Adwokat prawo rodzinne

Prawo rodzinne Warszawa RadkiewiczAdwo­ka­ci z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czą usłu­gi praw­ne m.in. z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go. Nasi adwo­ka­ci repre­zen­tu­ją w szcze­gól­no­ści klien­tów w postę­po­wa­niach o: usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej oraz usta­le­nie ojco­stwa (uzna­nie ojco­stwa, zaprze­cze­nie ojco­stwa).

Adwo­ka­ci wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni są spe­cja­listami o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych. Adwo­ka­ci ci posia­dają roz­le­głe doświad­cze­nie pro­ce­so­we w spra­wach z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­jąc zarów­no jako asy­stenci sędzie­go w sądach rejo­no­wych i okrę­go­wych, jak rów­nież współ­pra­cu­jąc z reno­mo­wa­nymi kan­ce­la­riami adwo­kac­kimi.

Nale­ży pod­kre­ślić, iż pra­wo rodzin­ne i opie­kuń­cze jest dzie­dzi­ną pra­wa czę­sto nie­do­ce­nia­ną, a nawet lek­ce­wa­żo­ną.

Tym­cza­sem pra­wo rodzin­ne sta­no­wi ten dział pra­wa, z któ­rym, co zauwa­żył już Frie­drich Carl von Savi­gny, zetknąć muszą się prak­tycz­nie wszy­scy, albo­wiem odno­si się on do sto­sun­ków w pod­sta­wo­wej komór­ce spo­łecz­nej – rodzi­nie.

Prawo rodzinne — definicja

Pra­wo rodzin­ne i opie­kuń­cze może­my zde­fi­nio­wać jako zespół norm praw­nych, któ­ry regu­lu­je zarów­no oso­bi­ste, jak i mająt­ko­we sto­sun­ki ist­nie­ją­ce w rodzi­nach. Cho­dzi tu o ogół sto­sun­ków jakie rodzi zało­że­nie i funk­cjo­no­wa­nie rodzi­ny, a zatem o rela­cje mię­dzy mał­żon­ka­mi, mię­dzy rodzi­ca­mi a dzieć­mi, mię­dzy krew­ny­mi, ale tak­że spra­wy doty­czą­ce przy­spo­so­bie­nia, opie­ki czy kura­te­li.

Źródła prawa rodzinnego

Źró­dła­mi pra­wa rodzin­ne­go i opie­kuń­cze­go w pol­skim sys­te­mie pra­wa są:

- Kon­sty­tu­cja RP;

- Kodeks rodzin­ny i opie­kuń­czy;

- Kodeks cywil­ny;

- sze­reg ustaw szcze­gó­ło­wych oraz kon­wen­cje mię­dzy­na­ro­do­we.

Zasady prawa rodzinnego

Moż­na wyróż­nić dwie kate­go­rie zasad, na jakich opie­ra się pra­wo rodzin­ne i opie­kuń­cze: te mają­ce cha­rak­ter ogól­ny, doty­czą­ce wszyst­kich sto­sun­ków rodzin­nych oraz te o szcze­gól­nym cha­rak­te­rze, któ­re odno­szą się wyłącz­nie do sto­sun­ków okre­ślo­ne­go rodza­ju, np. opie­ki, mał­żeń­stwa.

Do pod­sta­wo­wych zasad pra­wa rodzin­ne­go nale­żą:

 1. zasa­da ochro­ny rodzi­ny przez pań­stwo – ozna­cza­ją­ca, iż pań­stwo ma obo­wią­zek uwzględ­nie­nia w swo­jej poli­ty­ce spo­łecz­nej i gospo­dar­czej dobra rodzi­ny, m. in. poprzez: zapew­nie­nie prze­strze­ga­nia praw dziec­ka, zapew­nie­nie pra­wo do opie­ki, utwo­rze­nie fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go, wypła­ca­nie dodat­ku rodzin­ne­go i innych form pomo­cy itp.;

 2. zasa­da dobra rodzi­ny – wyra­ża­ją­ca się w zobo­wią­za­niu mał­żon­ków do wspól­ne­go dba­nia o dobro rodzi­ny i zaspo­ka­ja­nia potrzeb jej człon­ków;

