Unieważnienie kredytu złotowego

Po fali pozwów prze­ciw­ko ban­kom, w któ­rych klien­ci żąda­li unie­waż­nie­nia tzw. umów fran­ko­wych przy­szedł tak­że czas na unie­waż­nie­nie kre­dy­tu zło­to­we­go. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest wyspe­cja­li­zo­wa­ną kan­ce­la­rią praw­ną od kil­ku lat pro­wa­dzą­cą z suk­ce­sa­mi spra­wy prze­ciw­ko ban­kom. Nasz pierw­szy pozew mają­cy na celu eli­mi­na­cję nie­ko­rzyst­nych posta­no­wień w umo­wie kre­dy­tu zło­to­we­go odno­szą­cych się do opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tu skła­da­li­śmy już w 2017 r., kie­dy nie­wie­le osób wie­rzy­ło w to, że unie­waż­nie­nie kre­dy­tu zło­to­we­go w ogó­le jest moż­li­we. Obec­nie, gdy nastą­pił dra­stycz­ny wzrost opro­cen­to­wa­nia, unie­waż­nie­nie wibo­ru sta­ło się tym bar­dziej aktu­al­ne i istot­ne dla naszych klien­tów. Poni­żej wyja­śni­my, jakie rosz­cze­nia mogą przy­słu­gi­wać klien­tom posia­da­ją­cym kre­dyt złotowy.

Czego mogę żądać?

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dora­dza, w opar­ciu o posta­no­wie­nia kon­kret­nej umo­wy, któ­re z rosz­czeń będzie w danym przy­pad­ku naj­bar­dziej zasad­ne. W ramach kata­lo­gu rosz­czeń wymie­nić może­my m. in.:

  1. unie­waż­nie­nie kre­dy­tu złotowego;
  2. usu­nię­cie wibo­ru z umowy;
  3. usta­le­nie sta­łe­go opro­cen­to­wa­nia w opar­ciu o wskaź­nik wibor z dnia pod­pi­sa­nia umowy;
  4. zwrot nad­płat uisz­czo­nych przez klien­tów na sku­tek zawy­żo­ne­go opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tu złotowego;
  5. zwrot skła­dek uisz­cza­nych na pod­sta­wie ubez­pie­cze­nia tzw. niskie­go wkła­du własnego.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga tak­że w postę­po­wa­niach prze­ciw­eg­ze­ku­cyj­nych, któ­rych przed­mio­tem jest uchy­le­nie naka­zu zapła­ty wyda­ne­go prze­ciw­ko kre­dy­to­bior­com, któ­rzy zaprze­sta­li spła­ca­nia kre­dy­tu złotowego.

Celem pro­wa­dzo­nych przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­ce­sów jest wyka­za­nie, że Ban­ki usta­la­ją wskaź­nik WIBOR w spo­sób jed­no­stron­ny i arbi­tral­ny, przez co zawy­ża­ne są zobo­wią­za­nia kredytobiorców.

WIBOR – co to jest?

W pierw­szej kolej­no­ści war­to wyja­śnić, czym w ogó­le jest WIBOR? Czy to staw­ka poda­wa­na przez Radę Poli­ty­ki Pie­nięż­nej, któ­ra jest nie­za­leż­na od ban­ków? Ależ nie, jest to zupeł­nie inna staw­ka. WIBOR to skrót od War­saw Inter­bank Offe­red Rate i ozna­cza staw­kę, według któ­rej ban­ki mogą udzie­lać sobie poży­czek. Jej wyso­kość usta­la­na jest zatem przez same ban­ki, nie zaś przez Naro­do­wy Bank Polski. 

Co wię­cej, do 2021 r. staw­ka WIBOR usta­la­na była na pod­sta­wie wyłącz­nie dekla­ra­cji ban­ko­wych. Od 2021 r. WIBOR usta­la­ny jest na pod­sta­wie rze­czy­wi­stych trans­ak­cji, lecz pro­blem w tym, że są one jed­nost­ko­we (w stycz­niu i lutym 2021 r. była to tyl­ko jed­na trans­ak­cja mie­sięcz­nie), przez co w spo­sób pro­sty i łatwy moż­na nimi mani­pu­lo­wać. W Pol­sce pod­mio­tem odpo­wie­dzial­nym za opra­co­wy­wa­nie ofert wskaź­ni­ków jest pod­miot GPW Bench­mark S.A. Nie­ste­ty oka­za­ło się, że spół­ka ta nie chce współ­pra­co­wać z pol­ski­mi orga­na­mi, w tym m. in. z Naj­wyż­szą Izbą Kon­tro­li, co budzi oba­wy co do rze­tel­no­ści usta­la­nia ww. wskaź­ni­ka WIBOR przez ten podmiot.

Unieważnienie kredytu kancelaria Warszawa

Czy unieważnienie wiboru jest możliwe i dlaczego?

W naszym prze­ko­na­niu unie­waż­nie­nie WIBORU jest real­ne, a wręcz koniecz­ne. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni obsłu­gu­je bowiem klien­tów, któ­rzy zawar­li umo­wy zło­to­we opar­te o zmien­ne opro­cen­to­wa­nie, któ­re­go skład­ni­kiem jest wła­śnie WIBOR. Klient nie wie, w jakiej wyso­ko­ści opro­cen­to­wa­nie będzie zobo­wią­za­ny spła­cać na prze­strze­ni całe­go okre­su kre­dy­to­wa­nia, gdyż spo­sób usta­la­nia WIBOR nie został opar­ty na przej­rzy­stych i wery­fi­ko­wal­nych prze­słan­kach. To de fac­to ban­ki samo­dziel­nie, w spo­sób arbi­tral­ny usta­la­ją wskaź­nik WIBOR, co win­no zostać zakwe­stio­no­wa­ne w toku postę­po­wa­nia sądowego.

