Zabezpieczenie alimentów

Postę­po­wa­nie roz­wo­do­we czy postę­po­wa­nie o zasą­dze­nie ali­men­tów, jak więk­szość postę­po­wań sądo­wych toczą­cych się obec­nie w pol­skim wymia­rze spra­wie­dli­wo­ści, może być dłu­go­trwa­łe i trwać nawet od kil­ku do kil­ku­na­stu mie­się­cy. Celem umoż­li­wie­nia utrzy­ma­nia sie­bie oraz dzie­ci stron pod­czas całe­go okre­su spra­wy roz­wo­do­wej bądź spra­wy o ali­men­ty, prze­pi­sy pra­wa wpro­wa­dza­ją upraw­nie­nie do żąda­nia zabez­pie­cze­nia rosz­czeń ali­men­ta­cyj­nych. Poni­żej wska­że­my warun­ki, któ­re trze­ba speł­nić, by sąd pozy­tyw­nie roz­pa­trzył takie żądanie.

Co nam daje zabezpieczenie alimentów?

Insty­tu­cja zabez­pie­cze­nia ali­men­tów ma na celu okre­so­wą bądź jed­no­ra­zo­wą wypła­tę świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych na rzecz oso­by upraw­nio­nej, np. dziec­ka bądź mał­żon­ka – w toku postę­po­wa­nia sądo­we­go. Zosta­ła ona wpro­wa­dzo­na celem umoż­li­wie­nia takim oso­bom otrzy­my­wa­nia świad­czeń pod­czas wie­lo­mie­sięcz­nych pro­ce­sów sądowych.

W jakich postępowaniach może być ustanowione zabezpieczenie alimentów?

Zabez­pie­cze­nie ali­men­tów może zostać ust­no­wio­ne mię­dzy inny­mi w sprawach:

  1. roz­wo­do­wych;
  2. o zasą­dze­nie ali­men­tów pomię­dzy były­mi małżonkami;
  3. o zasą­dze­nie ali­men­tów w trak­cie trwa­nia związ­ku mał­żeń­skie­go (patrz: Ali­men­ty bez roz­wo­du”);
  4. o zasą­dze­nie ali­men­tów pomię­dzy krewnymi.

Jakie należy spełnić przesłanki?

We wnio­sku o zabez­pie­cze­nie w spra­wach ali­men­ta­cyj­nych nale­ży upraw­do­po­dob­nić ist­nie­nie rosz­cze­nia.  Nie trze­ba nato­miast wyka­zy­wać ist­nie­nia inte­re­su praw­ne­go w zabez­pie­cze­niu rosz­cze­nia, co sta­no­wi pew­ne uła­twie­nie w uzy­ska­niu zabezpieczenia.

Uzna­je się, iż rosz­cze­nie będą­ce przed­mio­tem zabez­pie­cze­nia powin­no zostać upraw­do­po­dob­nio­ne poprzez wska­za­nie oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­cych żąda­nie wnio­sko­daw­cy. Inny­mi sło­wy we wnio­sku nale­ży wyja­śnić, dla­cze­go zda­niem wnio­sko­daw­cy przy­słu­gu­ją mu ali­men­ty w kwo­cie przez nie­go wska­za­nej, np. poprzez przed­sta­wie­nie infor­ma­cji o kosz­tach utrzy­ma­nia sie­bie oraz  o mająt­ku i docho­dach oso­by mają­cej ali­men­ty uiszczać.

