Zamówienia publiczne — Kancelaria

Ofe­ru­je­my pomoc praw­ną w zakre­sie postę­po­wań prze­tar­go­wych. Spo­rzą­dza­my opi­nie praw­ne doty­czą­ce sto­so­wa­nia prze­pi­sów o zamó­wie­niach publicz­nych. Kan­ce­la­ria poma­ga w nego­cja­cjach warun­ków umów oraz dora­dza w kwe­stiach spor­nych doty­czą­cych wyko­na­nia zamó­wie­nia. Kan­ce­la­ria repre­zen­tu­je swo­ich klien­tów w postę­po­wa­niach przed Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą. Przy­go­to­wu­je­my dla klien­tów nie­zo­bo­wią­za­nych do sto­so­wa­nia usta­wy o zamó­wie­niach publicz­nych regu­la­mi­ny okre­śla­ją­ce pro­ce­du­ry zama­wia­nia towa­rów lub usług. W razie potrze­by wnie­sie­my rów­nież w Pań­stwa imie­niu odwo­ła­nie do Kra­jo­wej Izby Odwo­ław­czej bądź skar­gę do Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie — Sądu zamó­wień publicznych.

Tryby udzielania zamówień publicznych

Nale­ży pod­kre­ślić, iż usta­wa z dnia 11 wrze­śnia 2019 r. — Pra­wo zamó­wień publicz­nych wyróż­nia nastę­pu­ją­ce try­by udzie­la­nia zamó­wień:

 1. prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny — wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni wyko­naw­cy mogą skła­dać odpo­wie­dzi na publicz­ne ogło­sze­nie o zamó­wie­niu oferty;
 2. prze­targ ogra­ni­czo­ny — wyko­naw­cy wnio­sku­ją o dopusz­cze­nie do udzia­łu w prze­tar­gu w odpo­wie­dzi na publicz­ne ogło­sze­nie o zamó­wie­niu, ofer­ty zaś mogą skła­dać jedy­nie wyko­naw­cy zapro­sze­ni do skła­da­nia ofert;
 3. nego­cja­cje z ogło­sze­niem — zama­wia­ją­cy publi­ku­je ogło­sze­nie o zamó­wie­niu, a następ­nie zapra­sza do skła­da­nia wstęp­nych ofert wyko­naw­ców dopusz­czo­nych do udzia­łu w postę­po­wa­niu; nale­ży pod­kre­ślić, iż ofer­ty wstęp­ne nie zawie­ra­ją ceny, zama­wia­ją­cy zaś pro­wa­dzi z wyko­naw­ca­mi nego­cja­cje i dopie­ro póź­niej zapra­sza wyko­naw­ców do skła­da­nia osta­tecz­nych ofert;
 4. dia­log kon­ku­ren­cyj­ny — po opu­bli­ko­wa­niu ogło­sze­nia o zamó­wie­niu zama­wia­ją­cy pro­wa­dzi dia­log z wybra­ny­mi przez sie­bie wyko­naw­ca­mi odno­śnie pro­po­no­wa­nych przez nich roz­wią­zań, po czym zapra­sza wyko­naw­ców do skła­da­nia ofert; 
 5. part­ner­stwo inno­wa­cyj­ne — zama­wia­ją­cy w odpo­wie­dzi na publicz­ne ogło­sze­nie o zamó­wie­niu zapra­sza wyko­naw­ców do skła­da­nia ofert wstęp­nych, pro­wa­dzi z nimi nego­cja­cje, po czym zapra­sza do skła­da­nia ofert na pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we celem opra­co­wa­nia oraz sprze­da­ży inno­wa­cyj­ne­go pro­duk­tu, usług lub robót budow­la­nych nie­do­stęp­nych na rynku;
 6. nego­cja­cje bez ogło­sze­nia — zama­wia­ją­cy nego­cju­je z wybra­ny­mi przez sie­bie wyko­naw­ca­mi warun­ki umo­wy w spra­wie zamó­wie­nia publicz­ne­go, a następ­nie zapra­sza wyko­naw­ców do skła­da­nia ofert.
 7. zamó­wie­nia z wol­nej ręki — zamó­wie­nia udzie­la zama­wia­ją­cy po nego­cja­cjach tyl­ko z jed­nym wykonawcą.

Pod­sta­wo­wym try­bem pro­wa­dze­nia postę­po­wań w zakre­sie zamó­wie­nia publicz­ne­go jest prze­targ nieograniczony. 

