowe;
 3. zamó­wie­nie posia­da nie­zwy­kły cha­rak­ter, sto­pień zło­żo­no­ści bądź wystę­pu­ją spe­cy­ficz­ne uwa­run­ko­wa­nia praw­ne lub finansowe;
 4. ist­nie­nie ryzy­ka zwią­za­ne­go z usłu­ga­mi, dosta­wa­mi bądź robo­ta­mi budow­la­ny­mi, przez co unie­moż­li­wia sko­rzy­sta­nie z innych trybów;
 5. nie­moż­ność opi­sa­nia przed­mio­tu zamó­wie­nia w pre­cy­zyj­ny sposób;
 6. poprzed­nie toczą­ce się postę­po­wa­nie w try­bie prze­tar­gu nie­gra­ni­czo­ne­go lub ogra­ni­czo­ne­go nie doszło do skut­ku (np. na sku­tek unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia bądź odrzu­ce­nia wszyst­kich ofert ze wzglę­dów formalnych).

Procedura przeprowadzania przetargu ograniczonego

Dia­log kon­ku­ren­cyj­ny cha­rak­te­ry­zu­je się poniż­szy­mi czynnościami: 

 1. opu­bli­ko­wa­nie ogłoszenia;
 2. prze­ka­za­nie opi­su potrzeb i wymagań;
 3. skła­da­nie wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postępowaniu;
 4. pro­wa­dze­nie dia­lo­gu z wybra­ny­mi wykonawcami;
 5. spo­rzą­dze­nie SWZ;
 6. wybór wyko­naw­ców, któ­rzy będą upraw­nie­ni do zło­że­nia oferty;
 7. skła­da­nie ofert;
 8. bada­nie ofert;
 9. wybór ofer­ty;
 10. zawar­cie umo­wy z wybra­nym wykonawcą.

Opis potrzeb i wymagań

W pierw­szej kolej­no­ści, wraz z ogło­sze­niem o zamó­wie­niu, zama­wia­ją­cy pod­czas dia­lo­gu kon­ku­ren­cyj­ne­go publi­ku­je opis potrzeb i wyma­gań. Doku­ment ten ma na celu wska­za­nie wyko­naw­com potrzeb zama­wia­ją­ce­go. Opis potrzeb i wyma­gań publi­ko­wa­ny jest na stro­nie inter­ne­to­wej i jest udo­stęp­nia­ny bez­płat­nie. W opi­sie znaj­du­ją się takie infor­ma­cje jak m. in. wstęp­ny har­mo­no­gram postę­po­wa­nia, opis kry­te­riów wybo­ru oraz przede wszyst­kim okre­śle­nie przed­mio­tu zamó­wie­nia oraz spo­so­bu dobo­ru kry­te­riów w przy­pad­ku ogra­ni­cze­nia licz­by wyko­naw­ców zapro­szo­nych do dialogu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Dia­log kon­ku­ren­cyj­ny, jak wska­za­no powy­żej, jest trzy eta­po­wy. Etap pierw­szy koń­czy się w momen­cie zło­że­nia wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu. Ter­min na zgła­sza­nie swo­je­go udzia­łu w postę­po­wa­niu nale­ży zło­żyć w ter­mi­nie wska­za­nym przez zama­wia­ją­ce­go, nie krót­szym jed­nak niż 30 dni od dnia i liczo­ny jest od dnia prze­ka­za­nia przez zama­wia­ją­ce­go ogło­sze­nia do publikacji. 

Wnio­sek o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu może zostać odrzu­co­ny, jeże­li zacho­dzą szcze­gó­ło­we prze­słan­ki wska­za­ne w usta­wie Pra­wo zamó­wień publicz­nych (o czym wię­cej prze­czy­ta­ją Pań­stwo w arty­ku­le pt. „Prze­targ ogra­ni­czo­ny”).

Ograniczenie liczby wykonawców

Zama­wia­ją­cy może ogra­ni­czyć licz­bę wyko­naw­ców, któ­rzy zosta­ną zapro­sze­ni do dia­lo­gu. Licz­ba ta nie może jed­nak być niż­sza od 3. Zama­wia­ją­cy doko­nu­jąc decy­zji o ogra­ni­cze­niu wyko­naw­cy musi jed­no­cze­śnie pamię­tać o zapew­nie­niu zasad konkurencji.

Prowadzenie dialogu

Zama­wia­ją­cy prze­pro­wa­dza dia­log z tymi wyko­naw­ca­mi, któ­rzy zosta­li do dia­lo­gu zapro­sze­ni. Zama­wia­ją­cy powi­nien sto­so­wać się do zasa­dy rów­ne­go trak­to­wa­nia wyko­naw­ców pod­czas eta­pu dia­lo­gu. Zarów­no treść pro­po­zy­cji, jak i same­go dia­lo­gu ma cha­rak­ter pouf­ny. Dia­log pro­wa­dzi się do momen­tu zna­le­zie­nia przez zama­wia­ją­ce­go roz­wią­za­nia naj­bar­dziej dla nie­go korzyst­ne­go. Po zakoń­czo­nym dia­lo­gu zama­wia­ją­cy spo­rzą­dza SWZ oraz zapra­sza wyko­naw­ców, z któ­rym pro­wa­dził dia­log do skła­da­nia ofert.

Prowadzenie negocjacji

Dia­log kon­ku­ren­cyj­ny cha­rak­te­ry­zu­je się rów­nież tym, iż po okre­śle­nie naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty, a więc już po doko­na­niu bada­nia ofert, zama­wia­ją­cy może dodat­ko­wo pro­wa­dzić nego­cja­cje z wyko­naw­cą, któ­re­go ofer­ta zosta­ła naj­wy­żej oce­nio­na. Nie­mniej jed­nak nego­cja­cje takie powin­ny być pro­wa­dzo­ne bez naru­sza­nia zasad rów­no­ści oraz konkurencji.

Podsumowanie

Dia­log kon­ku­ren­cyj­ny pro­wa­dzo­ny jest w postę­po­wa­niach speł­nia­ją­cych tzw. pro­gi unij­ne. Został on wpro­wa­dzo­ny jako alter­na­ty­wa dla sztyw­nych pro­ce­dur jaki­mi są m. in. prze­tar­gi. W jego ramach zama­wia­ją­cy nie musi w spo­sób kon­kret­ny doko­ny­wać przed­mio­tu zamó­wie­nia, lecz opi­su­je jedy­nie, jaki ma cel. Przed­miot zamó­wie­nia kształ­tu­je się dopie­ro po otrzy­ma­niu wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu oraz prze­pro­wa­dze­niu dia­lo­gu z wybra­ny­mi wyko­naw­ca­mi. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi dorad­cze na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia o zamó­wie­nie publicz­ne. Zachę­ca­my do kontaktu.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Zamó­wie­nia publiczne

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 1