Pomoc frankowiczom. Kredyty frankowe

Pomoc FrankowiczomPro­wa­dzo­na przez nas Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni docho­dzi w imie­niu swo­ich klien­tów z całej Pol­ski, w tym z War­sza­wy, zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne oraz wystę­pu­je do sądów o unie­waż­nie­nie kre­dy­tu we fran­kach. Pomoc fran­ko­wi­czom jest moż­li­wa dzię­ki rad­com praw­nym z naszej Kan­ce­la­rii, któ­rzy spe­cja­li­zu­ją się w spra­wach fran­ko­wych. Nota­be­ne nasza Kan­ce­la­ria praw­na odno­si w spo­rach z ban­ka­mi licz­ne suk­ce­sy (“kre­dyt we fran­kach Kancelaria”).

Frankowicze — sprawy wygrane przez naszą Kancelarię

Fran­ko­wi­cze zaufa­li naszej Kan­ce­la­rii już w bar­dzo wie­lu spra­wach i decy­zji o powie­rze­niu nam pro­wa­dze­nia spra­wy prze­ciw­ko ban­ko­wi nie żału­ją. Pomoc dla fran­ko­wi­czów we wszyst­kich spra­wach pro­wa­dzo­nych przez naszą Kan­ce­la­rię zakoń­czy­ła się wygra­ną naszych klien­tów. Tytu­łem przy­kła­du Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie unie­waż­nił umo­wę kre­dy­tu m.in. w nastę­pu­ją­cych spra­wach przeciwko:

  • PKO BP S.A. o sygn. akt III C 245/18;
  • mBank S.A. o sygn. akt: II C 806/17, I C 1368/18 oraz II C 216/18;
  • Ban­ko­wi Mil­len­nium S.A. o sygn. akt: XXIV C 220/18 oraz III C 261/18;
  • San­tan­der Bank S.A. o sygn. akt XXV C 2395/18 oraz XXVIII C 530/21;
  • PKO S.A. o sygn. akt II C 3193/20;
  • Ban­ko­wi Ochro­ny Śro­do­wi­ska S.A. o sygn. akt XXV C 492/19;
  • Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG (Spół­ka Akcyj­na) Oddział w Pol­sce o sygn. akt XXV C 577/19.

Pomoc frankowiczom i odfrankowienie kredytu

W ramach świad­czo­nej przez naszą Kan­ce­la­rię pomo­cy dla fran­ko­wi­czów oce­nia­my zapi­sy umo­wy kre­dy­tu celem spraw­dze­nia, czy mogą one zostać uzna­ne za nie­waż­ne w cało­ści. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da duże doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spraw tzw. fran­ko­wi­czów prze­ciw­ko ban­kom. Spo­sób ukształ­to­wa­nia zapi­sów znacz­nej czę­ści umów kre­dy­to­wych indek­so­wa­nych do walut obcych oraz deno­mi­no­wa­nych w walu­tach obcych (kre­dy­ty fran­ko­we) pro­wa­dzi do wnio­sku, iż umo­wy te nie zawie­ra­ły mini­mal­ne­go zakre­su ele­men­tów koniecz­nych do uzna­nia, iż doszło do zawar­cia waż­nej umo­wy doty­czą­cej zacią­gnię­cia zobo­wią­za­nia we fran­kach szwaj­car­skich, a co za tym idzie, fran­ko­wi­cze mogą żądać unie­waż­nie­nia kre­dy­tu we fran­kach wła­śnie na tej pod­sta­wie. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc fran­ko­wi­czom w spo­sób kom­plek­so­wy (“kre­dy­ty fran­ko­we Kan­ce­la­ria”). Na życze­nie każ­dej oso­by zain­te­re­so­wa­nej unie­waż­nie­niem bądź odfran­ko­wie­niem umo­wy kre­dy­tu podej­mu­je­my się ana­li­zy umo­wy kre­dy­tu pod kątem wystę­pu­ją­cych w niej klau­zul abuzywnych.