Wska­zać nale­ży, iż Pra­wo zamó­wień publicz­nych okre­śla szcze­gó­ło­wo oko­licz­no­ści, od któ­rych wystą­pie­nia zale­ży zasto­so­wa­nie kon­kret­ne­go try­bu zamó­wień publicz­nych. Tytu­łem przy­kła­du dia­log kon­ku­ren­cyj­ny sto­su­je się, jeśli m.in. zama­wia­ją­cy potrze­bu­je roz­wią­zań, któ­re wyma­ga­ją dosto­so­wa­nia do jego potrzeb. 

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jako kan­ce­la­ria zamó­wień publicz­nych poma­ga swym klien­tom, będą­cym zarów­no zama­wia­ją­cy­mi, jak i wyko­naw­ca­mi, we wszyst­kich opi­sa­nych powy­żej try­bach postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicznego.

Uścisk dłoni

Kiedy zamówień publicznych nie stosujemy?

Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził wyłą­cze­nia przed­mio­to­we, czy­li kata­log spraw, w odnie­sie­niu do któ­rych nie ma obo­wiąz­ku sto­so­wa­nia usta­wy – Pra­wo zamó­wień publicz­nych. Wśród nich wymie­nia się m. in.:

 1. usłu­gi arbitrażowe;
 2. usłu­gi praw­ne pole­ga­ją­ce na zastęp­stwie pro­ce­so­wym przed mię­dzy­na­ro­do­wy­mi sąda­mi lub trybunałami; 
 3. naby­cie mate­ria­łów do audycji;
 4. zakup cza­su antenowego;
 5. naby­cie nieruchomości.

Kan­ce­la­ria zamó­wie­nia publicz­ne pomo­że Pań­stwo okre­ślić, jakie usługi/dostawy będą pod­le­gać pod prze­pi­sy usta­wy — pra­wo zamó­wień publicz­nych, a jakie będą mogły być świad­czo­ne bez koniecz­no­ści bra­nia udzia­łu w postę­po­wa­niu przetargowym.

Kto może wziąć udział w postępowaniu?

Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził dwa try­by, w któ­rych moż­li­we jest wyklu­cze­nie wyko­naw­cy z postę­po­wa­nia o zamó­wie­nie publicz­ne, a mia­no­wi­cie tryb, kie­dy obo­wiąz­ko­we jest wyklu­cze­nie dane­go wyko­naw­cy oraz kie­dy zama­wia­ją­cy może, lecz nie musi wyko­naw­cę wykluczyć.

W zakre­sie pierw­sze­go z try­bów, tj. obo­wiąz­ko­we­go wyklu­cze­nia wyko­naw­cy prze­pi­sy wska­zu­ją m. in. na:

 1. wyko­naw­cę, któ­ry nie wyka­zał speł­nia­nia przez sie­bie warun­ków do udzia­łu w postępowaniu;
 2. wyko­naw­cę pra­wo­moc­nie ska­za­ne­go za prze­stęp­stwo skar­bo­we, oszu­stwo, łapow­nic­two oraz prze­stęp­stwa prze­ciw­ko wia­ry­god­no­ści dokumentu;
 3. wyko­naw­cę, któ­ry zawarł z inny­mi wyko­naw­ca­mi poro­zu­mie­nie mają­ce na celu zakłó­ce­nie konkurencji;
 4. wyko­naw­cę, któ­re­mu na sku­tek pra­wo­moc­ne­go wyro­ku  zaka­za­no ubie­ga­nia się o zamó­wie­nia publiczne.

Zama­wia­ją­cy może wyklu­czyć wyko­naw­cę m.in., jeżeli:

 1. w sto­sun­ku do wyko­naw­cy otwar­to likwidację;
 2. wyko­naw­ca nie­na­le­ży­cie wyko­nał lub w ogó­le nie wyko­nał zamó­wie­nia wsku­tek rażą­ce­go nie­dbal­stwa bądź zamie­rzo­ne­go działania;
 3. w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia przed­sta­wił infor­ma­cje, któ­re wpro­wa­dzi­ły w błąd zamawiającego;
 4. uzy­skał infor­ma­cje pouf­ne, któ­re mogły mu dać prze­wa­gę w postę­po­wa­niu przetargowym;
 5. pra­wo­moc­nie został ska­za­ny za prze­stęp­stwo bądź wykro­cze­nie prze­ciw­ko pra­wom pracownika.

Nasza Kan­ce­la­ria świad­czy pomoc praw­ną na rzecz klien­tów, któ­rzy zosta­li bez­za­sad­nie wyklu­cze­ni z postę­po­wań przetargowych. 

