Adwokat prawo rodzinne Warszawa — adwokat rodziny — Radkiewicz 

Adwokat sprawy rodzinne WarszawaPra­wo rodzin­ne regu­lu­je sto­sun­ki praw­ne w rodzi­nie. Przy­kła­do­wo roz­wód, któ­ry jest kon­se­kwen­cją roz­kła­du poży­cia mał­żeń­skie­go, wią­że się z koniecz­no­ścią usta­le­nia kon­tak­tów rodzi­ców z mało­let­ni­mi dzieć­mi i podzia­łem mająt­ku. We wszyst­kich tych spra­wach nie­za­wod­nie poma­ga praw­nik rodzin­ny. Oso­by korzy­sta­ją­ce z pomo­cy eks­per­ta mogą liczyć na kom­plek­so­we wspar­cie na każ­dym eta­pie pro­wa­dzo­nej spra­wy. Po zapo­zna­niu się ze sta­nem fak­tycz­nym praw­nik rodzin­ny może wska­zać roz­wią­za­nia i pomóc w uzy­ska­niu sądo­we­go orzeczenia.

Jakie sprawy obejmuje prawo rodzinne?

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go. W naszym zespo­le pra­cu­je nie­je­den praw­nik rodzin­ny. Klien­tom poszu­ku­ją­cym mery­to­rycz­ne­go i rze­tel­ne­go wspar­cia pro­po­nu­je­my zarów­no kon­sul­ta­cje (pora­dy praw­ne), przy­go­to­wa­nie doku­men­tów do zło­że­nia w sądzie, jak i repre­zen­to­wa­nie przed sądem.

Praw­nik rodzin­ny pra­cu­ją­cy dla Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je pro­fe­sjo­nal­ną pomoc m.in. w spra­wach o: ali­men­ty, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej oraz usta­le­nie ojco­stwa (uzna­nie ojco­stwa, zaprze­cze­nie ojcostwa).

Jeśli Pań­stwa spra­wy rodzin­ne wyma­ga­ją pomo­cy, praw­ne­go wspar­cia, czy repre­zen­ta­cji przez oso­bę, jaką jest praw­nik, nasza Kan­ce­la­ria dostar­czy Pań­stwu w peł­ni pro­fe­sjo­nal­nych i kom­plek­so­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie. Dzia­ła­my rze­tel­nie i spraw­nie, a nasze kom­pe­ten­cje w dzie­dzi­nie, jaką jest pra­wo rodzin­ne, pozwo­lą spro­stać Pań­stwa oczekiwaniom. 

Każ­dy adwo­kat z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to spe­cja­li­sta posia­da­ją­cy roz­le­głą wie­dzę. Dzię­ki temu może­my zapro­po­no­wać Pań­stwu usłu­gi praw­ne na satys­fak­cjo­nu­ją­cym Pań­stwa pozio­mie. Pra­wo rodzin­ne to jed­na z dzie­dzin pra­wa, w któ­rej odno­si­my suk­ce­sy. Adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii może być Pań­stwa repre­zen­tan­tem m.in. w postę­po­wa­niach o:

 • usta­le­nie kon­tak­tów z dzieckiem;
 • ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzicielskiej;
 • pozba­wie­nie wła­dzy rodzicielskiej;
 • usta­le­nie ojco­stwa (uzna­nie ojco­stwa, zaprze­cze­nie ojcostwa).

Chęt­nie udzie­li­my Pań­stwu pomo­cy tak­że w innych, nie­wy­mie­nio­nych tutaj kwe­stiach pra­wa rodzin­nego. Nasz praw­nik to pew­ność, że Pań­stwa spra­wy rodzin­ne popro­wa­dzo­ne będą przed sądem w naj­bar­dziej opty­mal­ny sposób.

Każ­dy praw­nik wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to spe­cja­lista o nie­kwe­stio­no­wa­nych kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych. Nasi adwo­ka­ci posia­dają roz­le­głe doświad­cze­nie pro­ce­so­we w spra­wach z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go. Spra­wy rodzin­ne z praw­nej per­spek­ty­wy nie mają przed nami tajemnic.

Nale­ży pod­kre­ślić, iż spra­wy doty­czą­ce pra­wa rodzin­nego i opie­kuń­czego są dzie­dzi­ną czę­sto nie­do­ce­nia­ną. Spra­wy rodzin­ne bywa­ją tak­że pomi­ja­ne w zakre­sie usług praw­nych ofe­ro­wa­nych przez róż­ne kan­ce­la­rie. Nie każ­dy praw­nik dys­po­nu­je rów­nież w tym zakre­sie odpo­wied­nim doświadczeniem.

