Strona główna

Atuty Kan­ce­la­rii prawnej

Zasięg ogól­no­pol­ski

Kan­ce­la­ria Rad­kie­wicz posiada sie­dzibę główną w War­sza­wie oraz biura regio­nalne na tere­nie całego kraju, co pozwala nam na dotar­cie do klien­tów z naj­dal­szych zakąt­ków Polski.

Pro­fe­sjo­na­lizm

Siłą Kan­ce­la­rii praw­nej są ludzie, gdyż to oni umoż­li­wiają Kan­ce­la­rii, a tym samym jej klien­tom, odno­sze­nie suk­ce­sów. Z Kan­ce­la­rią prawną współ­pra­cują spe­cja­li­ści o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych – adwo­kaci, rad­co­wie prawni, doradcy podat­kowi, rzecz­nicy paten­towi oraz tłumacze.

Kom­plek­sowa obsługa prawna

Świad­czymy pomoc prawną w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: docho­dze­nie odszko­do­wań, win­dy­ka­cja należ­no­ści, opłaty pół­kowe, klau­zule nie­do­zwo­lone itd. Posia­damy wie­dzę i doświad­cze­nie z roz­le­głych dzie­dzin prawa, dzięki czemu jeste­śmy w sta­nie spro­stać ocze­ki­wa­niom naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.

Indy­wi­du­alne podej­ście do klienta

Świad­czymy usługi prawne rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem w sprawy klien­tów. Szybko reagu­jemy na potrzeby klien­tów. Zaufa­nie zaś jakim obda­rzają nas klienci sta­nowi dla nas źródło naj­więk­szej satysfakcji.

Ela­styczne formy wynagrodzenia

Kan­ce­la­ria prawna roz­li­cza się z klien­tami zarówno w opar­ciu o hono­ra­rium za pomyślny wynik sprawy (tzw. suc­cess fee), wyna­gro­dze­nie ryczał­towe, jak rów­nież w opar­ciu o stawkę godzinową.


Sie­dziba główna oraz biura regio­nalne Kan­ce­la­rii prawnej


Zakres dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­rii prawnej

Odszko­do­wa­nia

Docho­dzimy odszko­do­wań komu­ni­ka­cyj­nych z OC sprawcy wypadku w związku ze śmier­cią, dozna­niem uszczerbku na zdro­wiu lub utratą, znisz­cze­niem bądź uszko­dze­niem mie­nia. Uzy­sku­jemy rów­nież odszko­do­wa­nia za wypa­dek w pracy (rosz­cze­nia uzu­peł­nia­jące) w opar­ciu o prze­pisy prawa cywil­nego. W imie­niu naszych klien­tów docho­dzimy odszko­do­wań za błędy medyczne, w tym zwrotu kosz­tów lecze­nia, a także utra­co­nych dochodów.

Zobacz wię­cej

Win­dy­ka­cja

W imie­niu naszych klien­tów pro­wa­dzimy win­dy­ka­cję należ­no­ści. Czu­wamy nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­biegu pro­cesu egze­ku­cji. Zle­camy komor­ni­kom poszu­ki­wa­nie majątku dłuż­nika. Współ­pra­cu­jemy z komor­ni­kami oraz detek­ty­wami dzia­ła­ją­cymi na tere­nie całego kraju. Wystę­pu­jemy ze skargą pau­liań­ską w celu uzna­nia za bez­sku­teczną czyn­no­ści praw­nej dłuż­nika doko­na­nej z pokrzyw­dze­niem wierzycieli.

Zobacz wię­cej

Klau­zule niedozwolone

Uzy­sku­jemy zwrot świad­cze­nia nie­na­leż­nego od przed­się­bior­ców sto­su­ją­cych klau­zule nie­do­zwo­lone, jak rów­nież wystę­pu­jemy do sądów o uzna­nie nie­do­zwo­lo­nych posta­no­wień umow­nych za nie­wią­żące naszych klien­tów. Klau­zule nie­do­zwo­lone co do zasady nie wiążą bowiem kon­su­menta, jeśli nie zostały uzgod­nione z nim indy­wi­du­al­nie i kształ­tują prawa i obo­wiązki kon­su­menta w spo­sób sprzeczny z dobrymi oby­cza­jami, rażąco naru­sza­jąc jego interesy.

Zobacz wię­cej

Opłaty pół­kowe

Docho­dzimy zwrotu opłat pół­ko­wych pobie­ra­nych przez sieci han­dlowe od dostaw­ców za przy­ję­cie towaru do sprze­daży. Pobie­ra­nie opłat pół­ko­wych jest bowiem czy­nem nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji utrud­nia­ją­cym innym przed­się­bior­com dostęp do rynku. Dostawca, któ­rego inte­res został zagro­żony lub naru­szony, może zatem żądać od sieci han­dlo­wej wyda­nia bez­pod­staw­nie uzy­ska­nych korzyści.