 3. zasa­da mono­ga­mii – pole­ga­ją­ca na ist­nie­niu zaka­zu zawar­cia mał­żeń­stwa przez oso­bę już pozo­sta­ją­cą w związ­ku mał­żeń­skim;

 4. zasa­da trwa­ło­ści związ­ku mał­żeń­skie­go, a tym samym trwa­ło­ści zało­żo­nej rodzi­ny – wyra­ża­ją­cą się w koniecz­no­ści odpo­wied­nie­go udo­wod­nie­nia wystą­pie­nia oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­cych stwier­dze­nie nie­waż­no­ści mał­żeń­stwa lub orze­cze­nia roz­wo­du czy sepa­ra­cji;

 5. zasa­da rów­no­upraw­nie­nia mał­żon­ków – zasa­da ta odno­si się zarów­no do wza­jem­nych sto­sun­ków mię­dzy mał­żon­ka­mi, jak i sto­sun­ków każ­de­go z mał­żon­ków do ich wspól­nych dzie­ci;

 6. zasa­da dobra dziec­ka – zasa­da ta wyni­ka z obję­cia dziec­ka przez pol­skie pra­wo szcze­gól­ną ochro­ną, któ­ra prze­ja­wia się m. in.: w ochro­nie dziec­ka przed prze­mo­cą, okru­cień­stwem, wyzy­skiem i demo­ra­li­za­cją, zapew­nie­niu dziec­ku warun­ków do spo­ko­ju, pra­wi­dło­we­go i nie­za­kłó­co­ne­go roz­wo­ju, posza­no­wa­niu god­no­ści dziec­ka oraz zapew­nie­niu dziec­ku moż­li­wo­ści współ­de­cy­do­wa­nia o jego sytu­acji;

 7. zasa­da rów­nych praw dzie­ci bez wzglę­du na ich pocho­dze­nie mał­żeń­skie lub poza­mał­żeń­skie – z zasa­dy tej wyni­ka, iż dzie­ci mają rów­ne pra­wa bez wzglę­du na to, czy uro­dzi­ły się w mał­żeń­stwie czy poza nim;

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego

 1. rodzi­na — w pol­skim pra­wie próż­no szu­kać defi­ni­cji legal­nej rodzi­ny, na grun­cie orzecz­nic­twa wypra­co­wa­no jed­nak pogląd, że naj­bliż­sza rodzi­na to naj­mniej­sza gru­pa spo­łecz­na, powią­za­na uczu­ciem bli­sko­ści oraz wspól­no­ści oso­bi­stej i gospo­dar­czej, wyni­ka­ją­ca nie tyl­ko z pokre­wień­stwa. Naj­czę­ściej rodzi­na zosta­je zało­żo­na w chwi­li zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go i two­rzą ją mał­żon­ko­wie i ich mało­let­nie dzie­ci. Co istot­ne, rodzi­na jako całość nie jest pod­mio­tem pra­wa, ale pod­mio­ta­mi praw i obo­wiąz­ków są jej poszcze­gól­ni człon­ko­wie.

 2. pokre­wień­stwo – jest ono wyni­kiem pocho­dze­nia od wspól­ne­go przod­ka okre­ślo­nych osób, a zatem cho­dzi tu o tzw. wię­zy krwi. Może­my wyróż­nić:

 • pokre­wień­stwo w linii pro­stej – gdy jed­na oso­ba pocho­dzi pośred­nio lub bez­po­śred­nio od dru­giej np. ojciec – syn, bab­cia – wnucz­ka;

 • pokre­wień­stwo w linii bocz­nej – zacho­dzi wte­dy, gdy dwie oso­by mają wspól­ne­go przod­ka, ale nie pocho­dzą bez­po­śred­nio od sie­bie, np. rodzeń­stwo;

 1. powi­no­wac­two – tym okre­śle­niem nazy­wa­ne są sto­sun­ki łączą­ce jed­ne­go z mał­żon­ków z krew­ny­mi dru­gie­go mał­żon­ka;

 2. kon­ku­bi­nat – moż­na opi­sać go jako trwa­ły zwią­zek fak­tycz­ny łączą­cy męż­czy­znę i kobie­tę, któ­rzy żyją ze sobą jak mał­żon­ko­wie, pomi­mo, że nie zawar­li związ­ku mał­żeń­skie­go. Kon­ku­bent uwa­ża­ny jest w pra­wie za oso­bę bli­ską, dzię­ki cze­mu przy­słu­gu­ją mu nie­któ­re pra­wa, np. pra­wo wstą­pie­nia w sto­su­nek naj­mu po śmier­ci najem­cy.