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom i potrze­bom naszych Klien­tów, pro­po­nu­je­my kom­plek­so­we usłu­gi praw­ne doty­czą­ce spraw rodzin­nych, gwa­ran­tu­jąc, że praw­nik pro­wa­dzą­cy Pań­stwa spra­wę dys­po­no­wał będzie wszel­ki­mi nie­zbęd­ny­mi w tym celu kompetencjami.

Pra­wo rodzin­ne sta­no­wi ten dział pra­wa, z któ­rym, co zauwa­żył już Frie­drich Carl von Savi­gny, zetknąć muszą się prak­tycz­nie wszy­scy, albo­wiem odno­si się on do sto­sun­ków w pod­sta­wo­wej komór­ce spo­łecz­nej – rodzi­nie. Z nami Pań­stwa spra­wy rodzin­ne będą w naj­lep­szych rękach.

Alimenty

O ali­men­ty może wystą­pić zarów­no rodzic dziec­ka, jak i mał­żo­nek po roz­wo­dzie pozo­sta­ją­cy w nie­do­stat­ku. Adwo­kat rodzin­ny w opar­ciu o zgro­ma­dzo­ne doku­men­ty pomo­że w okre­śle­niu wyso­ko­ści ali­men­tów, napi­sa­niu pozwu i będzie repre­zen­to­wał klien­ta przed sądem w postę­po­wa­niu o alimenty.

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Zarów­no rodzi­com, jak i dziad­kom przy­słu­gu­je pra­wo do kon­tak­tów z dziec­kiem. Z uwa­gi na rela­cje mię­dzy mał­żon­ka­mi o kon­tak­tach jed­ne­go z nich z dziec­kiem może roz­strzy­gnąć sąd. Praw­nik rodzin­ny repre­zen­tu­je stro­nę w postę­po­wa­niu przed sądem.

Miejsce pobytu dziecka

Rodzi­ce dziec­ka mogą się róż­nić co do kwe­stii zwią­za­nej z miej­scem poby­tu dziec­ka. Wów­czas o tej kwe­stii roz­strzy­ga sąd. Adwo­kat rodzin­ny poma­ga rów­nież w uzy­ska­niu zgo­dy na wyro­bie­nie dziec­ku pasz­por­tu i jego wyjazd za granicę.

Adwokat prawo rodzinne Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to kan­ce­la­ria pra­wa rodzin­ne­go świad­czą­ca swe usłu­gi na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Adwo­kat rodzin­ny może Pań­stwu pomóc w takich spra­wach jak m. in. usta­le­nie ojco­stwa czy jego zaprze­cze­nie, usta­le­nie nazwi­ska dziec­ka, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, przy­wró­ce­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, ali­men­ty na dziec­ko, kon­tak­ty z dziec­kiem. Kan­ce­la­ria pomo­że stwo­rzyć dla Pań­stwa wszel­kie poro­zu­mie­nia oraz umo­wy z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, jak rów­nież prze­pro­wa­dzi dla Pań­stwa spra­wę sądo­wą (spo­rzą­dzi pozew/wniosek oraz będzie Pań­stwa repre­zen­to­wał na roz­pra­wach sądo­wych oraz przed orga­na­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi). Kan­ce­la­rię znaj­dą Pań­stwo w War­sza­wie pod adre­sem: ul. Zło­ta 59, kon­takt22 489 52 65.

Prawo rodzinne — definicja

Pra­wo rodzin­ne i opie­kuń­cze to zespół norm praw­nych, któ­ry regu­lu­je zarów­no oso­bi­ste, jak i mająt­ko­we sto­sun­ki ist­nie­ją­ce w rodzi­nach. Cho­dzi tu o ogół sto­sun­ków, jakie stwa­rza zało­że­nie i funk­cjo­no­wa­nie rodzi­ny, a zatem o rela­cje mię­dzy mał­żon­ka­mi, mię­dzy rodzi­ca­mi a dzieć­mi, mię­dzy krew­ny­mi, ale tak­że spra­wy doty­czą­ce przy­spo­so­bie­nia, opie­ki czy kurateli.

Adwo­kat pra­wa rodzin­ne­go to jed­na z usług świad­czo­nych przez Kan­ce­la­rię, w ramach któ­rej może Pań­stwa repre­zen­to­wać adwo­kat do spraw rodzin­nych n.p. w spra­wie o usta­le­nie kon­tak­tów z dzieckiem.