Zobacz wię­cej

Obsługa prawna spółek/ fuzje i przejęcia

Dora­dzamy w zakre­sie two­rze­nia i likwi­da­cji spółek, oddzia­łów, przed­sta­wi­cielstw, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń. Zapew­niamy bie­żącą obsługę kor­po­ra­cyjną spółek, jak rów­nież dora­dzamy przy łącze­niu, podziale i prze­kształ­ca­niu spółek. Wspie­ramy klien­tów w trans­ak­cjach naby­cia udzia­łów (akcji) spółek, jak rów­nież przed­się­biorstw bądź ich poszcze­gól­nych skład­ni­ków majątkowych.

Zobacz wię­cej

Umowy handlowe/ finan­so­wa­nie projektów

Spo­rzą­dzamy umowy, w szcze­gól­no­ści umowy kre­dy­towe oraz ubez­pie­cze­nia, które w spo­sób opty­malny zabez­pie­czają inte­resy naszych klien­tów. Oce­niamy skutki trans­ak­cji pod kątem wystą­pie­nia ryzyka podat­ko­wego. Dora­dzamy klien­tom w nego­cja­cjach warun­ków kon­trak­tów. Wspie­ramy klien­tów w zakre­sie finan­so­wa­nia pro­jek­tów, mię­dzy innymi w kwe­stiach doty­czą­cych usta­na­wia­nia zabezpieczeń.

Zobacz wię­cej

Prawo podatkowe/ prawo celne/ prawo dewizowe

Dora­dzamy w zakre­sie podat­ków mająt­ko­wych, docho­do­wych, trans­ak­cyj­nych, jak rów­nież podatku VAT. W imie­niu naszych klien­tów uzy­sku­jemy urzę­dowe inter­pre­ta­cje prze­pi­sów prawa podat­ko­wego. Zastę­pu­jemy klien­tów w postę­po­wa­niach podat­ko­wych doty­czą­cych w szcze­gól­no­ści pra­wi­dło­wego roz­li­cze­nia podatku VAT. Świad­czymy pomoc prawną w spra­wach doty­czą­cych uzy­ski­wa­nia zwrotu podatku VAT.

Zobacz wię­cej

Prawo pracy/ ubez­pie­cze­nia społeczne

Dora­dzamy zarówno w zakre­sie indy­wi­du­al­nych, jak rów­nież zbio­ro­wych sto­sun­ków pracy. Wspie­ramy klien­tów w spra­wach zwią­za­nych z sys­te­mami wyna­gro­dzeń oraz roz­wią­za­niem umowy o pracę. Spo­rzą­dzamy umowy o zaka­zie kon­ku­ren­cji oraz kon­trakty mene­dżer­skie. Świad­czymy pomoc prawną doty­czącą kwe­stii zwią­za­nych z restruk­tu­ry­za­cją zatrud­nie­nia. Zastę­pu­jemy naszych klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych doty­czą­cych prawa pracy.

Zobacz wię­cej

Prawa autorskie/ prawo wła­sno­ści przemysłowej

Wspie­ramy klien­tów w spra­wach zwią­za­nych z ochroną praw autor­skich, w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dzamy umowy licen­cyjne, jak rów­nież zastę­pu­jemy klien­tów w postę­po­wa­niach doty­czą­cych praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Dora­dzamy w zakre­sie prawa wła­sno­ści przemysłowe,j m.in. w kwe­stiach doty­czą­cych praw do zna­ków towa­ro­wych. Świad­czymy pomoc prawną w spra­wach zwią­za­nych z ochroną tajem­nic han­dlo­wych oraz know-how.

Zobacz wię­cej

Ochrona danych osobowych

Dora­dzamy w zakre­sie ochrony danych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dzamy umowy o powie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. W imie­niu naszych klien­tów zgła­szamy zbiory danych oso­bo­wych do reje­stra­cji Gene­ral­nemu Inspek­to­rowi Ochrony Danych Oso­bo­wych. Zastę­pu­jemy klien­tów w postę­po­wa­niach przed Gene­ral­nym Inspek­to­rem Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz wię­cej

Prawo konkurencji/ prawo konsumenckie

Ofe­ru­jemy pomoc prawną w zakre­sie prawa kon­ku­ren­cji m.in. w kwe­stiach doty­czą­cych kon­troli kon­cen­tra­cji przed­się­bior­ców, jak rów­nież nad­uży­wa­nia pozy­cji domi­nu­ją­cej. Zastę­pu­jemy klien­tów w postę­po­wa­niach przed Pre­ze­sem Urzędu Ochrony Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów oraz przed Sądem Ochrony Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów. Wspie­ramy klien­tów w kwe­stiach zwią­za­nych z nie­uczciwą kon­ku­ren­cją oraz pra­wem konsumenckim.