Nasz rad­ca praw­ny zachę­ca klien­tów do podej­mo­wa­nia dzia­łań naj­da­lej idą­cych, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej dla nich korzyst­nych, mają­cych na celu unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu, jeże­li po ana­li­zie kon­trak­tu klien­ta doj­dzie­my do wnio­sku, iż unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu jest zasad­ne. Sądem wła­ści­wym do roz­po­zna­wa­nia spraw prze­ciw­ko ban­kom zaini­cjo­wa­nych przez oso­by, któ­re wzię­ły kre­dy­ty we fran­kach, jest sąd okrę­go­wy, gdy war­tość przed­mio­tu spo­ru prze­wyż­sza kwo­tę stu tysię­cy złotych.

Kancelaria frankowa Warszawa

War­sza­wa to mia­sto, w któ­rym w prze­szło­ści wie­le nie­ru­cho­mo­ści zosta­ło zaku­pio­nych z kre­dy­tów hipo­tecz­nych udzie­lo­nych we fran­kach szwaj­car­skich. Jeże­li inte­re­su­je Pań­stwa rze­tel­na pomoc fran­ko­wi­czom, eks­per­ci z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni są do Pań­stwa dys­po­zy­cji, tak­że w dzie­dzi­nie ana­li­zo­wa­nia zapi­sów umo­wy kre­dy­to­wej (“kre­dy­ty fran­ko­we Kan­ce­la­ria”). Rze­tel­na pomoc dla fran­ko­wi­czów jest moż­li­wa dzię­ki wie­lo­let­niej prak­ty­ce praw­ni­ków z naszej Kan­ce­la­rii. Posia­da­ne przez nas doświad­cze­nie pozwa­la nam przy­go­to­wy­wać szcze­gó­ło­wo opra­co­wa­ne stra­te­gie pro­ce­so­we, dzię­ki cze­mu może­my zaofe­ro­wać fran­ko­wi­czom pro­fe­sjo­nal­ną pomoc w odzy­ska­niu pie­nię­dzy lub unie­waż­nie­niu umo­wy kredytu.

Nasza kan­ce­la­ria mie­ści się pod adre­sem: ul. Zło­ta 59, 00–120 War­sza­wa (tel. 22 489 52 65). Poma­ga­my oso­bom, któ­re wzię­ły kre­dyt we fran­kach i mają pro­blem z jego spłatą.

Umowa frankowa — na czym polega?

Umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF prze­wi­dy­wa­ły, iż każ­do­ra­zo­wo wypła­ca­na kwo­ta w zło­tych pol­skich, mia­ła być prze­li­cza­na na walu­tę, do któ­rej indek­so­wa­ny jest kre­dyt fran­ko­wy według kur­su kup­na walu­ty kre­dy­tu poda­ne­go w tabe­li ban­ku, obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu uru­cho­mie­nia kre­dy­tu. Taki mecha­nizm jest sprzecz­ny z zasa­dą okre­ślo­ną w art. 69 ust. 2 Pra­wa ban­ko­we­go, wska­zu­ją­cą, iż umo­wa kre­dy­tu ban­ko­we­go powin­na okre­ślać kwo­tę udzie­la­ne­go kre­dy­tu. Kwo­ta kre­dy­tu fran­ko­we­go nie była bowiem w tego rodza­ju umo­wach okre­ślo­na. Dla­te­go też szcze­gó­ło­wo ana­li­zu­je­my zapi­sy każ­dej umo­wy kre­dy­to­wej pod kątem ich zgod­no­ści z prawem.

