Pomoc frankowiczom. Kredyty frankowe

Pomoc FrankowiczomPro­wa­dzo­na przez nas Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni docho­dzi w imie­niu swo­ich klien­tów m.in. z War­sza­wy i Łodzi zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne oraz wystę­pu­je do sądów o unie­waż­nie­nie kre­dy­tu we fran­kach. Zatrud­nia­my wykwa­li­fi­ko­wa­nych rad­ców praw­nych, któ­rzy spe­cja­li­zu­ją się w spra­wach fran­ko­wych. Nasza Kan­ce­la­ria odno­si w spo­rach z ban­ka­mi suk­ce­sy. Tytu­łem przy­kła­du w spra­wach pro­wa­dzo­nych przez naszą Kan­ce­la­rię Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie unie­waż­nił umo­wę kre­dy­tu m.in. w spra­wach prze­ciw­ko mBan­ko­wi S.A. o sygn. akt I C 1368/18 oraz o sygn. akt II C 806/17 oraz w spra­wie prze­ciw­ko San­tan­der Bank S.A. o sygn. akt XXV C 2395/18. 

Szybka pomoc frankowiczom 

W ramach świad­czo­nej przez naszą Kan­ce­la­rię pomo­cy dla fran­ko­wi­czów oce­nia­my zapi­sy umo­wy kre­dy­tu celem spraw­dze­nia, czy mogą one zostać uzna­ne za nie­waż­ne w cało­ści. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da duże doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spraw tzw. fran­ko­wi­czów prze­ciw­ko ban­kom. Spo­sób ukształ­to­wa­nia zapi­sów znacz­nej czę­ści umów kre­dy­to­wych indek­so­wa­nych do walut obcych oraz deno­mi­no­wa­nych w walu­tach obcych (naj­czę­ściej w CHF) pro­wa­dzi do wnio­sku, iż umo­wy te nie zawie­ra­ły mini­mal­ne­go zakre­su ele­men­tów koniecz­nych do uzna­nia, iż doszło do zawar­cia waż­nej umo­wy doty­czą­cej zacią­gnię­cia zobo­wią­za­nia we fran­kach szwaj­car­skic, a co za tym idzie, kre­dy­to­bior­cy mogą żądać unie­waż­nie­nia kre­dy­tu we fran­kach wła­śnie na tej pod­sta­wie. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc fran­ko­wi­czom w spo­sób kom­plek­so­wy. Na życze­nie każ­dej oso­by zain­te­re­so­wa­nej unie­waż­nie­niem bądź odfran­ko­wie­niem umo­wy kre­dy­tu podej­mu­je­my się ana­li­zy umo­wy kre­dy­tu pod kątem wystę­pu­ją­cych w niej klau­zul abuzywnych.

Nasz rad­ca praw­ny zachę­ca klien­tów do podej­mo­wa­nia dzia­łań naj­da­lej idą­cych, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej dla nich korzyst­nych, mają­cych na celu unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu, jeże­li po ana­li­zie kon­trak­tu klien­ta doj­dzie­my do wnio­sku, iż unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu jest zasad­ne. Sądem wła­ści­wym do roz­po­zna­wa­nia spraw prze­ciw­ko ban­kom zaini­cjo­wa­nych przez oso­by, któ­re wzię­ły kre­dy­ty we fran­kach, jest sąd okrę­go­wy, gdy war­tość przed­mio­tu spo­ru prze­wyż­sza kwo­tę sie­dem­dzie­się­ciu pię­ciu tysię­cy złotych.

Kredyty frankowe Kancelaria — Warszawa

War­sza­wa to kolej­ne mia­sto, w któ­rym w prze­szło­ści wie­le nie­ru­cho­mo­ści zosta­ło zaku­pio­nych z kre­dy­tów hipo­tecz­nych udzie­lo­nych we fran­kach szwaj­car­skich. Jeże­li inte­re­su­je Pań­stwa rze­tel­na pomoc fran­ko­wi­czom, eks­per­ci z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni są do Pań­stwa dys­po­zy­cji, tak­że w dzie­dzi­nie ana­li­zo­wa­nia zapi­sów umo­wy kre­dy­to­wej. Wie­lo­let­nia prak­ty­ka pozwa­la nam przy­go­to­wy­wać szcze­gó­ło­wo opra­co­wa­ne stra­te­gie pro­ce­so­we, dzię­ki cze­mu może­my zaofe­ro­wać fran­ko­wi­czom pro­fe­sjo­nal­ną pomoc w odzy­ska­niu pie­nię­dzy lub unie­waż­nie­niu umo­wy kredytu.

Nasza kan­ce­la­ria mie­ści się pod adre­sem: ul. Zło­ta 59, 00–120 War­sza­wa (tel. 22 489 52 65; info­li­nia: 801 50 10 50). Poma­ga­my oso­bom, któ­re wzię­ły kre­dyt we fran­kach i mają pro­blem z jego spłatą.

Kredyt frankowy Kancelaria — Łódź

Łódź jest mia­stem, w któ­rym wie­lu klien­tów ban­ków sfi­nan­so­wa­ło zakup nie­ru­cho­mo­ści, zacią­ga­jąc w tym celu popu­lar­ne w latach 2004–2008 zobo­wią­za­nia hipo­tecz­ne we fran­kach szwaj­car­skich. Dziś dla wie­lu z tych osób kre­dyt fran­ko­wy sta­no­wi duże obcią­że­nie finan­so­we. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w Łodzi ofe­ru­je praw­ną pomoc fran­ko­wi­czom z tego miasta. 

