O kan­ce­la­rii

Kan­ce­la­ria prawna została zało­żona przez radcę praw­nego Kamila Rad­kie­wi­cza. Z Kan­ce­la­rią stale współ­pra­cuje trzech rad­ców praw­nych, spe­cja­li­stów w poszcze­gól­nych dzie­dzi­nach prawa. Doraź­nie z Kan­ce­la­rią współ­pra­cują rów­nież praw­nicy posia­da­jący wysoce spe­cja­li­styczną wie­dzę, a także rzecz­nik paten­towy oraz tłu­ma­cze. Sie­dziba Kan­ce­la­rii mie­ści się w War­sza­wie.

Misją Kan­ce­la­rii jest zapew­nie­nie swoim klien­tom, któ­rymi są firmy zarówno z kapi­ta­łem pol­skim, jak i zagra­nicz­nym, kom­plek­so­wej obsługi praw­nej w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: postę­po­wa­nia sądowe i admi­ni­stra­cyjne, prawo kon­ku­ren­cji i kon­su­menc­kie, zamó­wie­nia publiczne, wła­sność inte­lek­tu­alna, ochrona danych oso­bo­wych, doradz­two kor­po­ra­cyjne, fuzje i prze­ję­cia, umowy han­dlowe, finan­so­wa­nie pro­jek­tów, prawo pracy i ubez­pie­czeń spo­łecz­nych, nie­ru­cho­mo­ści, nowe tech­no­lo­gie, tele­ko­mu­ni­ka­cja, prawo mediów, prawo Unii Euro­pej­skiej, ochrona środo­wi­ska, restruk­tu­ry­za­cja, prawo upa­dło­ściowe, oraz prawo podat­kowe, celne i dewi­zowe.

Świad­czone przez nas usługi prawne cechuje kre­atywne podej­ście, rze­tel­ność oraz zaan­ga­żo­wa­nie w sprawy klien­tów. Zda­jemy sobie sprawę jak ważne jest doradz­two prawne zapew­nia­jące bez­pie­czeń­stwo prawne przy jed­no­cze­snym zro­zu­mie­niu istoty dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej. Świad­czymy pomoc prawną w taki spo­sób, by nie obcią­żać klien­tów zawi­ło­ściami prze­pi­sów praw­nych. Wie­rzymy, iż dostar­czane przez nas roz­wią­za­nia umoż­li­wiają klien­tom Kan­ce­la­rii odno­sze­nie suk­ce­sów i uzy­ska­nie prze­wagi na rynku.

Należy pod­kre­ślić, iż dążymy do opty­ma­li­za­cji kosz­tów świad­czo­nych przez nas usług praw­nych, a klien­tów Kan­ce­la­rii infor­mu­jemy nie­zwłocz­nie o wszel­kich kosz­tach pono­szo­nych w związku z daną sprawą. Kan­ce­la­ria roz­li­cza się z klien­tami zarówno według stawki godzi­no­wej, jak rów­nież na pod­sta­wie wyna­gro­dze­nia ryczałtowego.