Koszt rozwodu

W Pol­sce z każ­dym rokiem rośnie licz­ba roz­wo­dów. Oso­by zamie­rza­ją­ce się roz­wieść zada­ją sobie czę­sto pyta­nie: Ile kosz­tu­je roz­wód? Poni­żej wyja­śni­my, jakie kosz­ty mogą ponieść mał­żon­ko­wie pod­czas postę­po­wa­nia rozwodowego.

Orzeczenie rozwodu

W pierw­szej kolej­no­ści nale­ży zwró­cić uwa­gę, kie­dy w ogó­le zasad­nym jest wsz­czy­na­nie spra­wy roz­wo­do­wej. Ponie­waż, aby doszło do orze­cze­nia roz­wo­du, musi nastą­pić trwa­ły i zupeł­ny roz­kład poży­cia mał­żeń­skie­go. Wsz­czę­cie postę­po­wa­nia roz­wo­do­we­go może zostać zaini­cjo­wa­ne przez każ­de­go z mał­żon­ków. Mał­żo­nek chcą­cy uzy­skać orze­cze­nie roz­wo­du powi­nien zatem, przed pod­ję­ciem decy­zji o skie­ro­wa­niu pozwu do sądu, prze­ana­li­zo­wać swo­ją sytu­ację, aby unik­nąć kosz­tów postę­po­wa­nia roz­wo­do­we­go, któ­re wsku­tek bra­ku ww. prze­sła­nek orze­cze­nia roz­wo­du mogło­by nie dopro­wa­dzić do orze­cze­nia rozwodu.

Opłata sądowa — ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Orze­cze­nie roz­wo­du pod­le­ga opła­cie sta­łej w wyso­ko­ści 600 zł, któ­rą nale­ży wnieść na rachu­nek ban­ko­wy sądu wła­ści­we­go do jego roz­po­zna­nia (co do zasa­dy jest to sąd okrę­go­wy, w któ­re­go okrę­gu mał­żon­ko­wie mie­li ostat­nie miej­sce zamieszkania).

Oprócz powyż­szej opła­ty pod­sta­wo­wej nale­ży liczyć się z koniecz­no­ścią uisz­cze­nia jesz­cze innych opłat, któ­re mogą wystą­pić w nastę­pu­ją­cych sytuacjach:

  • gdy nastę­pu­je naka­za­nie eks­mi­sji jed­ne­go z mał­żon­ków – opła­ta w wyso­ko­ści 200 zł;
  • gdy nastę­pu­je podział mająt­ku – w zależ­no­ści, czy jest on doko­ny­wa­ny na pod­sta­wie zgod­ne­go pro­jek­tu podzia­łu, opła­ta sądo­wa wyno­si 300 zł lub w przy­pad­ku, gdy takie­go pro­jek­tu stro­ny nie przed­sta­wią – 1 000 zł.

Ponad­to, stro­ny mogą być zobo­wią­za­ne do uisz­cze­nia jesz­cze innych opłat, np. od wnio­sku o zabez­pie­cze­nie, bądź od zaża­le­nia na posta­no­wie­nie sądu.

War­to jed­nak zwró­cić uwa­gę, iż stro­na docho­dzą­ca rosz­czeń ali­men­ta­cyj­nych jest zwol­nio­na od kosz­tów sądo­wych, a wydat­ki w toku pro­ce­su pono­si tym­cza­so­wo Skarb Państwa.

W przy­pad­ku orze­cze­nia roz­wo­du na zgod­ny wnio­sek stron sąd zwra­ca mał­żon­ko­wi poło­wę uisz­czo­nej przez nie­go opła­ty sądowej.

Inne opłaty w toku postępowania rozwodowego

Do kosz­tów sądo­wych, któ­re powięk­sza­ją cało­ścio­wy koszt pro­wa­dze­nia spra­wy roz­wo­do­wej, wcho­dzą tak­że m.in.:

  • kosz­ty spo­rzą­dze­nia opi­nii przez biegłego;
  • kosz­ty prze­pro­wa­dze­nia wywia­du z kura­to­rem środowiskowym;
  • kosz­ty dojaz­du świad­ków na rozprawę.

To od czyn­no­ści prze­pro­wa­dza­nych w postę­po­wa­niu – w tym od wnio­sków dowo­do­wych wno­szo­nych przez stro­ny zale­ży, jaki będzie cało­ścio­wy koszt postę­po­wa­nia roz­wo­do­we­go prze­pro­wa­dza­ne­go z ich udziałem.