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni mie­ści się pod adre­sem: ul. Wól­czań­ska 125, 90–521 Łódź (info­li­nia: 801 50 10 50). Ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą pomoc fran­ko­wi­czom. Pro­wa­dzo­ne przez nas kan­ce­la­rie fran­ko­we w War­sza­wie i Łodzi cechu­je indy­wi­du­al­ne podej­ście do spra­wy. Pośred­ni­czy­my w roz­mo­wach z ban­kiem zarów­no na eta­pie przed­są­do­wym, jak i w toku prze­wo­du sądowego.

Umowa frankowa — na czym polega?

Umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF prze­wi­dy­wa­ły, iż każ­do­ra­zo­wo wypła­ca­na kwo­ta w zło­tych pol­skich, mia­ła być prze­li­cza­na na walu­tę, do któ­rej indek­so­wa­ny jest kre­dyt według kur­su kup­na walu­ty kre­dy­tu poda­ne­go w tabe­li ban­ku, obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu uru­cho­mie­nia kre­dy­tu. Taki mecha­nizm jest sprzecz­ny z zasa­dą okre­ślo­ną w art. 69 ust. 2 Pra­wa ban­ko­we­go, wska­zu­ją­cą, iż umo­wa kre­dy­tu ban­ko­we­go powin­na okre­ślać kwo­tę udzie­la­ne­go kre­dy­tu. Kwo­ta kre­dy­tu fran­ko­we­go nie była bowiem w tego rodza­ju umo­wach okre­ślo­na. Dla­te­go też szcze­gó­ło­wo ana­li­zu­je­my zapi­sy każ­dej umo­wy kre­dy­to­wej pod kątem ich zgod­no­ści z prawem.

Obec­nie coraz wię­cej osób posia­da­ją­cych kre­dy­ty pseu­do­wa­lu­to­we decy­du­je się na cał­ko­wi­te unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu przez sie­bie zawar­tej. Jest to w naszej oce­nie pra­wi­dło­wym postę­po­wa­niem, gdyż w przy­pad­ku zawar­cia tego typu umów, gdzie sto­so­wa­ne były mecha­ni­zmy wy­żej opi­sa­ne klien­ci ban­ków mogą wno­sić o ich unie­ważnie­nie w cało­ści. Nota­be­ne spra­wy o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu są coraz czę­ściej przez fran­ko­wi­czów wygry­wa­ne. Oso­by te z naszą pomo­cą mogą sta­rać się rów­nież o odfran­ko­wie­nie kre­dy­tu, czy­li zmia­nę walu­ty kre­dy­tu z walu­ty obcej na pol­ską z jed­no­cze­snym zacho­wa­niem sto­py opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tu dla CHF. Nasza kan­ce­la­ria adwo­kac­ka wspie­ra swo­ich klien­tów w wyta­cza­niu wła­śnie takich powództw sądo­wych. Z nami masz szan­sę uzy­skać korzyst­ny dla Cie­bie wyrok.

Od kil­ku lat obser­wu­je­my wyso­ki kurs fran­ka, któ­ry w 2015 roku osią­gnął jed­ną z naj­wyż­szych war­to­ści w histo­rii. Pomi­mo jego nie­wiel­kie­go spad­ku po tym dniu, kurs CHF czę­sto oscy­lu­je wokół 4 zł, co czy­ni zobo­wią­za­nia w nim zacią­gnię­te o wie­le droż­szy­mi, ani­że­li mia­ły być według zapew­nień ze stro­ny ban­ku udzie­la­ją­ce­go kre­dy­tu fran­ko­we­go. Na sku­tek wzro­stu rat kapi­ta­ło­wo – odset­ko­wych duża część osób, któ­ra posia­da pożycz­ki indek­so­wa­ne do CHF i deno­mi­no­wa­ne w CHF zaczę­ła inte­re­so­wać się zapi­sa­mi swych umów, zaczy­na­jąc rozu­mieć na czym pole­ga mecha­nizm w nich zasto­so­wa­ny. Poni­żej wyja­śni­my funk­cjo­no­wa­nie mecha­ni­zmu zawar­te­go w umo­wach tzw. pseu­do­wa­lu­to­wych, któ­ry spo­wo­do­wał, że tysią­ce fran­ko­wi­czów zde­cy­do­wa­ło się na wyto­cze­nie powódz­twa prze­ciw­ko bankom.

Potrze­bu­jesz pomo­cy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489–52-65 lub pozo­staw swój numer tele­fo­nu, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szyb­ko jak to możliwe.


Podsumowanie

Przed pol­ski­mi sąda­mi toczy się coraz wię­cej spraw ini­cjo­wa­nych przez kre­dy­to­bior­ców posia­da­ją­cych tzw. kre­dy­ty fran­ko­we. Coraz więk­sza licz­ba wygra­nych przez tzw. fran­ko­wi­czów spraw zachę­ca kolej­nych kre­dy­to­bior­ców do wno­sze­nia pozwów celem wyeli­mi­no­wa­nia abu­zyw­nych posta­no­wień ze swych umów kre­dy­to­wych . Nie­mniej jed­nak, mając na uwa­dze cha­rak­ter i sto­pień skom­pli­ko­wa­nia spraw fran­ko­wych, wska­za­ne jest korzy­sta­nie przez fran­ko­wi­czów z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­nej udzie­la­ją­cej pomoc dla fran­ko­wi­czów. Zachę­ca­my do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią kre­dy­to­bior­ców, któ­rzy roz­wa­ża­ją wyto­cze­nie powódz­twa prze­ciw­ko ban­ko­wi. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da bowiem wie­dzę i doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spraw frankowych.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50

Publi­ka­cje:

Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489-52-65 lub pozostaw swój numer telefonu, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szybko jak to możliwe.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489-52-65 lub pozostaw swój numer, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szybko jak to możliwe.