Porady prawne

Prawo rodzinne

Spadki

Pomoc frankowiczom

Prawo spółek

Prawo pracy

Obsługa prawna firm

Ochrona danych osobowych

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50

Prawo karne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią praw­ną dzia­ła­ją­cą na tere­nie War­sza­wy i Łodzi. Z naszych usług mogą sko­rzy­stać zarów­no fir­my, jak rów­nież oso­by fizycz­ne. Wcho­dzą­cy w skład Kan­ce­la­rii praw­ni­cy są to oso­by posia­da­ją­ce zarów­no wie­dzę, jak rów­nież doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa cywil­ne­go, pra­wa rodzin­ne­go, pra­wa kar­ne­go, pra­wa pra­cy oraz obsłu­gi praw­nej firm, dla­te­go pora­dy praw­ne udzie­la­ne przez naszą Kan­ce­la­rią cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem naszych klientów.

W Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni mogą Pań­stwo uzy­skać pora­dy praw­ne m. in. z zakresu:

 1. pra­wa cywil­ne­go, a w tym dotyczące: 
  • docho­dze­nia odszkodowań;
  • win­dy­ka­cji należności;
  • spad­ków;
  • nie­ru­cho­mo­ści;
 2. pra­wa gospo­dar­cze­go, a w tym dotyczące: 
  • bie­żą­cej obsłu­gi praw­nej firmy;
  • reje­stra­cji spółek; 
 3. pra­wa pracy;
 4. pra­wa karnego;
 5. pra­wa rodzin­ne­go, a w tym w sprawach: 
  • roz­wo­do­wych;
  • o ali­men­ty;
  • o usta­le­nie kon­tak­tów z dzieckiem;
  • o usta­le­nie ojco­stwa itp. 

Wie­dza i doświad­cze­nie praw­ni­ków wcho­dzą­cych w skład zespo­łu naszej Kan­ce­la­rii spra­wia­ją, że oso­by, któ­rym udzie­li­li­śmy pora­dy praw­nej chęt­nie korzy­sta­ją rów­nież z innych usług praw­nych świad­czo­nych przez naszą Kancelarię.

Prawo pracy — porady prawne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni udzie­la porad praw­nych z zakre­su pra­wa pra­cy m.in. w spra­wach obej­mu­ją­cych zarów­no indy­wi­du­al­ne, jak i zbio­ro­we sto­sun­ki pra­cy (Praw­nik pra­wo pra­cy). Udzie­la­my porad praw­nych rów­nież w kwe­stiach zwią­za­nych z ubez­pie­cze­nia­mi spo­łecz­ny­mi oraz odszko­do­wa­nia­mi za wypad­ki w pracy.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni sta­le wspie­ra swych klien­tów poprzez cyklicz­ne udzie­la­nie porad praw­nych celem wybo­ru opty­mal­nej for­my zatrud­nie­nia dosto­so­wa­nej do spe­cy­fi­ki sta­no­wi­ska pra­cy oraz kom­pe­ten­cji pra­cow­ni­ka. Nad­to, obsłu­gu­je­my pro­ce­sy restruk­tu­ry­za­cji zatrud­nie­nia, a w tym zwol­nie­nia gru­po­we czy trans­fe­ry pra­cow­ni­ków. Ponad­to poma­ga­my w trak­cie pro­wa­dzo­nych nego­cja­cji, a w tym pod­czas nego­cja­cji ze związ­ka­mi zawo­do­wy­mi (np. w zakre­sie uchwa­le­nia ukła­dów zbio­ro­wych pra­cy bądź wpro­wa­dze­nia do nich zmian).

Świad­czy­my tak­że pomoc praw­ną w postę­po­wa­niach sądo­wych w zakre­sie m.in. dys­kry­mi­na­cji, mob­bin­gu oraz odszko­do­wań za szko­dy na oso­bie (uszczer­bek na zdro­wiu itp.).