Prawo rodzinne — zasady

Moż­na wyróż­nić dwie kate­go­rie zasad, na jakich opie­ra się pra­wo rodzin­ne i opie­kuń­cze: te mają­ce cha­rak­ter ogól­ny, doty­czą­ce wszyst­kich sto­sun­ków / spraw rodzin­nych oraz te o szcze­gól­nym cha­rak­te­rze, któ­re odno­szą się wyłącz­nie do sto­sun­ków okre­ślo­ne­go rodza­ju, np. opie­ki, małżeństwa.

Do pod­sta­wo­wych zasad pra­wa rodzin­ne­go nale­żą:

 1. Zasa­da ochro­ny rodzi­ny przez pań­stwo – ozna­cza­ją­ca, iż pań­stwo ma obo­wią­zek uwzględ­nie­nia w swo­jej poli­ty­ce spo­łecz­nej i gospo­dar­czej dobra rodzi­ny, m.in. poprzez: zapew­nie­nie prze­strze­ga­nia praw dziec­ka, zapew­nie­nie pra­wo do opie­ki, utwo­rze­nie fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go, wypła­ca­nie dodat­ku rodzin­ne­go i innych form pomo­cy itp.;
 2. Zasa­da dobra rodzi­ny – wyra­ża­ją­ca się w zobo­wią­za­niu mał­żon­ków do wspól­ne­go dba­nia o dobro rodzi­ny i zaspo­ka­ja­nia potrzeb jej członków;
 3. Zasa­da mono­ga­mii – pole­ga­ją­ca na ist­nie­niu zaka­zu zawar­cia mał­żeń­stwa przez oso­bę już pozo­sta­ją­cą w związ­ku małżeńskim;
 4. Zasa­da trwa­ło­ści związ­ku mał­żeń­skie­go, a tym samym trwa­ło­ści zało­żo­nej rodzi­ny – wyra­ża­ją­cą się w koniecz­no­ści odpo­wied­nie­go udo­wod­nie­nia wystą­pie­nia oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­cych stwier­dze­nie nie­waż­no­ści mał­żeń­stwa lub orze­cze­nia roz­wo­du, czy separacji;
 5. Zasa­da rów­no­upraw­nie­nia mał­żon­ków – zasa­da ta odno­si się zarów­no do wza­jem­nych sto­sun­ków mię­dzy mał­żon­ka­mi, jak i sto­sun­ków każ­de­go z mał­żon­ków do ich wspól­nych dzieci;
 6. Zasa­da dobra dziec­ka – zasa­da ta wyni­ka z obję­cia dziec­ka przez pol­skie pra­wo szcze­gól­ną ochro­ną, któ­ra prze­ja­wia się m.in.: w ochro­nie dziec­ka przed prze­mo­cą, okru­cień­stwem, wyzy­skiem i demo­ra­li­za­cją, zapew­nie­niu dziec­ku warun­ków do spo­ko­ju, pra­wi­dło­we­go i nie­za­kłó­co­ne­go roz­wo­ju, posza­no­wa­niu god­no­ści dziec­ka oraz zapew­nie­niu dziec­ku moż­li­wo­ści współ­de­cy­do­wa­nia o jego sytuacji;
 7. Zasa­da rów­nych praw dzie­ci bez wzglę­du na ich pocho­dze­nie mał­żeń­skie lub poza­mał­żeń­skie – z zasa­dy tej wyni­ka, iż dzie­ci mają rów­ne pra­wa bez wzglę­du na to, czy uro­dzi­ły się w mał­żeń­stwie, czy poza nim;

