Prawo konkurencji/ nieuczciwa konkurencja

Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa konkurencji, w szczególności w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej, a także kontroli koncentracji przedsiębiorców. Doradzamy w zakresie horyzontalnych i wertykalnych porozumień antykonkurencyjnych, mechanizmów cenowych i systemów dystrybucyjnych, a także w stosowaniu programu łagodzenia kar w sprawach kartelowych.

Wspieramy klientów w razie przeprowadzania kontroli przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcję Handlową. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Należy podkreślić, iż zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. za zakazane uznaje się porozumienia mające na celu lub skutkujące ograniczeniem, wyeliminowaniem lub naruszeniem w inny sposób konkurencji na rynku właściwym m.in. poprzez: podział rynków zakupu lub zbytu, eliminowanie z rynku podmiotów nieobjętych porozumieniem, ustalanie cen towarów, ograniczanie produkcji, stosowanie uciążliwych warunków umów wobec kontrahentów w podobnych umowach powodujących zróżnicowane warunki konkurencji, ustalanie warunków składanych ofert przez podmioty przystępujące do przetargu oraz uzależnianie zawarcia umowy od spełnienia przez kontrahenta innego świadczenia, niezwiązanego z przedmiotem umowy.

Rynkiem właściwym jest rynek towarów, które:

  1. ze względu na ich cenę, właściwości oraz przeznaczenie są traktowane przez kupujących za substytuty oraz
  2. są oferowane na obszarze, na którym panują zbliżone warunki konkurencji, ze względu na właściwości i rodzaj towarów, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu oraz istnienie barier dostępu do rynku.

W dodatku ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zabrania nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym. Pozycję dominującą posiada zaś przedsiębiorca, który może działać w znacznym zakresie niezależnie od kontrahentów, konkurentów oraz konsumentów, a tym samym może zapobiegać skutecznej konkurencji na rynku właściwym. Przyjmuje się, że przedsiębiorca posiadający udział w rynku właściwym przekraczający 40% posiada pozycję dominującą. Wskazać należy, iż nieważne (w całości lub w odpowiedniej części) są czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji dominującej.

Oferujemy świadczenie usług prawnych także w zakresie prawa konsumenckiego, w tym w kwestiach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, roszczeń gwarancyjnych, odpowiedzialności za produkt, a także umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją, dotyczących m.in. ochrony produktów markowych oraz reklamy wprowadzającej w błąd.Artykuły dotyczące powyższej specjalizacji:

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50