Zobacz wię­cej

Prawo nie­ru­cho­mo­ści

Zapew­niamy pomoc prawną w zagad­nie­niach zwią­za­nych ze sprze­dażą nie­ru­cho­mo­ści oraz reali­za­cją inwe­sty­cji budow­la­nych. Spo­rzą­dzamy w szcze­gól­no­ści umowy o roboty budow­lane oraz umowy dewe­lo­per­skie. Usta­lamy stan prawny nie­ru­cho­mo­ści, jak rów­nież świad­czymy wyso­kiej jako­ści usługi prawne w zakre­sie finan­so­wa­nia naby­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści. Zastę­pu­jemy naszych klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych doty­czą­cych nieruchomości.

Zobacz wię­cej

Prawo zamó­wień publicznych

Dora­dzamy w zakre­sie postę­po­wań prze­tar­go­wych, w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dzamy opi­nie prawne doty­czące sto­so­wa­nia prze­pi­sów o zamó­wie­niach publicz­nych. Wspie­ramy klien­tów w nego­cja­cjach warun­ków umów doty­czą­cych zamó­wie­nia publicz­nego. Świad­czymy pomoc prawną w kwe­stiach spor­nych zwią­za­nych z wyko­na­niem zamó­wie­nia, jak rów­nież zastę­pu­jemy klien­tów w postę­po­wa­niach przed Kra­jową Izbą Odwoławczą.

Zobacz wię­cej

Prawo Unii Europejskiej

Dora­dzamy w zakre­sie prawa Unii Euro­pej­skiej, w szcze­gól­no­ści odno­śnie sto­so­wa­nia wła­ści­wych prze­pi­sów prawa Unii Euro­pej­skiej doty­czą­cych swo­bod­nego prze­pływu towa­rów, usług, kapi­ta­łów i osób, jak rów­nież swo­body przed­się­bior­czo­ści. W imie­niu klien­tów wystę­pu­jemy do wła­ści­wych orga­nów celem uzy­ska­nia sto­sow­nych wyja­śnień. Przy­go­to­wu­jemy ana­lizy odno­śnie sek­to­ro­wych regu­la­cji prawa Unii Europejskiej.

Zobacz wię­cej

Restrukturyzacja/ prawo upadłościowe

Dora­dzamy w zakre­sie restruk­tu­ry­za­cji, reor­ga­ni­za­cji oraz likwi­da­cji przed­się­biorstw. Świad­czymy pomoc prawną w kwe­stiach doty­czą­cych sprze­daży przed­się­biorstw nale­żą­cych do upa­dłych spółek. Dora­dzamy w spra­wach zwią­za­nych z odpo­wie­dzial­no­ścią człon­ków zarządu z tytułu nie­zło­że­nia w ter­mi­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści. Repre­zen­tu­jemy klien­tów w postę­po­wa­niach upadłościowych.

Zobacz wię­cej

Prawo telekomunikacyjne/ prawo nowych technologii

Dora­dzamy w zakre­sie prawa tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nego, w szcze­gól­no­ści zastę­pu­jemy klien­tów w postę­po­wa­niach przed Pre­ze­sem Urzędu Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej. Świad­czymy rów­nież usługi prawne w kwe­stiach zwią­za­nych z pra­wem nowych tech­no­lo­gii, w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dzamy umowy doty­czące wdro­żeń sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych. Zastę­pu­jemy naszych klien­tów w postę­po­wa­niach przed Sądem Polu­bow­nym ds. Domen Inter­ne­to­wych w Warszawie.

Zobacz wię­cej

Prawo mediów

Dora­dzamy w zakre­sie prawa doty­czą­cego mediów, takich jak tele­wi­zja, radio, prasa oraz Inter­net. Wspie­ramy klien­tów w szcze­gól­no­ści w spra­wach zwią­za­nych z wyko­rzy­sta­niem baz danych w dzia­ła­niach rekla­mo­wych oraz ogra­ni­cze­niem reklamy okre­ślo­nych rodza­jów towa­rów i usług. Zastę­pu­jemy klien­tów w postę­po­wa­niach zwią­za­nych w szcze­gól­no­ści z naru­sze­niem dóbr osobistych.

Zobacz wię­cej

Prawo ochrony środowiska

Świad­czymy pomoc prawną zarówno w zakre­sie prawa ochrony środo­wi­ska, jak rów­nież prawa ochrony przy­rody. Dora­dzamy w szcze­gól­no­ści w spra­wach doty­czą­cych odpro­wa­dza­nia ście­ków, gospo­darki odpa­dami, emi­sji gazów oraz ochrony przed hała­sem. Zastę­pu­jemy klien­tów w postę­po­wa­niach doty­czą­cych w szcze­gól­no­ści prze­no­sze­nia praw i obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z ist­nie­ją­cych pozwoleń.

Zobacz wię­cej

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50