 3. mał­żeń­stwo – prze­pi­sy pra­wa nie defi­niu­ją wprost tego poję­cia, nie­mniej jed­nak jest to trwa­ły, mono­ga­micz­ny zwią­zek łączą­cy kobie­tę i męż­czy­znę, zawar­ty przez nich dobro­wol­nie, zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa przed wła­ści­wym urzęd­ni­kiem pań­stwo­wym lub duchow­nym. Celem zawar­cia mał­żeń­stwa jest wspól­ne poży­cie i reali­za­cja dobra zało­żo­nej rodzi­ny. Mał­żon­ko­wie mają rów­no­rzęd­ne pra­wa i obo­wiąz­ki zarów­no o cha­rak­te­rze oso­bi­stym, jak i mająt­ko­wym. Mał­żeń­stwo z zało­że­nia jest trwa­łe, jed­nak­że nie ma cha­rak­te­ru nie­ro­ze­rwal­ne­go. Mał­żeń­stwo usta­je w spo­sób natu­ral­ny w przy­pad­ku śmier­ci jed­ne­go z mał­żon­ków. Ponad­to mał­żeń­stwo usta­je rów­nież z powo­du uzna­nia jed­ne­go z mał­żon­ków za zmar­łe­go lub orze­cze­nia przez sąd roz­wo­du. Moż­li­we jest rów­nież pozo­sta­wa­nie mał­żon­ków w sepa­ra­cji.

 4. wła­dza rodzi­ciel­ska – okre­śle­nie to ozna­cza ogół praw i obo­wiąz­ków rodzi­ców wzglę­dem dziec­ka. Jej celem jest zapew­nie­nie nale­ży­tej opie­ki i ochro­ny inte­re­sów mało­let­nie­go dziec­ka. Powsta­je z chwi­lą uro­dze­nia dziec­ka i przy­słu­gu­je rodzi­com, któ­rych rodzi­ciel­stwo jest usta­lo­ne praw­nie, zaś usta­je w chwi­li uzy­ska­nia przez dziec­ko peł­no­let­nio­ści lub śmier­ci rodzi­ca / dziec­ka.

 5. przy­spo­so­bie­nie (adop­cja, usy­no­wie­nie) – moż­na okre­ślić je jako praw­ne uzna­nie obce­go bio­lo­gicz­nie dziec­ka za swo­je. O przy­spo­so­bie­niu orze­ka sąd opie­kuń­czy. Jego kon­se­kwen­cją jest powsta­nie mię­dzy dwo­ma oso­ba­mi (przy­spo­sa­bia­ją­cym i przy­spo­so­bio­nym) takich samych praw i obo­wiąz­ków jak pomię­dzy rodzi­cem i jego bio­lo­gicz­nym dziec­kiem. Wystę­pu­ją dwa rodza­je przy­spo­so­bie­nia:

  • przy­spo­so­bie­nie peł­ne – przy­spo­so­bio­ny sta­je się dziec­kiem przy­spo­sa­bia­ją­ce­go i człon­kiem jego rodzi­ny. Cał­ko­wi­te­mu zerwa­niu ule­ga­ją wszel­kie wię­zi praw­ne przy­spo­so­bio­ne­go z jego bio­lo­gicz­ną rodzi­ną.

  • przy­spo­so­bie­nie nie­peł­ne – pomię­dzy przy­spo­so­bio­nym i przy­spo­sa­bia­ją­cym powsta­je sto­su­nek rodzi­ciel­ski, ale związ­ki praw­ne przy­spo­so­bio­ne­go z jego rodzi­ną bio­lo­gicz­ną nadal ist­nie­ją;

 6. obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny – naj­pro­ściej mówiąc jest to cią­żą­cy na krew­nych w linii pro­stej, rodzeń­stwie oraz mał­żon­kach obo­wią­zek wza­jem­ne­go zapew­nia­nia środ­ków utrzy­ma­nia, a tak­że w mia­rę moż­li­wo­ści i potrzeb środ­ków wycho­wa­nia.

Artykuły dotyczące prawa rodzinnego:

Powrót do pod­stro­ny Roz­wód

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50