Prawo rodzinne – podstawowe pojęcia

 1. rodzi­na – na grun­cie orzecz­nic­twa wypra­co­wa­no pogląd, że naj­bliż­sza rodzi­na to naj­mniej­sza gru­pa spo­łecz­na, powią­za­na uczu­ciem bli­sko­ści oraz wspól­no­ści oso­bi­stej i gospo­dar­czej, wyni­ka­ją­ca nie tyl­ko z pokre­wień­stwa. Naj­czę­ściej rodzi­na zosta­je zało­żo­na w chwi­li zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go i two­rzą ją mał­żon­ko­wie i ich mało­let­nie dzie­ci. Co istot­ne, rodzi­na jako całość nie jest pod­mio­tem pra­wa, ale pod­mio­ta­mi praw i obo­wiąz­ków są jej poszcze­gól­ni członkowie.
 2. pokre­wień­stwo – jest ono wyni­kiem pocho­dze­nia od wspól­ne­go przod­ka okre­ślo­nych osób, a zatem cho­dzi tu o tzw. wię­zy krwi. Może­my wyróżnić:
 3. pokre­wień­stwo w linii pro­stej, np. ojciec – syn, bab­cia – wnuczka; 
  • pokre­wień­stwo w linii bocz­nej, np. rodzeń­stwo;
  • powi­no­wac­two – sto­sun­ki łączą­ce jed­ne­go z mał­żon­ków z krew­ny­mi dru­gie­go małżonka; 
 4. kon­ku­bi­nat – trwa­ły zwią­zek fak­tycz­ny łączą­cy męż­czy­znę i kobie­tę, któ­rzy żyją ze sobą jak mał­żon­ko­wie, pomi­mo, że nie zawar­li związ­ku mał­żeń­skie­go. Kon­ku­bent uwa­ża­ny jest w pra­wie za oso­bę bli­ską, dzię­ki cze­mu przy­słu­gu­ją mu nie­któ­re pra­wa, np. pra­wo wstą­pie­nia w sto­su­nek naj­mu po śmier­ci najemcy.
 5. mał­żeń­stwo – trwa­ły, mono­ga­micz­ny zwią­zek łączą­cy kobie­tę i męż­czy­znę, zawar­ty przez nich dobro­wol­nie, zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa przed wła­ści­wym urzęd­ni­kiem pań­stwo­wym lub duchow­nym. Celem zawar­cia mał­żeń­stwa jest wspól­ne poży­cie i reali­za­cja dobra zało­żo­nej rodzi­ny. Mał­żon­ko­wie mają rów­no­rzęd­ne pra­wa i obo­wiąz­ki zarów­no o cha­rak­te­rze oso­bi­stym, jak i mająt­ko­wym. Mał­żeń­stwo z zało­że­nia jest trwa­łe, jed­nak­że nie ma cha­rak­te­ru nie­ro­ze­rwal­ne­go. Mał­żeń­stwo usta­je w spo­sób natu­ral­ny w przy­pad­ku śmier­ci jed­ne­go z mał­żon­ków. Ponad­to mał­żeń­stwo usta­je rów­nież z powo­du uzna­nia jed­ne­go z mał­żon­ków za zmar­łe­go lub orze­cze­nia przez sąd roz­wo­du. Moż­li­we jest rów­nież pozo­sta­wa­nie mał­żon­ków w separacji.
 6. wła­dza rodzi­ciel­ska – okre­śle­nie to ozna­cza ogół praw i obo­wiąz­ków rodzi­ców wzglę­dem dziec­ka. Jej celem jest zapew­nie­nie nale­ży­tej opie­ki i ochro­ny inte­re­sów mało­let­nie­go dziec­ka. Powsta­je z chwi­lą uro­dze­nia dziec­ka i przy­słu­gu­je rodzi­com, któ­rych rodzi­ciel­stwo jest usta­lo­ne praw­nie, z kolei usta­je w chwi­li uzy­ska­nia przez dziec­ko peł­no­let­nio­ści lub śmier­ci rodzi­ca/ dziecka.
 7. przy­spo­so­bie­nie (adop­cja, usy­no­wie­nie) – praw­ne uzna­nie obce­go bio­lo­gicz­nie dziec­ka za swo­je. O przy­spo­so­bie­niu orze­ka sąd opiekuńczy.
 8. obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny – naj­pro­ściej mówiąc, jest to cią­żą­cy na krew­nych w linii pro­stej, rodzeń­stwie oraz mał­żon­kach obo­wią­zek wza­jem­ne­go zapew­nia­nia środ­ków utrzy­ma­nia, a tak­że w mia­rę moż­li­wo­ści i potrzeb środ­ków wychowania.

Adwokat prawo rodzinne — kompleksowa pomoc w Warszawie

Powrót do spe­cja­li­za­cji: Roz­wód

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

ARTYKUŁY DOTYCZĄCE USŁUGIADWOKAT PRAWO RODZINNE:

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty

Separacja

Separacja

Intercyza

Intercyza

Alimenty bez rozwodu

Alimenty bez rozwodu

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

Alimenty

Alimenty

Alimenty na małżonka

Alimenty na małżonka

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.8 / 5. Licz­ba gło­sów: 44