Umowa ramowa

Umo­wa ramo­wa jest to swo­iste poro­zu­mie­nie zawie­ra­ne pomię­dzy zama­wia­ją­cym a wyko­naw­cą lub kil­ko­ma wyko­naw­ca­mi. Na jej pod­sta­wie stro­ny usta­la­ją warun­ki doty­czą­ce zamó­wień, jakie mogą być udzie­lo­ne w wyzna­czo­nym przez stro­ny okre­sie, cen oraz prze­wi­dy­wal­nych ilo­ści. Póź­niej­sze udzie­le­nie zamó­wie­nia obję­te­go umo­wą ramo­wą może nastą­pić tyl­ko mię­dzy zama­wia­ją­cym a wyko­naw­ca­mi, któ­rzy zawar­li z wyko­naw­cą umo­wę ramo­wą. Nota­be­ne zama­wia­ją­cy udzie­la­jąc wyko­naw­cy zamó­wie­nia, nie jest upraw­nio­ny do doko­ny­wa­nia istot­nych zmian warun­ków zamó­wie­nia usta­lo­nych w umo­wie ramowej.

System dynamicznych zakupów

W try­bie prze­tar­gu ogra­ni­czo­ne­go może być pro­wa­dzo­ny dyna­micz­ny sys­tem zaku­pów. Pole­ga on na tym, że w okre­ślo­nym przez zama­wia­ją­ce­go cza­sie pro­wa­dzo­ny jest elek­tro­nicz­ny pro­ces udzie­la­nia zamó­wie­nia, któ­re­go przed­mio­tem są okre­ślo­ne przez zama­wia­ją­ce­go usłu­gi, dosta­wy bądź robo­ty budow­la­ne. Wszyst­kie doku­men­ty, w tym oświad­cze­nia prze­ka­zy­wa­ne są dro­gą elek­tro­nicz­ną. Zama­wia­ją­cy wyzna­cza ter­min na skła­da­nie wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w dyna­micz­nym sys­te­mie zaku­pów, któ­ry nie może być krót­szy niż 30 dni.

Konkurs

Na pod­sta­wie ogło­szo­ne­go kon­kur­su zama­wia­ją­cy przy­rze­ka nagro­dę za wyko­na­nie i prze­nie­sie­nie pra­wa do wybra­nej pra­cy kon­kur­so­wej (np. z zakre­su pla­no­wa­nia prze­strzen­ne­go). Nagro­dą może być zarów­no nagro­da pie­nięż­na, rze­czo­wa, jak rów­nież zapro­sze­nie do nego­cja­cji celem wyko­na­nia usłu­gi w opar­ciu o wybra­ną pra­cę konkursową.

Zamówienia sektorowe

Zamó­wie­nia sek­to­ro­we to zamó­wie­nia udzie­la­ne w zakre­sie usług lub dostaw wska­za­nych w usta­wie (np. w zakre­sie wydo­by­cia ropy naf­to­wej lub gazu, zarzą­dza­nia lot­ni­ska­mi, z zakre­su trans­por­tu auto­bu­so­we­go bądź kole­jo­we­go). Zamó­wie­nie sek­to­ro­we może zostać udzie­lo­ne w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go lub ogra­ni­czo­ne­go, nego­cja­cji z ogło­sze­niem, dia­lo­gu kon­ku­ren­cyj­ne­go, nego­cja­cji bez ogło­sze­nia, zamó­wie­nia z wol­nej ręki lub part­ner­stwa innowacyjnego.

Umowa o zamówienie publiczne

Umo­wa o zamó­wie­nie publicz­ne powin­na zostać co do zasa­dy zawar­ta w for­mie pisem­nej pod rygo­rem nieważności. 

Umo­wa powin­na okre­ślać w szczególności:

1) pla­no­wa­ny ter­min zakoń­cze­nia dosta­wy, usłu­gi bądź robót budowlanych;

2)  wyna­gro­dze­nie, w tym warun­ki jego zapłaty;

3)  wyso­kość kar umow­nych, w tym ich łącz­ną mak­sy­mal­ną wysokość.

Co do zasa­dy umo­wę o zamó­wie­nie publicz­ne zawie­ra się na czas ozna­czo­ny. Jedy­nie wyjąt­ko­wo może zostać ona zawar­ta na czas nie­ozna­czo­ny, jeże­li doty­czy ona na przy­kład licen­cji na opro­gra­mo­wa­nie komputerowe. 

