Dzieci a rozwód

Rodzi­ce, dziad­ko­wie, rodzeń­stwo, a tak­że dziec­ko mają zarów­no pra­wo, jak i obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów. Poni­żej wyja­śni­my jakie for­my kon­tak­tu zosta­ły prze­wi­dzia­ne przez pol­skie­go usta­wo­daw­cę oraz kie­dy moż­na wno­sić o ich orze­cze­nie przez sąd.

Zakres kontaktów z dziećmi w przypadku rozwodu

Kon­tak­ty z dziec­kiem mogą przy­brać formy:

1. prze­by­wa­nia z dziec­kiem, a w tym:

 • odwie­dzin;
 •  zabie­ra­nia dziec­ka poza miej­sce jego sta­łe­go pobytu.

2. bez­po­śred­nie­go poro­zu­mie­wa­nia się, do któ­rych nale­ży m.in. kontakt:

 • kore­spon­den­cyj­ny;
 • za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elektronicznej.

Ustalanie sposobu utrzymywania kontaktów z dziećmi

Co do zasa­dy spo­sób usta­le­nia kon­tak­tów pomię­dzy dziec­kiem a rodzi­cem, z któ­rym dziec­ko nie zamiesz­ku­je, nastę­pu­je w opar­ciu o wspól­ne poro­zu­mie­nie rodzi­ców mało­let­nie­go. W innym przy­pad­ku roz­strzy­ga sąd opie­kuń­czy bądź sąd roz­po­zna­ją­cy spra­wę o roz­wód lub unie­waż­nie­nie mał­żeń­stwa. Sąd opie­kuń­czy może ogra­ni­czyć, jak rów­nież zaka­zać kon­tak­tów z dzieckiem.

Ograniczenie kontaktów rodziców z dziećmi

Sąd opie­kuń­czy, kie­ru­jąc się dobrem dziec­ka, może ogra­ni­czyć utrzy­my­wa­nie jego kon­tak­tów z jed­nym, bądź oboj­giem rodziców.

Ogra­ni­cze­nie kon­tak­tów może pole­gać na:

 • zaka­zie spo­ty­ka­nia się;
 • zaka­zie zabie­ra­nia dziec­ka poza miej­sce jego sta­łe­go pobytu;
 • usta­le­niu kon­tak­tów z dziec­kiem wyłącz­nie w obec­no­ści dru­gie­go z rodzi­ców (opie­ku­na, kura­to­ra sądo­we­go lub innej osoby);
 • ogra­ni­cze­niu kon­tak­tów do wska­za­nych spo­so­bów poro­zu­mie­wa­nia się na odległość;
 • zaka­zie poro­zu­mie­wa­nia się na odległość.

Nale­ży pamię­tać, że powyż­szy kata­log jest przy­kła­do­wy – sąd upraw­nio­ny jest do ogra­ni­cze­nia kon­tak­tów w każ­dy spo­sób, jaki uzna za zasad­ny.

Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Sąd opie­kuń­czy może zaka­zać utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów z dziec­kiem, jeże­li w jego opi­nii dal­sze utrzy­my­wa­nie kon­tak­tów poważ­nie zagra­ża dobru dziecka.

W świe­tle orzecz­nic­twa zakaz utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów jest wska­za­ny m.in., gdy utrzy­my­wa­nie kontaktów:

 1. zagra­ża życiu dziecka;
 2. zagra­ża zdro­wiu dziecka;
 3. zagra­ża bez­pie­czeń­stwu dziecka;
 4. wpły­wa demo­ra­li­zu­ją­co na dziecko.

Raz usta­lo­ne kon­tak­ty mogą być zmie­nio­ne w każ­dym cza­sie przez sąd opie­kuń­czy, jeże­li w jego opi­nii wyma­ga tego dobro dziecka.

Egzekucja kontaktów

Egze­ku­cja kon­tak­tów orze­czo­nych w wyro­ku roz­wo­do­wym bądź przez sąd opie­kuń­czy nastę­pu­je dwuetapowo.

W przy­pad­ku utrud­nia­nia kon­tak­tów z dziec­kiem sąd opiekuńczy:

 • zagro­zi, iż naka­że doko­na­nie zapła­ty na rzecz oso­by upraw­nio­nej do kon­tak­tu z dziec­kiem ozna­czo­nej sumy pieniężnej,
 • a w dal­szej kolej­no­ści naka­zu­je zapła­tę ww. sumy.

W tym celu sąd wyda­je sto­sow­ne posta­no­wie­nie, na któ­re przy­słu­gu­je zaża­le­nie. Wyda­nie przez sąd posta­no­wie­nia nastę­pu­je na wnio­sek oso­by upraw­nio­nej. Sąd nie może bowiem w tej sytu­acji dzia­łać z urzę­du. Pra­wo­moc­ne posta­no­wie­nie o naka­zie zapła­ty sta­no­wi tytuł wyko­naw­czy bez koniecz­no­ści nada­wa­nia klau­zu­li wykonalności.

Gdy w ogó­le nie doj­dzie do kon­tak­tu z dziec­kiem, oso­ba upraw­nio­na może żądać zwro­tu ponie­sio­nych przez sie­bie wydat­ków, któ­re ponio­sła w związ­ku z przy­go­to­wa­niem kontaktu.

Rozwód a kontakty z dzieckiem – właściwość sądu

Sądem wyłącz­nie wła­ści­wym jest sąd opie­kuń­czy (sąd rejo­no­wy) miej­sca zamiesz­ka­nia lub poby­tu dziecka.

Obok rodzi­ców, oso­ba­mi upraw­nio­ny­mi do kon­tak­tu z dziec­kiem są:

 1. rodzeń­stwo;
 2. dziad­ko­wie;
 3. powi­no­wa­ci w linii prostej;
 4. inne oso­by, o ile spra­wo­wa­ły one pie­czę nad dziec­kiem przez dłuż­szy czas.

Co do zasa­dy, rodzi­ce i dzie­ci mają obo­wią­zek i pra­wo do utrzy­my­wa­nia kon­tak­tu. Od tej regu­ły ist­nie­ją jed­nak wyjąt­ki, kie­dy kon­takt mię­dzy nimi może zostać ogra­ni­czo­ny, a wręcz cał­ko­wi­cie zaka­za­ny. Za każ­dym razem sąd opie­kuń­czy usta­la­jąc spo­sób utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów z dziec­kiem, kie­ru­je się dobrem dziecka. 

Podsumowanie

Jeśli potrze­bu­ją Pań­stwo facho­we­go wspar­cia w zakre­sie usta­le­nia kon­tak­tów z dziec­kiem, bądź wyeg­ze­kwo­wa­nia już usta­lo­nych kon­tak­tów w sytu­acji, w któ­rej są one Pań­stwu utrud­nia­ne, zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Praw­ni­cy naszej Kan­ce­la­rii dora­dzą Pań­stwu w spo­sób jasny i zro­zu­mia­ły, tak, aby nie obcią­żać Pań­stwa zawi­ło­ścia­mi prze­pi­sów prawnych.

Powrót do pod­stro­ny Roz­wód

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 12