Strona główna

Zakres dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­rii prawnej

Pomoc fran­ko­wi­czom

Uzy­sku­jemy zwrot świad­cze­nia nie­na­leż­nego od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zule nie­do­zwo­lone. Docho­dzimy zwrotu nie­na­leż­nie pobra­nych kwot z tytułu swo­bod­nego usta­la­nia przez banki wyso­ko­ści rat kre­dytu walo­ry­zo­wa­nego kur­sem franka szwaj­car­skiego (CHF) poprzez dowolne okre­śla­nie kursu sprze­daży CHF oraz war­to­ści spre­adu walu­to­wego. Odzy­sku­jemy rów­nież kwoty zapła­cone ban­kom z tytułu ubez­pie­cze­nia niskiego wkładu.

Zobacz wię­cej

Porady prawne online

Udzie­lamy w spo­sób pro­fe­sjo­nalny porad praw­nych online nie­malże ze wszyst­kich dzie­dzin prawa. Dzięki udzie­la­niu porad praw­nych za pośred­nic­twem inter­netu jeste­śmy w sta­nie dotrzeć do klien­tów z naj­dal­szych zakąt­ków Pol­ski. Doko­nu­jemy bez­płat­nej wyceny porady praw­nej na pod­sta­wie infor­ma­cji prze­ka­za­nych nam przez klien­tów za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kontaktowego.

Zobacz wię­cej

Odszko­do­wa­nia

Docho­dzimy odszko­do­wań komu­ni­ka­cyj­nych z OC sprawcy wypadku w związku ze śmier­cią, dozna­niem uszczerbku na zdro­wiu lub utratą, znisz­cze­niem bądź uszko­dze­niem mie­nia. Uzy­sku­jemy rów­nież odszko­do­wa­nia za wypa­dek w pracy (rosz­cze­nia uzu­peł­nia­jące) w opar­ciu o prze­pisy prawa cywil­nego. W imie­niu naszych klien­tów docho­dzimy odszko­do­wań za błędy medyczne, w tym zwrotu kosz­tów lecze­nia, a także utra­co­nych dochodów.

Zobacz wię­cej

Win­dy­ka­cja

W imie­niu naszych klien­tów pro­wa­dzimy win­dy­ka­cję należ­no­ści. Czu­wamy nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­biegu pro­cesu egze­ku­cji. Zle­camy komor­ni­kom poszu­ki­wa­nie majątku dłuż­nika. Współ­pra­cu­jemy z komor­ni­kami oraz detek­ty­wami dzia­ła­ją­cymi na tere­nie całego kraju. Wystę­pu­jemy ze skargą pau­liań­ską w celu uzna­nia za bez­sku­teczną czyn­no­ści praw­nej dłuż­nika doko­na­nej z pokrzyw­dze­niem wierzycieli.

Zobacz wię­cej

Doradz­two gospodarcze

Zapew­niamy doradz­two gospo­dar­cze m.in. w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: fuzje i prze­ję­cia, umowy han­dlowe, prawo pracy, zamó­wie­nia publiczne, wła­sność inte­lek­tu­alna, prawo kon­ku­ren­cji i kon­su­menc­kie, ochrona danych oso­bo­wych, finan­so­wa­nie pro­jek­tów, restruk­tu­ry­za­cja, nie­ru­cho­mo­ści, ochrona środo­wi­ska, prawo Unii Euro­pej­skiej, nowe tech­no­lo­gie, tele­ko­mu­ni­ka­cja oraz prawo mediów.

Zobacz wię­cej


Atuty Kan­ce­la­rii prawnej

Zasięg ogól­no­pol­ski

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Kan­ce­la­ria Prawna posiada sie­dzibę główną w War­sza­wie oraz biura regio­nalne na tere­nie całego kraju, co pozwala nam na zapew­nie­nie pomocy praw­nej klien­tom z całej Polski.

Pro­fe­sjo­na­lizm

Siłą Kan­ce­la­rii praw­nej są ludzie, gdyż to oni umoż­li­wiają Kan­ce­la­rii, a tym samym jej klien­tom, odno­sze­nie suk­ce­sów. Z Kan­ce­la­rią prawną współ­pra­cują spe­cja­li­ści o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych – adwo­kaci, rad­co­wie prawni, doradcy podat­kowi, rzecz­nicy paten­towi oraz tłumacze.

Kom­plek­sowa obsługa prawna

Świad­czymy pomoc prawną w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: klau­zule nie­do­zwo­lone (pomoc fran­ko­wi­czom), docho­dze­nie odszko­do­wań, win­dy­ka­cja należ­no­ści itd. Posia­damy wie­dzę i doświad­cze­nie z roz­le­głych dzie­dzin prawa, dzięki czemu jeste­śmy w sta­nie spro­stać ocze­ki­wa­niom naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.

Indy­wi­du­alne podej­ście do klienta

Świad­czymy usługi prawne rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem w sprawy klien­tów. Szybko reagu­jemy na potrzeby klien­tów. Zaufa­nie zaś jakim obda­rzają nas klienci sta­nowi dla nas źródło naj­więk­szej satysfakcji.

Ela­styczne formy wynagrodzenia

Kan­ce­la­ria prawna roz­li­cza się z klien­tami zarówno w opar­ciu o hono­ra­rium za pomyślny wynik sprawy (tzw. suc­cess fee), wyna­gro­dze­nie ryczał­towe, jak rów­nież w opar­ciu o stawkę godzinową.


Sie­dziba główna oraz biura regio­nalne Kan­ce­la­rii prawnej


Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50