Pod­sta­wą unie­waż­nie­nia kre­dy­tu zło­to­we­go jest jego sprzecz­ność z pra­wem i natu­rą umo­wy kre­dy­tu. Dru­gą prze­słan­ką unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu zło­to­we­go jest nie­moż­ność jej dal­sze­go wyko­ny­wa­nia na sku­tek eli­mi­na­cji wskaź­ni­ka WIBOR powo­du­ją­ce­go, że umo­wa z opro­cen­to­wa­nia zmien­ne­go mia­ła­by zmie­nić swój cha­rak­ter na umo­wę kre­dy­tu ze sta­łym opro­cen­to­wa­niem, a co zgod­nie z orzecz­nic­twem może być uzna­ne jako nie­do­zwo­lo­na zmia­na cha­rak­te­ru umo­wy. Istot­na zmia­na cha­rak­te­ru umo­wy skut­ku­je zaś stwier­dze­niem nie­waż­no­ści umo­wy kredytu.

Dlaczego usunięcie WIBORU jest możliwe?

Jak wska­za­no powy­żej, WIBOR jest usta­la­ny w spo­sób arbi­tral­ny przez same ban­ki, a dokład­nie przez 10 naj­więk­szych ban­ków w Pol­sce. Taka dowol­ność powo­du­je, że jed­nym z roz­strzy­gnięć w spra­wach unie­waż­nie­nia kre­dy­tu zło­to­we­go będzie usu­nię­cie same­go wskaź­ni­ka WIBOR przy pozo­sta­wie­niu sta­łej mar­ży ban­ku. Eli­mi­na­cja posta­no­wień odno­szą­cych się do staw­ki WIBOR powo­du­je, że uzy­sku­je­my kre­dyt ze sta­łym opro­cen­to­wa­niem. Klau­zu­la w umo­wie zapew­nia­ją­ca ban­kom dowol­ność w usta­la­niu WIBOR może być bowiem uzna­na za posta­no­wie­nie abu­zyw­ne, a takie posta­no­wie­nia są nie­wią­żą­ce dla klien­tów z mocą wstecz­ną. Tytu­łem przy­kła­du dla umo­wy kre­dy­tu w wyso­ko­ści 300.000,00 zł zacią­gnię­te­go na 30 lat zysk z eli­mi­na­cji WIBORU kształ­tu­je się na pozio­mie ok. 300.000,00 zł (przy zało­że­niu że, opro­cen­to­wa­nie wyno­si 6,92%).

Jakie jest orzecznictwo sądów w sprawach unieważnienia kredytu w złotówkach?

Orzecz­nic­two sądów dopie­ro będzie się kształ­to­wać, gdyż obec­nie nie­wie­le jest spraw zakoń­czo­nych pra­wo­moc­nym wyro­kiem. Nie­mniej jed­nak war­to zwró­cić uwa­gę, że tak­że w spra­wach fran­ko­wych począt­ko­wo było dużo obaw klien­tów, któ­re obec­nie już nie wystę­pu­ją, gdyż nie­mal wszyst­kie spra­wy są przez kre­dy­to­bior­ców wygry­wa­ne. Więk­szość komen­ta­to­rów powo­łu­je się na wyrok Sądu Okrę­go­we­go w Sie­dl­cach, któ­ry już kil­ka lat temu stwier­dził nie­waż­ność umo­wy kre­dy­tu zło­to­we­go opro­cen­to­wa­ne­go według wskaź­ni­ka WIBOR + mar­ża ban­ku. Tak­że posta­no­wie­nie Sądu Okrę­go­we­go w Kato­wi­cach z 2022 r. świad­czyć może, w jakim kie­run­ku orzecz­nic­two w tych spra­wach będzie podą­ża­ło – a więc część sędziów będzie za stwier­dze­niem nie­waż­no­ści a część za eli­mi­na­cją WIBORU z kre­dy­tu złotowego.

Jakie są inne ukryte koszty w umowach kredytowych złotowych?

Na mar­gi­ne­sie war­to wska­zać, że tak­że w umo­wie kre­dy­tu zło­to­we­go czę­sto spo­ty­ka­my się z dodat­ko­wy­mi kosz­ta­mi, jaki­mi bank obcią­ża swo­ich klien­tów. Do kosz­tów tych nale­żą tak­że skład­ki pobie­ra­ne tytu­łem ubez­pie­cze­nia tzw. niskie­go wkła­du wła­sne­go – w zależ­no­ści od sytu­acji skład­ka pobie­ra­na jest jed­no­ra­zo­wo, a cza­sem wie­lo­krot­nie. Z doświad­cze­nia praw­ni­ków Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wyni­ka, że moż­li­we jest uzy­ska­nie zwro­tu tak­że w zakre­sie tego nie­za­sad­ne­go kosz­tu, jaki był pobie­ra­ny od kredytobiorców.

Podsumowanie

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi pro­ce­sy, któ­rych przed­mio­tem jest unie­waż­nie­nie kre­dy­tu zło­to­we­go. Dzię­ki naszej pomo­cy możesz pozbyć się cał­ko­wi­cie kre­dy­tu bądź zmniej­szyć wyso­kość mie­sięcz­nych rat. Jeże­li chciał­byś uzy­skać infor­ma­cje, czy tak­że two­ja umo­wa kre­dy­tu zło­to­we­go mogła­by zostać unie­waż­nio­na, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z pomo­cy naszej Kancelarii.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Pomoc fran­ko­wi­czom

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.6 / 5. Licz­ba gło­sów: 34