Wynagrodzenie pełnomocnika w sprawie rozwodowej

Do kosz­tów roz­wo­du wli­czyć nale­ży rów­nież kosz­ty peł­no­moc­ni­ków oby­dwu stron. Oczy­wi­ście każ­dy mał­żo­nek usta­la wyso­kość wyna­gro­dze­nia ze swym peł­no­moc­ni­kiem indy­wi­du­al­nie. Bar­dzo czę­sto wyna­gro­dze­nie peł­no­moc­ni­ka zale­ży od skom­pli­ko­wa­nia danej spra­wy (np. czy są dzie­ci, czy roz­wód ma być z orze­cze­niem o winie, czy będzie prze­pro­wa­dza­ny w postę­po­wa­niu roz­wo­do­wym podział mająt­ku itp.).

Usta­wo­daw­ca okre­ślił jed­nak staw­ki mini­mal­ne, któ­re mogą zostać zasą­dzo­ne przez sąd w toku postę­po­wa­nia. W spra­wie o roz­wód opła­ta mini­mal­na obec­nie wyno­si 720 zł. Ozna­cza to, że w zależ­no­ści od skom­pli­ko­wa­nia spra­wy w orze­cze­niu koń­czą­cym postę­po­wa­nie sąd może opła­tę tę odpo­wied­nio pod­wyż­szyć, jeże­li uzna, że zaist­nia­ły ku temu przesłanki.

Wska­za­na powy­żej staw­ka mini­mal­na w spra­wach o roz­wód będzie jed­nak pod­wyż­szo­na, gdy:

  • nastą­pi­ło orze­cze­nie eks­mi­sji któ­re­go­kol­wiek z mał­żon­ków – co naj­mniej o kwo­tę 240 zł;
  • nastą­pił podział mająt­ku wspól­ne­go – w zależ­no­ści od war­to­ści mająt­ku pod­le­ga­ją­ce­mu podzia­ło­wi od 90 zł do 25 000 zł, z kolei w przy­pad­ku zgod­ne­go wnio­sku mał­żon­ków – 50% tej stawki.

Do kosz­tów tych nale­ży rów­nież doli­czyć kosz­ty opła­ty skar­bo­wej w wyso­ko­ści 17 zł za każ­de udzie­lo­ne pełnomocnictwo.

Kto ponosi koszty rozwodu?

Zgod­nie z ogól­ną zasa­dą pra­wa cywil­ne­go, któ­ra odno­si się rów­nież do spraw roz­wo­do­wych, stro­na prze­gry­wa­ją­ca pro­ces pono­si wszyst­kie kosz­ty pro­ce­su. W spra­wach roz­wo­do­wych za oso­bę prze­gra­ną uwa­ża się mał­żon­ka, któ­ry został uzna­ny za wyłącz­ne­go win­ne­go roz­kła­do­wi poży­cia mał­żeń­skie­go. Jeże­li jed­nak powódz­two w spra­wie roz­wo­do­wej zosta­nie odda­lo­ne, np. gdy sąd uzna brak prze­sła­nek orze­cze­nia roz­wo­du, to oso­bą prze­gry­wa­ją­cą będzie mał­żo­nek, któ­ry wniósł powódz­two w sprawie.

Gdy orze­cze­nie roz­wo­du nastą­pi­ło z winy oby­dwoj­ga mał­żon­ków bądź żaden z nich nie pono­si winy roz­kła­du poży­cia, czy­li nastą­pił roz­wód bez orze­cze­nia o winie , doj­dzie do wza­jem­ne­go znie­sie­nia kosz­tów postępowania.

Nale­ży jed­nak zwró­cić uwa­gę, iż są to ogól­ne regu­ły postę­po­wa­nia, któ­re mogą być mody­fi­ko­wa­ne przez sąd orze­ka­ją­cy z uwa­gi na kon­kret­ny stan fak­tycz­ny (np. ze wzglę­du na zasa­dy słusz­no­ści czy zasa­dy współ­ży­cia społecznego).

Podsumowanie

Odpo­wia­da­jąc na pyta­nie — ile kosz­tu­je roz­wód? — nale­ży wska­zać, iż kosz­ty roz­wo­du mogą się od sie­bie róż­nić. To głów­nie od postę­po­wa­nia mał­żon­ków zale­ży, jaka będzie ich wyso­kość. Nale­ży pod­kre­ślić, iż Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dąży do opty­ma­li­za­cji kosz­tów świad­czo­nych usług praw­nych, a nasi Klien­ci infor­mo­wa­ni są nie­zwłocz­nie o wszel­kich kosz­tach pono­szo­nych w związ­ku z daną spra­wą. Kan­ce­la­ria roz­li­cza się z Klien­ta­mi zarów­no według staw­ki godzi­no­wej, jak i na pod­sta­wie wyna­gro­dze­nia ryczałtowego.

Powrót do pod­stro­ny Roz­wód

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.9 / 5. Licz­ba gło­sów: 14