W więk­szo­ści roz­po­zna­wa­nych spraw posta­no­wie­nie w przed­mio­cie zabez­pie­cze­nia, gdy wnio­sek taki zosta­nie wnie­sio­ny wraz z pozwem o ali­men­ty, jest pierw­szą czyn­no­ścią doko­ny­wa­ną w spra­wie przez sąd. W takich oko­licz­no­ściach sąd opie­ra się na doku­men­ta­cji wnie­sio­nej przez powo­da, dla­te­go istot­nym jest kom­plek­so­we przed­sta­wie­nie oko­licz­no­ści w pozwie ini­cju­ją­cym całą spra­wę. W przy­pad­ku  nie­peł­ne­go przed­sta­wie­nia spra­wy przez wnio­sko­daw­cę, sąd celem wyda­nia posta­no­wie­nia w przed­mio­cie zabez­pie­cze­nia może wyzna­czyć roz­pra­wę celem zło­że­nia dodat­ko­wych wyja­śnień przez powo­da i pozwa­ne­go, co z pew­no­ścią opóź­ni uzy­ska­nie zabezpieczenia.

Ciąża a zabezpieczenie alimentów

War­tym pod­kre­śle­nia jest, iż wnio­sek o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów może zostać zło­żo­ny tak­że przed naro­dzi­na­mi dziec­ka. Mat­ka dziec­ka może zło­żyć w imie­niu dziec­ka taki wnio­sek celem zasą­dze­nia na jej rzecz przez ojca dziec­ka nie­bę­dą­ce­go mężem mat­ki dziec­ka sumy sta­no­wią­cej rów­no­war­tość kosz­tów utrzy­ma­nia mat­ki w cią­gu 3 mie­się­cy w okre­sie poro­du oraz kosz­tów utrzy­ma­nia dziec­ka za okres pierw­szych trzech mie­się­cy od dnia jego narodzin.

Nale­ży jed­nak pamię­tać, iż wnio­sek taki może zostać zaini­cjo­wa­ny wyłącz­nie w okre­sie do 3 mie­się­cy od dnia uro­dze­nia się dziec­ka. Po upły­wie tego ter­mi­nu rosz­cze­nie takie nie przy­słu­gu­je, zaś zasto­so­wa­nie znaj­dą ogól­ne prze­pi­sy z zakre­su pra­wa do alimentów.

W postę­po­wa­niu o zasą­dze­nie ali­men­tów w cią­ży zawsze musi nastą­pić prze­pro­wa­dze­nie roz­pra­wy. Dopie­ro po prze­pro­wa­dze­niu roz­pra­wy sąd opie­kuń­czy może wydać orze­cze­nie w takiej sprawie.

Kiedy składać wniosek?

Wnio­sek o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów może zostać zło­żo­ny zarów­no w pozwie, jak rów­nież w toku postę­po­wa­nia sądo­we­go – do dnia wyda­nia orzeczenia.

Opłata sądowa

War­to wska­zać, iż od tego, kie­dy wnio­sek o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów zosta­nie zło­żo­ny będzie zale­ża­ło czy w ogó­le będzie on pod­le­gał opła­cie. Jeże­li wnio­sek zosta­nie wnie­sio­ny wraz z pozwem wsz­czy­na­ją­cym postę­po­wa­nie sądo­we, wte­dy nie ma obo­wiąz­ku uisz­cze­nia opła­ty. Jed­nak­że  gdy wnio­sek zosta­nie zło­żo­ny dopie­ro w trak­cie trwa­nia postę­po­wa­nia sądo­we­go pod­le­ga on opła­cie w wyso­ko­ści 100 zł.

Podsumowanie

Wnio­sek o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów ma na celu wypła­tę świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych już w trak­cie toczą­ce­go się mię­dzy stro­na­mi postę­po­wa­nia sądo­we­go. Aby otrzy­mać zabez­pie­cze­nie ali­men­tów wystar­czy upraw­do­po­dob­nić ist­nie­nie takie­go rosz­cze­nia. Celem wyeli­mi­no­wa­nia błę­dów m.in. w for­mu­ło­wa­niu wnio­sku o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spe­cja­li­zu­ją­cej się w spra­wach z zakre­su pra­wa rodzinnego.

Powrót do pod­stro­ny Ali­men­ty

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 0 / 5. Licz­ba gło­sów: 0