Obec­nie coraz wię­cej osób posia­da­ją­cych kre­dy­ty fran­ko­we decy­du­je się na cał­ko­wi­te unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu przez sie­bie zawar­tej. Jest to w naszej oce­nie pra­wi­dło­wym postę­po­wa­niem, gdyż w przy­pad­ku zawar­cia tego typu umów, gdzie sto­so­wa­ne były mecha­ni­zmy wy­żej opi­sa­ne klien­ci ban­ków mogą wno­sić o ich unie­ważnie­nie w cało­ści. Nota­be­ne spra­wy o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu są coraz czę­ściej przez fran­ko­wi­czów wygry­wa­ne. Fran­ko­wi­cze z naszą pomo­cą mogą sta­rać się rów­nież o odfran­ko­wie­nie kre­dy­tu, czy­li zmia­nę walu­ty kre­dy­tu z walu­ty obcej na pol­ską z jed­no­cze­snym zacho­wa­niem sto­py opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tu fran­ko­we­go. Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka Rad­kie­wicz wspie­ra swo­ich klien­tów w wyta­cza­niu wła­śnie takich powództw sądo­wych. Świad­czo­na przez naszą Kan­ce­la­rię pomoc fran­ko­wi­czom spra­wia, że rów­nież i Ty masz szan­sę uzy­skać korzyst­ny dla sie­bie wyrok.

Od kil­ku lat obser­wu­je­my wyso­ki kurs fran­ka, któ­ry w 2015 roku osią­gnął jed­ną z naj­wyż­szych war­to­ści w histo­rii. Pomi­mo jego nie­wiel­kie­go spad­ku po tym dniu, kurs CHF czę­sto oscy­lu­je wokół 4 zł, co czy­ni zobo­wią­za­nia w nim zacią­gnię­te o wie­le droż­szy­mi, ani­że­li mia­ły być według zapew­nień ze stro­ny ban­ku udzie­la­ją­ce­go kre­dy­tu fran­ko­we­go. Na sku­tek wzro­stu rat kapi­ta­ło­wo – odset­ko­wych duża część osób, któ­ra posia­da pożycz­ki indek­so­wa­ne do CHF i deno­mi­no­wa­ne w CHF zaczę­ła inte­re­so­wać się zapi­sa­mi swych umów, zaczy­na­jąc rozu­mieć na czym pole­ga mecha­nizm w nich zasto­so­wa­ny. Poni­żej wyja­śni­my funk­cjo­no­wa­nie mecha­ni­zmu zawar­te­go w umo­wach tzw. pseu­do­wa­lu­to­wych, któ­ry spo­wo­do­wał, że tysią­ce fran­ko­wi­czów zde­cy­do­wa­ło się na wyto­cze­nie powódz­twa prze­ciw­ko bankom.

Podsumowanie

Przed pol­ski­mi sąda­mi toczy się coraz wię­cej spraw ini­cjo­wa­nych przez kre­dy­to­bior­ców posia­da­ją­cych tzw. kre­dy­ty fran­ko­we. Coraz więk­sza licz­ba wygra­nych przez tzw. fran­ko­wi­czów spraw zachę­ca kolej­nych kre­dy­to­bior­ców do wno­sze­nia pozwów celem wyeli­mi­no­wa­nia abu­zyw­nych posta­no­wień ze swych umów kre­dy­to­wych. Nie­mniej jed­nak, mając na uwa­dze cha­rak­ter i sto­pień skom­pli­ko­wa­nia spraw fran­ko­wych, wska­za­ne jest korzy­sta­nie przez fran­ko­wi­czów z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­nej udzie­la­ją­cej pomoc dla fran­ko­wi­czów. Zachę­ca­my do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią kre­dy­to­bior­ców, któ­rzy roz­wa­ża­ją wyto­cze­nie powódz­twa prze­ciw­ko ban­ko­wi. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da bowiem wie­dzę i doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spraw fran­ko­wych (“kre­dyt we fran­kach Kancelaria”).

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Publi­ka­cje:

Artykuły dotyczące specjalizacji “Pomoc frankowiczom”

Unieważnienie kredytu złotowego

Unieważnienie kredytu złotowego

Unieważnienie kredytu we frankach

Unieważnienie kredytu we frankach

Skutki unieważnienia kredytu we frankach

Skutki unieważnienia kredytu we frankach

Kredyt we frankach pozew

Kredyt we frankach pozew

Frankowicze wyroki — wyroki w sprawie kredytów frankowych

Frankowicze wyroki — wyroki w sprawie kredytów frankowych

Ustawa frankowa

Ustawa frankowa

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.6 / 5. Licz­ba gło­sów: 64