Zda­je­my sobie rów­nież spra­wę, jak skom­pli­ko­wa­ne są wszel­kie spra­wy zwią­za­ne z dys­kry­mi­na­cją oraz mob­bin­giem, dla­te­go mogą Pań­stwo uzy­skać w naszej Kan­ce­la­rii kom­plek­so­we pora­dy praw­ne zwią­za­ne wła­śnie z tymi zagad­nie­nia­mi. Jedy­nie celem wyja­śnie­nia war­tym wska­za­nia jest, że jed­ną z głów­nych zasad pra­wa pra­cy jest obo­wią­zek prze­ciw­dzia­ła­nia mob­bin­go­wi, jaki został nało­żo­ny na pra­co­daw­ców. Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził do kodek­su pra­cy defi­ni­cję mob­bin­gu, zgod­nie z któ­rą za mob­bing uwa­ża się każ­de zacho­wa­nie (dzia­ła­nie) w sto­sun­ku do pra­cow­ni­ka bądź skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko nie­mu pole­ga­ją­ce na nęka­niu bądź zastra­sza­niu a mają­ce przy­miot upo­rczy­wo­ści i dłu­go­trwa­ło­ści. Zacho­wa­nie takie wywo­ły­wać musi u pokrzyw­dzo­ne­go pra­cow­ni­ka zani­żo­ną oce­nę swej przy­dat­no­ści zawo­do­wej. Nad­to zacho­wa­nie takie mają na celu poni­że­nie bądź ośmie­sze­nie pokrzyw­dzo­ne­go pra­cow­ni­ka, izo­lo­wa­nie go od innych współ­pra­cow­ni­ków lub cał­ko­wi­te wyeli­mi­no­wa­nie go z zespo­łu. Pra­cow­ni­ko­wi, wobec któ­re­go jest sto­so­wa­ny mob­bing, przy­słu­gu­je od pra­co­daw­cy odszkodowanie.

Prawo rodzinne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni udzie­la rów­nież porad praw­nych z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go (Adwo­kat rodzin­ny). Jeże­li potrze­bu­ją Pań­stwo pomo­cy w spra­wach takich jak: roz­wód, ali­men­ty na dziec­ko, podział mająt­ku wspól­ne­go, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem czy zaprze­cze­nie ojco­stwa to zachę­ca­my do kon­tak­tu z adwo­ka­ta­mi z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz i Rad­co­wie Praw­ni celem uzy­ska­nia pora­dy praw­nej w Pań­stwa sprawie.

Wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii zespół adwo­ka­tów oraz rad­ców praw­nych chęt­nie udzie­li Pań­stwu pora­dy praw­nej w kwe­stiach mają­cych na celu ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej czy przy­wró­ce­nie peł­ni praw rodzicielskich.

Prawo spadkowe

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni udzie­la tak­że porad praw­nych z zakre­su spad­ków (Adwo­kat spad­ki), m.in. w kwe­stiach doty­czą­cych naby­cia spad­ku, dzia­łu spad­ku czy zwią­za­nych z zapi­sa­mi zwy­kły­mi oraz win­dy­ka­cyj­ny­mi oraz ich wyeg­ze­kwo­wa­niem. Dora­dza­my rów­nież naszym klien­tom w jaki spo­sób nale­ży spo­rzą­dzić testa­ment, aby był on waż­ny i jed­no­cze­śnie w peł­ni uwzględ­niał wolę spadkodawcy.

Porady prawne — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da głów­ną sie­dzi­bę w War­sza­wie, gdzie udzie­la porad praw­nych oso­bom fizycz­nym oraz fir­mom. Pora­dy praw­ne udzie­la­ne oso­bom fizycz­nym obej­mu­ją zagad­nie­nia takie jak: spra­wy roz­wo­do­we (tak­że zwią­za­ne z podzia­łem mająt­ku), spra­wy z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go (np. zaprze­cze­nie ojco­stwa, kon­tak­ty z dziec­kiem, wła­dza rodzi­ciel­ska), kar­ne­go, spad­ko­we­go czy cywil­ne­go (np. szko­dy mająt­ko­we oraz oso­bi­ste). Pora­dy praw­ne udzie­la­ne fir­mom obej­mu­ją zarów­no zagad­nie­nia z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, jak rów­nież pra­wa pra­cy oraz ochro­ny danych oso­bo­wych. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii zlo­ka­li­zo­wa­na jest w War­sza­wie pod adre­sem: ul. Wierz­bo­wa 9/11 (tel. 22 489 52 65 albo 801 50 10 50).

Porady prawne — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni udzie­la porad praw­nych klien­tom z Łodzi. Pora­dy praw­ne udzie­la­ne przez Kan­ce­la­rię odno­szą się do takich zagad­nień jak: pra­wo rodzin­ne, a w tym m. in. spra­wy zwią­za­ne z wła­dzą rodzi­ciel­ską (np. ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej czy przy­wró­ce­nie peł­ni praw rodzi­ciel­skich), kon­tak­ta­mi z dzieć­mi (wnu­ka­mi, dal­szy­mi człon­ka­mi rodzi­ny), zmia­ną nazwi­ska, usta­le­niem bądź zaprze­cze­niem ojco­stwa. Kan­ce­la­ria udzie­la tak­że porad praw­nych z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go, cywil­ne­go, kar­ne­go oraz pra­wa pra­cy. Z porad praw­nych sko­rzy­stać mogą tak­że spół­ki, dla któ­rych Kan­ce­la­ria posia­da boga­tą ofer­tę w zakre­sie bie­żą­cej obsłu­gi praw­nej firm. Biu­ro Kan­ce­la­rii mie­ści się przy ul. Wól­czań­skiej 125, 90–521 Łódź (tel. 801 50 10 50).