Porady prawne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią praw­ną dzia­ła­ją­cą na tere­nie War­sza­wy i Łodzi. Z naszych usług mogą sko­rzy­stać zarów­no fir­my, jak rów­nież oso­by fizycz­ne. Wcho­dzą­cy w skład Kan­ce­la­rii praw­ni­cy są to oso­by posia­da­ją­ce zarów­no wie­dzę, jak rów­nież doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa cywil­ne­go, pra­wa rodzin­ne­go, pra­wa kar­ne­go, pra­wa pra­cy oraz obsłu­gi praw­nej firm, dla­te­go pora­dy praw­ne udzie­la­ne przez naszą Kan­ce­la­rią cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem naszych klien­tów.

W Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni mogą Pań­stwo uzy­skać pora­dy praw­ne m. in. z:

 1. pra­wa cywil­ne­go, a przede wszyst­kim
  1. z zakre­su odszko­do­wań;
  2. odzy­ski­wa­nie dłu­gów;
  3. spad­ków;
  4. nie­ru­cho­mo­ści;
 2. pra­wa gospo­dar­cze­go, a przede wszyst­kim
  1. bie­żą­cej obsłu­gi praw­nej fir­my;
  2. rosz­czeń mię­dzy przed­się­bior­ca­mi;
 3. pra­wa pra­cy;
 4. pra­wa kar­ne­go;
 5. pra­wa rodzin­ne­go, a w tym w spra­wach
  1. roz­wo­do­wych;
  2. o ali­men­ty;
  3. o usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem;
  4. o usta­le­nie ojco­stwa itp.

Cechu­ją­cy nas pro­fe­sjo­na­lizm, wyso­kie kom­pe­ten­cje praw­ni­ków, pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków Kan­ce­la­rii spra­wia­ją, że współ­pra­cu­ją­ce z nami pod­mio­ty, wyso­ko cenią mery­to­rycz­ność oraz moż­li­wość sta­łe­go kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią pod­czas udzie­la­nych przez Kan­ce­la­rię porad praw­nych.

Prawo pracy: porady prawne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da rów­nież zespół praw­ni­ków zaj­mu­ją­cych się pra­wem pra­cy (Praw­nik pra­wo pra­cy). Wspie­ra­my klien­tów w spra­wach obej­mu­ją­cych zarów­no indy­wi­du­al­ne oraz zbio­ro­we sto­sun­ki pra­cy. Świad­czy­my pomoc praw­ną oraz udzie­la­my porad praw­nych rów­nież w zagad­nie­niach zwią­za­nych z ubez­pie­cze­nia­mi spo­łecz­ny­mi. Zakre­sem naszej dzia­łal­no­ści jest repre­zen­ta­cja klien­tów zarów­no przed orga­na­mi, jak rów­nież w postę­po­wa­niach sądo­wych wsz­czę­tych na sku­tek odwo­łań od decy­zji orga­nów ren­to­wych (np. od decy­zji ZUS).

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni sta­le wspie­ra swych klien­tów poprzez cyklicz­ne udzie­la­nie porad praw­nych celem wybo­ru opty­mal­nej for­my zatrud­nie­nia dosto­so­wa­nej do spe­cy­fi­ki sta­no­wi­ska pra­cy oraz kom­pe­ten­cji pra­cow­ni­ka. Nad­to, obsłu­gu­je­my pro­ce­sy restruk­tu­ry­za­cji zatrud­nie­nia, a w tym zwol­nie­nia gru­po­we czy trans­fe­ry pra­cow­ni­ków. Ponad­to poma­ga­my w trak­cie pro­wa­dzo­nych nego­cja­cji, a w tym pod­czas nego­cja­cji ze związ­ka­mi zawo­do­wy­mi (np. w zakre­sie uchwa­le­nia ukła­dów zbio­ro­wych pra­cy bądź wpro­wa­dze­nia do nich zmian).

Świad­czy­my tak­że pomoc praw­ną w postę­po­wa­niach sądo­wych w zakre­sie m.in. dys­kry­mi­na­cji, mob­bin­gu oraz odszko­do­wań za szko­dy na oso­bie (uszczer­bek na zdro­wiu itp.).

Zda­je­my sobie rów­nież spra­wę, jak nie­do­ce­nia­ne są wszel­kie spra­wy zwią­za­ne z dys­kry­mi­na­cją oraz mob­bin­giem, dla­te­go mogą Pań­stwo uzy­skać w naszej Kan­ce­la­rii kom­plek­so­we pora­dy praw­ne zwią­za­ne wła­śnie z tymi zagad­nie­nia­mi. Jedy­nie celem wyja­śnie­nia war­tym wska­za­nia jest, że jed­ną z głów­nych zasad pra­wa pra­cy jest obo­wią­zek prze­ciw­dzia­ła­nia mob­bin­go­wi, jaki został nało­żo­ny na pra­co­daw­ców. Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził do kodek­su pra­cy defi­ni­cję mob­bin­gu. Zgod­nie z nią za mob­bing uwa­ża się każ­de zacho­wa­nia (dzia­ła­nia) w sto­sun­ku do pra­cow­ni­ka bądź skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko nie­mu pole­ga­ją­ce na nęka­niu bądź zastra­sza­niu a mają­ce przy­miot upo­rczy­wo­ści i dłu­go­trwa­ło­ści. Zacho­wa­nia takie wywo­ły­wać muszą u pokrzyw­dzo­ne­go pra­cow­ni­ka zani­żo­ną oce­nę swej przy­dat­no­ści zawo­do­wej. Nad­to zacho­wa­nia takie mają na celu poni­że­nie bądź ośmie­sze­nie pokrzyw­dzo­ne­go pra­cow­ni­ka, izo­lo­wa­nie go od innych współ­pra­cow­ni­ków lub cał­ko­wi­te wyeli­mi­no­wa­nie go z zespo­łu. Taki pra­cow­nik może liczyć na odszko­do­wa­nie, jakie przy­słu­gu­je mu od pra­co­daw­cy, w spra­wach któ­rych mogą Pań­stwo uzy­skać pora­dę praw­ną w Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni.

