Kancelaria prawna

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią praw­ną świad­czą­cą usłu­gi praw­ne na rzecz klien­tów z całe­go kra­ju. Kan­ce­la­ria praw­na posia­da sie­dzi­bę w War­sza­wie oraz biu­ro regio­nal­ne w Gdań­sku. Zespół Kan­ce­la­rii praw­nej sta­no­wią adwo­ka­ci i rad­co­wie praw­ni, spe­cja­li­ści w poszcze­gól­nych dzie­dzi­nach pra­wa.

Misją Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest zapew­nie­nie kom­plek­so­wej pomo­cy praw­nej zarów­no oso­bom fizycz­nym nie­pro­wa­dzą­cym dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, jak rów­nież przed­się­bior­com. Świad­czy­my usłu­gi praw­ne na rzecz osób fizycz­nych w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: pra­wo rodzin­ne (roz­wo­dy, podział mająt­ku, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, ali­men­ty), docho­dze­nie odszko­do­wań, win­dy­ka­cja należ­no­ści oraz pomoc fran­ko­wi­czom. Z kolei na rzecz przed­się­bior­ców świad­czy­my pomoc praw­ną m.in. w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: ochro­na danych oso­bo­wych (w tym szko­le­nia RODO), obsłu­ga praw­na spół­ek, umo­wy han­dlo­we oraz pra­wo pra­cy.

Kre­atyw­ne podej­ście, rze­tel­ność oraz zaan­ga­żo­wa­nie w spra­wy klien­tów spra­wia, iż klien­ci Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wyso­ko oce­nia­ją sku­tecz­ność pro­po­no­wa­nych przez Kan­ce­la­rię roz­wią­zań. Wie­my jak waż­ne jest doradz­two zapew­nia­ją­ce bez­pie­czeń­stwo praw­ne. Świad­czy­my pomoc praw­ną w taki spo­sób, by nie obcią­żać naszych klien­tów zawi­ło­ścia­mi prze­pi­sów praw­nych. Wie­rzy­my, iż dostar­cza­ne przez nas roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją klien­tom Kan­ce­la­rii praw­nej odno­sze­nie suk­ce­sów.

Nale­ży pod­kre­ślić, iż dąży­my do opty­ma­li­za­cji kosz­tów świad­czo­nych przez nas usług praw­nych, a naszych klien­tów infor­mu­je­my nie­zwłocz­nie o wszel­kich kosz­tach pono­szo­nych w związ­ku z daną spra­wą. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni roz­li­cza się z klien­ta­mi w opar­ciu o staw­kę godzi­no­wą, wyna­gro­dze­nie ryczał­to­we, jak rów­nież hono­ra­rium za pomyśl­ny wynik spra­wy (tzw. suc­cess fee).

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50