Urząd Zamówień Publicznych 

Orga­nem publicz­nym spra­wu­ją­cym nad­zór nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wań z zakre­su zamó­wień publicz­nych jest Pre­zes Urzę­du Zamó­wień Publicz­nych. Pre­zes UZP w szcze­gól­no­ści podej­mu­je roz­strzy­gnię­cia w indy­wi­du­al­nych spra­wach, w tym pro­wa­dzi kon­tro­lę udzie­la­nia zamó­wień, wyda­je Biu­le­tyn Zamó­wień Publicz­nych, w któ­rym publi­ko­wa­ne są ogło­sze­nia z zakre­su zamó­wień publicz­nych oraz zapew­nia sys­tem środ­ków ochro­ny praw­nej. Nad­to nad­zór nad pra­wi­dło­wo­ścią udzie­le­nia zamó­wie­nia publicz­ne­go spra­wu­je tak­że Kra­jo­wa Izba Odwoławcza.

Odwołanie i skarga do sądu 

Środ­ki ochro­ny praw­nej w spra­wach o zamó­wie­nie publicz­ne przy­słu­gu­ją zarów­no wyko­naw­cy, jak rów­nież uczest­ni­ko­wi kon­kur­su, czy inne­mu pod­mio­to­wi któ­ry miał inte­res w uzy­ska­niu zamó­wie­nia lub któ­ry poniósł lub może ponieść szko­dę spo­wo­do­wa­ną naru­sze­niem przez zama­wia­ją­ce­go prze­pi­sów usta­wy o zamó­wie­niach publicznych. 

Pierw­szym ze środ­ków jest odwo­ła­nie, któ­re przy­słu­gu­je na:

 1. nie­zgod­ną z Pra­wem zamó­wień publicz­nych czyn­ność zama­wia­ją­ce­go pod­ję­tą w pro­ce­sie o udzie­le­nie zamówienia;
 2. zanie­cha­nie czyn­no­ści w postę­po­wa­niu przetargowym;
 3. zanie­cha­nie prze­pro­wa­dze­nia prze­tar­gu, mimo ist­nie­nia takie­go obowiązku.

Odwo­ła­nie wno­si się do Pre­ze­sa Kra­jo­wej Izby Odwo­ław­czej w for­mie pisem­nej albo w posta­ci elek­tro­nicz­nej. Wnie­sie­nie odwo­ła­nia powo­du­je, iż zama­wia­ją­cy nie może zawrzeć umo­wy o zamó­wie­nie publicz­ne do cza­su zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia odwo­ław­cze­go. Na decy­zję Kra­jo­wej Izby Odwo­ław­czej przy­słu­gu­je skar­ga do sądu okrę­go­we­go wła­ści­we­go dla zama­wia­ją­ce­go, któ­ra powin­na zostać zło­żo­na w ter­mi­nie 14 dni za pośred­nic­twem Pre­ze­sa Kra­jo­wej Izby Odwoławczej.

Odpowiedzialność za naruszenie prawa 

Za naru­sze­nie prze­pi­sów o zamó­wie­niach publicz­nych zama­wia­ją­ce­mu gro­zi kara pie­nięż­na. Kara pie­nięż­na zależ­na jest od war­to­ści zamó­wie­nia, naj­niż­sza wyno­si 3.000,00 zł, następ­nie 30.000,00 zł (dla usług i dostaw o war­to­ści do 10.000.000 euro lub do 20.000.000 dla robót budow­la­nych), naj­wyż­sza zaś wyno­si 150.000,00 zł. Kara pie­nięż­na nakła­da­na jest w dro­dze decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej przez Pre­ze­sa UZP.

Kancelaria zamówienia publiczne Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to kan­ce­la­ria zaj­mu­ją­ca się zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z zamó­wie­nia­mi publicz­ny­mi, świad­czą­ca swe usłu­gi na rzecz klien­tów z War­sza­wy i oko­lic. Kan­ce­la­ria zaj­mu­ją­ca się zamó­wie­nia­mi publicz­ny­mi, pomo­że Pań­stwu we wszyst­kich postę­po­wa­niach o zamó­wie­nia publicz­ne, począw­szy od fazy przy­go­to­waw­czej (np. spo­rzą­dze­nie SWIZ), po fazę ofer­to­wą, a na postę­po­wa­niach odwo­ław­czych koń­cząc (repre­zen­tu­jąc Pań­stwa jako peł­no­moc­nik przed KIO). Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii w War­sza­wie umiej­sco­wio­na jest przy ul. Zło­tej 59, 00–120 War­sza­wa (kon­takt +48 22 489 52 65).


Powrót do spe­cja­li­za­cji — Obsłu­ga praw­na firm

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuł — zamówienia publiczne 

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny

Partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.7 / 5. Licz­ba gło­sów: 13