Prawo rodzinne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest tak­że kan­ce­la­rią wyspe­cja­li­zo­wa­ną z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go (Adwo­kat rodzin­ny). Jeże­li potrze­bu­ją Pań­stwo pomo­cy w spra­wach takich jak: roz­wód, ali­men­ty na dziec­ko, podział mająt­ku wspól­ne­go, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, uzna­nie ojco­stwa, zaprze­cze­nie ojco­stwa, usta­le­nie miej­sca zamiesz­ka­nia dziec­ka czy zaprze­cze­nie macie­rzyń­stwa to zachę­ca­my do kon­tak­tu z adwo­ka­ta­mi z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz i Rad­co­wie Praw­ni celem uzy­ska­nia pora­dy praw­nej w Pań­stwa spra­wie.

W ramach ofe­ro­wa­nych przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spo­rzą­dza­my m. in.: pozwy – np. w spra­wach roz­wo­do­wych, ali­men­ta­cyj­nych oraz wnio­ski – np. w spra­wach o usta­le­nie kon­tak­tów, o usta­le­nie ojco­stwa czy o zaprze­cze­nie ojco­stwa. Pro­wa­dzi­my rów­nież postę­po­wa­nia w przed­mio­cie podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go czy usta­le­nia kon­tak­tów z dziec­kiem (rów­nież wnu­kiem, sio­strą, bra­tem itp.).

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni oraz wcho­dzą­cy w jej skład zespół adwo­ka­tów oraz rad­ców praw­nych pro­wa­dzi rów­nież spra­wy mają­ce na celu ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej czy przy­wró­ce­nie peł­ni praw rodzi­ciel­skich (o czym sze­rzej mogą Pań­stwo prze­czy­tać w arty­ku­le „Ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej”).

Prawo spadkowe

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni udzie­la tak­że porad praw­nych z zakre­su spad­ków (Adwo­kat spad­ki). Nad­to, repre­zen­tu­je­my klien­tów pod­czas postę­po­wań sądo­wych oraz poma­ga­my w spo­rzą­dza­nie wszel­kich pism oraz wnio­sków i pozwów z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go (np. wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku).

Nad­to, udzie­la­my porad praw­nych doty­czą­cych naby­cia spad­ku, dzia­łu spad­ku czy zwią­za­nych z zapi­sa­mi zwy­kły­mi oraz win­dy­ka­cyj­ny­mi oraz ich wyeg­ze­kwo­wa­niem. Wspie­ra­my swych klien­tów rów­nież w spo­rzą­dza­niu waż­nych testa­men­tów, któ­re jed­no­cze­śnie w spo­sób cało­ścio­wy obej­mu­ją wolę spad­ko­daw­ców.

Porady prawne: Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da głów­ną sie­dzi­bę w War­sza­wie, gdzie udzie­la porad praw­nych oso­bom fizycz­nym oraz fir­mom. Pora­dy praw­ne udzie­la­ne oso­bom fizycz­nym obej­mu­ją zagad­nie­nia takie jak: spra­wy roz­wo­do­we (tak­że zwią­za­ne z podzia­łem mająt­ku), spra­wy z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go (np. zaprze­cze­nie ojco­stwa, kon­tak­ty, wła­dza rodzi­ciel­ska), kar­ne­go, spad­ko­we­go czy cywil­ne­go (np. szko­dy mająt­ko­we oraz oso­bi­ste, odzy­ska­nie odszko­do­wa­nia z polis ubez­pie­cze­nio­wych). Pora­dy praw­ne udzie­la­ne spół­kom obej­mu­ją zarów­no zagad­nie­nia z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, jak rów­nież pra­wa pra­cy oraz ochro­ny danych oso­bo­wych. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii ulo­ko­wa­na jest w War­sza­wie pod adre­sem: ul. Wierz­bo­wa 9/11 (kon­takt: 22 489 52 65 albo 801 50 10 50).

Porady prawne: Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni udzie­la porad praw­nych klien­tom z Łodzi. Pora­dy praw­ne udzie­la­ne przez Kan­ce­la­rię odno­szą się do takich zagad­nień jak: pra­wo rodzin­ne, a w tym m. in. spra­wy zwią­za­ne z wła­dzą rodzi­ciel­ską (np. ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej czy przy­wró­ce­nie peł­ni praw rodzi­ciel­skich), kon­tak­ta­mi z dzieć­mi (wnu­ka­mi, dal­szy­mi człon­ka­mi rodzi­ny), zmia­ną nazwi­ska, usta­le­niem ojco­stwa czy zaprze­cze­niem ojco­stwa. Kan­ce­la­ria udzie­la tak­że porad praw­nych z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go, cywil­ne­go, kar­ne­go oraz pra­wa pra­cy. Z porad praw­nych sko­rzy­stać mogą tak­że spół­ki, dla któ­rych Kan­ce­la­ria posia­da boga­tą ofer­tę bie­żą­cej obsłu­gi praw­nej firm. Biu­ro Kan­ce­la­rii zlo­ka­li­zo­wa­ne jest przy ul. Wól­czań­skiej 125, 90–521 Łódź (tel. 801 50 10 50).

Artykuły zawierające porady prawne:

Prawo spółek

Prawo pracy

Obsługa prawna firm

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50