Strona główna

Zakres działalności Kancelarii prawnej

Pomoc prawna osobom fizycznym

Świad­czy­my pomoc praw­ną na rzecz osób fizycz­nych nie­pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: pra­wo rodzin­ne (roz­wo­dy), win­dy­ka­cja należ­no­ści oraz docho­dze­nie odszko­do­wań.
Zobacz wię­cej

Pomoc prawna przedsiębiorcom

Świad­czy­my usłu­gi praw­ne na rzecz przed­się­bior­ców w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: ochro­na danych oso­bo­wych (audy­ty RODO), obsłu­ga praw­na spół­ek oraz umo­wy han­dlo­we.
Zobacz wię­cej


Atuty Kancelarii prawnej

Zasięg ogól­no­pol­ski

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na posia­da sie­dzi­bę głów­ną w War­sza­wie oraz biu­ra regio­nal­ne na tere­nie całe­go kra­ju, co pozwa­la nam na zapew­nie­nie pomo­cy praw­nej klien­tom z całej Pol­ski.

Pro­fe­sjo­na­lizm

Siłą Kan­ce­la­rii praw­nej są ludzie, gdyż to oni umoż­li­wia­ją Kan­ce­la­rii, a tym samym jej klien­tom, odno­sze­nie suk­ce­sów. Z Kan­ce­la­rią praw­ną współ­pra­cu­ją spe­cja­li­ści o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych – adwo­ka­ci, rad­co­wie praw­ni oraz tłu­ma­cze.

Kom­plek­so­wa obsłu­ga praw­na

Świad­czy­my pomoc praw­ną w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: pra­wo rodzin­ne (roz­wo­dy), ochro­na danych oso­bo­wych (audy­ty RODO), obsłu­ga praw­na spół­ek, umo­wy han­dlo­we, docho­dze­nie odszko­do­wań oraz win­dy­ka­cja należ­no­ści. Posia­da­my wie­dzę i doświad­cze­nie z wie­lu dzie­dzin pra­wa, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie spro­stać ocze­ki­wa­niom naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.

Indy­wi­du­al­ne podej­ście do klien­ta

Świad­czy­my usłu­gi praw­ne rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem w spra­wy klien­tów. Szyb­ko reagu­je­my na potrze­by klien­tów. Zaufa­nie zaś jakim obda­rza­ją nas klien­ci sta­no­wi dla nas źró­dło naj­więk­szej satys­fak­cji.

Ela­stycz­ne for­my wyna­gro­dze­nia

Kan­ce­la­ria praw­na roz­li­cza się z klien­ta­mi zarów­no w opar­ciu o wyna­gro­dze­nie ryczał­to­we, hono­ra­rium za pomyśl­ny wynik spra­wy (tzw. suc­cess fee), jak rów­nież w opar­ciu o staw­kę godzi­no­wą.


Siedziba główna oraz biura regionalne Kancelarii prawnej


Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50